Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Kumbukumbu la Torati 1:1-46

1  Haya ndiyo maneno ambayo Musa aliwaambia Israeli wote katika eneo la Yordani+ nyikani, katika nchi tambarare za jangwa mbele ya Sufi, katikati ya Parani+ na Tofeli na Labani na Haserothi+ na Dizahabu,  mwendo wa siku kumi na moja kutoka Horebu kupitia njia ya Mlima Seiri mpaka Kadesh-barnea.+  Na ikawa kwamba katika mwaka wa 40,+ katika mwezi wa kumi na moja, siku ya kwanza ya mwezi huo, Musa akasema na wana wa Israeli kulingana na yote ambayo Yehova alikuwa amemwamuru kwa ajili yao,  baada ya kumshinda Sihoni+ mfalme wa Waamori, aliyekuwa akikaa kule Heshboni, na Ogu+ mfalme wa Bashani, aliyekuwa akikaa kule Ashtarothi,+ katika Edrei.+  Katika eneo la Yordani nchini Moabu, Musa akaanza kuifafanua sheria hii,+ na kusema:  “Yehova Mungu wetu alisema nasi katika Horebu,+ na kutuambia hivi, ‘Mmekaa muda mrefu vya kutosha katika eneo hili lenye milima.+  Geukeni mfunge safari, mwende kwenye eneo lenye milima la Waamori+ na kwa jirani zao wote katika Araba,+ lile eneo lenye milima+ na Shefela na Negebu+ na pwani ya bahari,+ nchi ya Wakanaani,+ na Lebanoni,+ mpaka ule mto mkubwa, mto Efrati.+  Tazama, naiweka nchi hiyo mbele yenu. Ingieni mwimiliki nchi ambayo Yehova aliwaapia baba zenu, Abrahamu, Isaka+ na Yakobo,+ kwamba atawapa wao na uzao wao baada yao.’+  “Nami nikawaambia hivi wakati huo, ‘Mimi peke yangu siwezi kuwabeba ninyi.+ 10  Yehova Mungu wenu amewazidisha ninyi, na tazama, ninyi leo ni kama nyota za mbinguni kwa wingi.+ 11  Yehova Mungu wa mababu zenu na awaongeze+ mara elfu moja zaidi ya jinsi mlivyo, naye na awabariki+ ninyi kama vile alivyowaahidi ninyi.+ 12  Mimi peke yangu ninawezaje kuubeba uzito wenu na mzigo wenu na ugomvi wenu?+ 13  Tafuteni watu wenye hekima na busara+ na uzoefu+ wa makabila yenu, ili niwaweke wawe vichwa juu yenu.’+ 14  Ndipo mkanijibu na kusema, ‘Jambo ambalo umesema tufanye ni jema.’ 15  Basi nikawachukua vichwa vya makabila yenu, wanaume wenye hekima na uzoefu, na kuwaweka kuwa vichwa juu yenu, wakuu wa maelfu na wakuu wa mamia na wakuu wa 50 na wakuu wa makumi na maofisa wa makabila yenu.+ 16  “Nami nikawaamuru waamuzi wenu wakati huo, na kusema, ‘Mnaposikiliza kesi kati ya ndugu zenu, hukumuni kwa uadilifu+ kati ya mtu na ndugu yake au mkaaji mgeni wake.+ 17  Msipendelee katika hukumu.+ Msikilizeni mdogo sawa na mkubwa.+ Msiogope kwa sababu ya mwanadamu,+ kwa maana hukumu ni ya Mungu;+ na kesi ambayo ni ngumu mno kwenu, nileteeni, nami nitaisikiliza.’+ 18  Nami nikawaamuru ninyi wakati huo mambo yote mnayopaswa kufanya. 19  “Halafu tukaondoka Horebu na kupiga mwendo kupitia nyika yote hiyo iliyo kuu na yenye kutia woga,+ ambayo mmeiona, kupitia eneo lenye milima la Waamori,+ kama vile Yehova Mungu wetu alivyokuwa ametuamuru; na mwishowe tukafika Kadesh-barnea.+ 20  Sasa nikawaambia ninyi, ‘Mmefika kwenye eneo lenye milima la Waamori, ambalo Yehova Mungu wetu anatupa sisi.+ 21  Tazama, Yehova Mungu wako ameitia nchi hiyo mikononi mwako.+ Panda, ukaimiliki, kama vile Yehova Mungu wa mababu zako alivyokuambia.+ Usiogope, wala usiingiwe na hofu.’+ 22  “Hata hivyo, ninyi nyote mkanikaribia na kusema, ‘Acha tutume watu mbele yetu, wakaipeleleze nchi kwa ajili yetu, watuletee neno kuhusu njia ambayo tutaipitia kwenda katika majiji tutakayoyafikia.’+ 23  Basi, jambo hilo likawa jema machoni pangu, hivi kwamba nikachukua wanaume kumi na wawili kati yenu, mmoja kwa ajili ya kila kabila.