Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 36:1-22

36  Sasa ikawa katika mwaka wa kumi na nne wa Mfalme Hezekia kwamba Senakeribu+ mfalme wa Ashuru+ akapanda kuja juu ya majiji yote yenye ngome ya Yuda na kuyateka.+  Na mwishowe mfalme wa Ashuru akamtuma Rabshake+ kutoka Lakishi+ kwenda Yerusalemu,+ kwa Mfalme Hezekia, akiwa na jeshi kubwa, naye akasimama tuli kando ya lile bomba+ la kidimbwi cha juu+ kwenye njia kuu ya uwanja wa mfuaji wa nguo.+  Ndipo Eliakimu+ mwana wa Hilkia, aliyekuwa juu ya hiyo nyumba, na Shebna+ mwandishi na Yoa+ mwana wa Asafu+ karani,+ wakatoka nje, wakamjia.  Basi Rabshake akawaambia: “Tafadhali, mwambieni Hezekia, ‘Mfalme mkuu,+ mfalme wa Ashuru,+ amesema hivi: “Ni tumaini gani hili ambalo umelitegemea?+  Wewe umesema (lakini hilo ni neno la midomo), ‘Kuna mashauri na nguvu kwa ajili ya vita.’+ Sasa umeweka tegemeo katika nani, hivi kwamba ukaniasi mimi?+  Tazama! Umetegemea usaidizi wa tete hili lililopondeka,+ Misri,+ ambalo, mtu akiliegemea, hakika litaingia mkononi mwake na kuuchoma. Hivyo ndivyo Farao+ mfalme wa Misri alivyo kwa wote wanaomtegemea.+  Nawe ukiniambia, ‘Tumemtegemea Yehova Mungu wetu,’ je, yeye siye ambaye mahali pake pa juu+ na madhabahu zake Hezekia ameondoa,+ huku akiwaambia Yuda na Yerusalemu, ‘Mnapaswa kuinama mbele ya madhabahu hii’?”’+  Basi sasa, tafadhali, mpeni dhamana+ bwana wangu mfalme wa Ashuru,+ nami niwape farasi elfu mbili tuone ikiwa mnaweza kuweka wapanda-farasi juu yao.+  Unawezaje, basi, kugeuza nyuma uso wa gavana mmoja wa watumishi wadogo zaidi wa bwana wangu,+ na huku wewe unategemea Misri kwa ajili ya magari na kwa ajili ya wapanda-farasi?+ 10  Na sasa, je, nimekuja juu ya nchi hii ili kuiharibu bila kupewa mamlaka kutoka kwa Yehova? Yehova mwenyewe aliniambia,+ ‘Nenda juu ya nchi hii, nawe lazima uiharibu.’”+ 11  Ndipo Eliakimu+ na Shebna+ na Yoa+ wakamwambia Rabshake:+ “Tafadhali, sema na watumishi wako katika lugha ya Kisiria,+ kwa maana tunasikia; wala usiseme nasi katika lugha ya Wayahudi+ masikioni mwa wale watu walio juu ya ukuta.”+ 12  Lakini Rabshake akasema: “Je, bwana wangu amenituma kusema maneno haya kwenu na kwa bwana wenu? Je, si kwa wale watu ambao wameketi juu ya ukuta, ili wale mavi yao wenyewe na kunywa mkojo wao wenyewe pamoja nanyi?”+ 13  Na Rabshake akaendelea kusimama+ na kuita kwa sauti kubwa katika lugha ya Wayahudi,+ naye akaendelea kusema: “Sikieni maneno ya mfalme mkuu, mfalme wa Ashuru.+ 14  Mfalme amesema hivi, ‘Msiache Hezekia awadanganye ninyi,+ kwa maana hawezi kuwakomboa.+ 15  Wala msiache Hezekia awafanye ninyi mkamtegemee Yehova,+ na kusema: “Hakika Yehova atatukomboa.+ Jiji hili halitatiwa mkononi mwa mfalme wa Ashuru.”+ 16  Msimsikilize Hezekia, kwa maana mfalme wa Ashuru amesema hivi: “Salimuni amri kwangu,+ mtoke nje mje kwangu, mle kila mtu kutokana na mzabibu wake mwenyewe na kila mtu kutokana na mtini+ wake mwenyewe na mnywe kila mtu maji ya tangi lake mwenyewe,+ 17  mpaka nije na kuwachukua ninyi na kwa kweli niwapeleke katika nchi iliyo kama nchi yenu wenyewe,+ nchi yenye nafaka na divai mpya, nchi yenye mkate na mashamba ya mizabibu; 18  ili Hezekia asiwashawishi ninyi,+ akisema, ‘Yehova mwenyewe atatukomboa.’ Je, kila mmoja wa miungu ya mataifa ameikomboa nchi yake mwenyewe kutoka mkononi mwa mfalme wa Ashuru?+ 19  Iko wapi miungu ya Hamathi+ na Arpadi?+ Iko wapi miungu ya Sefarvaimu?+ Na je, imekomboa Samaria kutoka mkononi mwangu?+ 20  Ni miungu gani kati ya miungu yote ya nchi hizi ambayo imeikomboa nchi yao kutoka mkononi mwangu+ hivi kwamba Yehova akomboe Yerusalemu kutoka mkononi mwangu?”’”+ 21  Nao wakaendelea kukaa kimya wala hawakumjibu neno lolote,+ kwa maana amri ya mfalme ilisema: “Hampaswi kumjibu.”+ 22  Lakini Eliakimu+ mwana wa Hilkia, aliyekuwa juu ya hiyo nyumba,+ na Shebna+ mwandishi na Yoa+ mwana wa Asafu karani wakaja kwa Hezekia, mavazi yao yakiwa yameraruliwa,+ wakamwambia maneno ya Rabshake.+

Maelezo ya Chini