Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 40:1-31

40  “Wafarijini, wafarijini watu wangu,” asema Mungu wenu.+  “Semeni na moyo wa Yerusalemu+ na kumwambia kwamba utumishi wake wa kijeshi umetimizwa,+ kwamba kosa lake limelipwa.+ Kwa maana kutoka mkononi mwa Yehova amepokea hesabu kamili kwa ajili ya dhambi zake zote.”+  Sikilizeni! Mtu fulani anaita nyikani:+ “Fungueni njia ya Yehova!+ Nyoosheni njia kuu kwa ajili ya Mungu wetu katika nchi tambarare ya jangwani.+  Kila bonde na liinuliwe,+ na kila mlima na kilima kishushwe.+ Na nchi yenye matuta itakuwa nchi tambarare, na nchi yenye mawemawe itakuwa nchi tambarare ya bondeni.+  Na utukufu wa Yehova hakika utafunuliwa,+ na wote wenye mwili watauona pamoja,+ kwa maana kinywa cha Yehova kimesema hayo.”+  Sikiliza! Mtu anasema: “Ita!”+ Na mtu akasema: “Niite nini?” “Wanadamu wote ni majani mabichi, na fadhili zao zote zenye upendo ni kama ua la shambani.+  Majani mabichi yamekauka, ua limenyauka,+ kwa sababu roho ya Yehova imepuliza juu yake.+ Hakika watu ni majani mabichi.+  Majani mabichi yamekauka, ua limenyauka;+ lakini kwa habari ya neno la Mungu wetu, litadumu mpaka wakati usio na kipimo.”+  Panda juu ya mlima mrefu,+ wewe mwanamke unayeleta habari njema kwa ajili ya Sayuni.+ Paaza sauti yako kwa nguvu, wewe mwanamke unayeleta habari njema kwa ajili ya Yerusalemu.+ Ipaaze. Usiogope.+ Yaambie majiji ya Yuda: “Tazameni Mungu wenu.”+ 10  Tazama! Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova atakuja kama mtu mwenye nguvu, na mkono wake utakuwa ukitawala kwa ajili yake.+ Tazama! Thawabu yake iko pamoja naye,+ na mshahara anaolipa uko mbele zake.+ 11  Atalichunga kundi lake mwenyewe kama mchungaji.+ Atawakusanya pamoja wana-kondoo kwa mkono wake;+ naye atawabeba katika kifua chake.+ Wale wanaonyonya atawaongoza kwa uangalifu.+ 12  Ni nani ambaye amepima maji katika mkono wake,+ na kupima vipimo vya mbingu kwa shubiri+ na kuweka katika kipimio mavumbi ya dunia,+ au kupima milima kwa kipimio, na vilima katika mizani? 13  Ni nani ambaye ameipima roho ya Yehova, na ni nani kama mtu wake wa mashauri anayeweza kumjulisha jambo lolote?+ 14  Alishauriana na nani ndipo mtu amfanye aelewe, au ni nani anayemfundisha katika njia ya haki, au kumfundisha ujuzi,+ au kumjulisha njia ya ufahamu wa kweli?+ 15  Tazama! Mataifa ni kama tone kutoka katika ndoo; nayo yamehesabiwa kuwa kama mavumbi membamba juu ya mizani.+ Tazama! Anaviinua visiwa+ kama mavumbi membamba tu. 16  Hata Lebanoni hautoshi katika kuendeleza kuwaka kwa moto, na wanyama-mwitu+ wake hawatoshi kwa ajili ya toleo la kuteketezwa.+ 17  Mbele zake mataifa yote ni kama kitu ambacho hakipo;+ kwake yeye yamehesabiwa kuwa si kitu na kuwa ni ubatili.+ 18  Nanyi mnaweza kumfananisha Mungu na nani,+ nanyi mnaweza kuweka kando yake mfano gani?+ 19  Fundi ametengeneza tu sanamu ya kuyeyushwa,+ na fundi wa chuma huifunika kwa dhahabu,+ naye anafua minyororo ya fedha.+ 20  Yeye huchagua mti fulani uwe mchango, mti ambao haujaoza.+ Hujitafutia fundi stadi, ili kutayarisha sanamu ya kuchongwa+ isiyoweza kufanywa iyumbe-yumbe.+ 21  Je, ninyi hamjui? Je, hamsikii? Je, hamjaambiwa hilo tangu mwanzo? Je, hamjatumia uelewaji tangu kuwekwa misingi ya dunia?+ 22  Kuna Yeye anayekaa juu ya mviringo wa dunia,+ ambayo wakaaji wake ni kama panzi, Yeye anayetandaza mbingu kama shashi bora, anayezitandaza kama hema la kukaliwa ndani,+ 23  Yeye anayewafanya maofisa wakuu wasiwe kitu, ambaye amewafanya waamuzi wa dunia wawe ubatili mtupu.+ 24  Bado hawajapandwa kamwe; bado hawajapandwa mbegu kamwe; bado kisiki chao hakijatia mizizi kamwe duniani.+ Na mtu anahitaji kupuliza tu juu yao nao wanakauka;+ na dhoruba ya upepo itawachukulia mbali kama majani makavu.+ 25  “Lakini ninyi mnaweza kunifananisha na nani ili nipate kuwa sawa naye?” asema aliye Mtakatifu.+ 26  “Inueni macho yenu juu, mwone. Ni nani ameviumba vitu hivi?+ Ni Yeye anayelileta jeshi lake kulingana na hesabu, ambaye zote anaziita kwa jina.+ Kutokana na wingi wa nguvu zenye msukumo,+ yeye pia akiwa hodari katika nguvu, hakuna hata moja kati ya hizo inayokosekana. 27  “Kwa sababu gani unasema, Ee Yakobo, na kusema, Ee Israeli, ‘Njia yangu imefichwa kutoka kwa Yehova,+ na haki kwa ajili yangu humkwepa Mungu wangu’?+ 28  Je, hujajua au, je, hujasikia?+ Yehova, Muumba wa miisho ya dunia, ni Mungu mpaka wakati usio na kipimo.+ Yeye hachoki wala hazimii.+ Haiwezekani kuchunguza kikamilifu uelewaji wake.+ 29  Yeye anampa nguvu mtu aliyechoka;+ naye huzijaza nguvu kamili kwa mtu asiye na nguvu zenye msukumo.+ 30  Wavulana watachoka na pia kuzimia, na vijana hakika watajikwaa, 31  lakini wale wanaomtumaini+ Yehova watapata nguvu mpya.+ Wataruka juu kwa mabawa kama tai.+ Watakimbia wala hawatazimia; watatembea wala hawatachoka.”+

Maelezo ya Chini