+ 24  Kisha wakageuka na kupanda eneo lenye milima,+ wakafika kwenye bonde la mto la Eshkoli,+ wakapeleleza. 25  Nao wakachukua sehemu ya matunda ya nchi+ hiyo mkononi mwao na kutuletea, nao wakaja na kutuletea neno na kusema, ‘Nchi ambayo Yehova Mungu wetu anatupa sisi ni nzuri.’+ 26  Lakini hamkutaka kwenda,+ nanyi mkaanza kujiendesha kwa kuliasi agizo la Yehova Mungu wenu.+ 27  Nanyi mkanung’unika katika mahema yenu na kusema, ‘Kwa sababu Yehova alituchukia,+ ndiyo maana alitutoa katika nchi ya Misri+ atutie mkononi mwa Waamori, ili kutuangamiza.+ 28  Tunapanda kwenda wapi? Ndugu zetu wameufanya moyo wetu uyeyuke,+ kwa kusema: “Tuliona huko watu wakubwa zaidi na warefu zaidi kuliko sisi,+ majiji makubwa na yaliyotiwa ngome mpaka mbinguni+ na pia wale wana wa Waanaki.”’+ 29  “Kwa hiyo nikawaambia ninyi, ‘Msishtuke wala kuogopa kwa sababu yao.+ 30  Yehova Mungu wenu ndiye anayeenda mbele yenu. Atawapigania ninyi+ kulingana na yote ambayo aliwafanyia ninyi katika Misri chini ya macho yenu wenyewe,+ 31  na katika nyika,+ mahali ambapo uliona jinsi Yehova Mungu wako alivyokuchukua+ kama vile mtu anavyomchukua mwana wake, katika njia yote mliyoitembea mpaka mlipokuja hapa.’+ 32  Lakini ijapokuwa mlikuwa na neno hilo ninyi hamkuwa na imani katika Yehova Mungu wenu,+ 33  aliyekuwa akienda mbele yenu njiani ili kupeleleza mahali kwa ajili yenu ili mpige kambi,+ kwa moto wakati wa usiku ili mwione njia mnayopaswa kuitembea na kwa wingu wakati wa mchana.+ 34  “Wakati wote huo Yehova alisikia sauti ya maneno yenu. Basi akakasirika, akaapa,+ na kusema, 35  ‘Hakuna hata mmoja kati ya watu hawa wa kizazi hiki kiovu atakayeiona ile nchi nzuri niliyoapa ya kwamba nitawapa baba zenu,+ 36  isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune.+ Yeye ataiona, nami nitampa yeye na wanawe nchi ile aliyoikanyaga, kwa sababu amemfuata Yehova kikamili.+ 37  (Hata mimi Yehova alinikasirikia kwa sababu yenu, na kusema, ‘Wewe pia hutaingia humo.+ 38  Yoshua mwana wa Nuni, anayesimama mbele yako, ndiye atakayeingia humo.’+ Yeye amempa nguvu,+ kwa sababu atawafanya Israeli wairithi.) 39  Nao watoto wenu ambao mlisema hivi juu yao: “Watakuwa nyara!”+ na wana wenu ambao leo hawajui jema wala baya, hao wataingia humo, nami nitawapa hiyo, nao wataimiliki. 40  Nanyi wenyewe, badilini njia mnayoelekea, mtoke nyikani kupitia njia ya Bahari Nyekundu.’+ 41  “Ndipo mlipojibu na kuniambia, ‘Tumemtendea dhambi Yehova.+ Sisi—sisi tutapanda na kupigana kulingana na yote ambayo Yehova Mungu wetu ametuamuru!’ Basi mkajifunga, kila mmoja, silaha zake za vita nanyi mkaliona kuwa jambo rahisi kupanda mlimani.+ 42  Lakini Yehova akaniambia, ‘Waambie: “Msipande kwenda kupigana, kwa sababu mimi simo katikati yenu;+ msije mkashindwa mbele ya adui zenu.”’+ 43  Basi nikasema nanyi, nanyi hamkusikiliza bali mkaanza kujiendesha kwa kumwasi+ Yehova na kuwaka hasira, nanyi mkajaribu kwenda juu mlimani.+ 44  Ndipo Waamori waliokuwa wakikaa katika mlima huo wakatoka ili kukutana nanyi nao wakawafuatilia ninyi,+ kama vile nyuki wanavyofanya, na kuwatawanya ninyi huko Seiri mpaka Horma.+ 45  Baada ya jambo hilo mkarudi na kuanza kulia mbele za Yehova, lakini Yehova hakuisikiliza sauti yenu,+ wala hakuwategea ninyi sikio.+ 46  Basi mkaendelea kukaa kule Kadeshi siku nyingi, siku nyingi kadiri mlivyokaa huko.+

Maelezo ya Chini