Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 14:1-32

14  Kwa maana Yehova atamwonyesha Yakobo+ rehema, naye bado hakika atachagua Israeli;+ na kwa kweli atawapa pumziko juu ya udongo wao,+ na mkaaji mgeni ataungana nao, nao watajiunga na nyumba ya Yakobo.+  Na vikundi vya watu kwa kweli vitawachukua na kuwaleta mahali pao wenyewe, na nyumba ya Israeli watajichukulia hao wawe urithi juu ya udongo wa Yehova wakiwa watumishi wanaume na wakiwa wajakazi;+ nao watawateka+ wale wanaowashika mateka, nao watawatiisha wale waliokuwa wakiwalazimisha kwenda kazini.+  Na itatukia katika siku ile ambapo Yehova atakupa pumziko kutokana na maumivu yako na kutokana na msukosuko wako na kutokana na utumwa wako mgumu ambao kwa huo ulifanywa mtumwa,+  kwamba utapaaza neno hili la kimethali juu ya mfalme wa Babiloni na kusema: “Lo! Jinsi yule anayewalazimisha wengine kufanya kazi amefikia kikomo, ukandamizaji ukafikia kikomo!+  Yehova ameivunja fimbo ya waovu, fimbo ya wanaotawala,+  yeye anayevipiga vikundi vya watu katika ghadhabu kwa mapigo bila kukoma,+ yeye anayeyatiisha mataifa katika hasira kali pamoja na mateso yasiyo na kizuizi.+  Dunia nzima imepumzika,+ imekuwa huru kutokana na usumbufu. Watu wamechangamka kwa vigelegele vya shangwe.+  Hata miberoshi+ imekushangilia pia, mierezi ya Lebanoni, ikisema, ‘Tangu ulale, hakuna mkataji yeyote wa miti+ anayekuja juu yetu.’  “Hata Kaburi*+ chini limetetemeka kwa sababu yako ili likupokee wakati wako wa kuingia. Na kwa sababu yako limewaamsha wale wasiojiweza katika kifo,+ viongozi wote wa dunia walio kama mbuzi.+ Limewafanya wafalme wote wa mataifa wasimame kutoka kwenye viti vyao vya ufalme.+ 10  Wote wanaanza kusema na kukuambia, ‘Je, wewe pia umedhoofishwa kama sisi?+ Je, umefananishwa na sisi?+ 11  Kiburi chako kimeshushwa mpaka katika Kaburi,* kelele za vinanda vyako.+ Chini yako, funza wametandikwa kama kitanda; na wadudu ni kifuniko chako.’+ 12  “Lo! Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni,+ ewe mwenye kung’aa, mwana wa mapambazuko! Jinsi ulivyokatwa ukaangushwa kwenye dunia,+ wewe uliyekuwa ukiyaondolea mataifa uwezo!+ 13  Kwa habari yako, wewe umesema moyoni mwako, ‘Nitaenda juu mbinguni.+ Nitakiinua kiti changu cha ufalme+ juu ya nyota+ za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano,+ katika sehemu za mbali zaidi za kaskazini.+ 14  Nitaenda juu ya mahali palipo juu pa mawingu;+ mimi nitajifananisha na Aliye Juu Zaidi.’+ 15  “Hata hivyo, utashushwa chini mpaka katika Kaburi,*+ katika sehemu za mbali zaidi za shimo.+ 16  Wale wanaokuona watakukazia macho; watakuchunguza kwa makini, wakisema, ‘Je, huyu ndiye yule mtu aliyekuwa akiifadhaisha dunia, aliyekuwa akizitikisa falme,+ 17  aliyeifanya nchi yenye kuzaa iwe kama nyika na aliyeyapindua majiji yake,+ ambaye hakuwafungulia wafungwa wake njia ya kwenda nyumbani?’+ 18  Wafalme wengine wote wa mataifa, ndiyo, wote, wamelala katika utukufu, kila mmoja katika nyumba yake mwenyewe.+ 19  Lakini wewe, umetupiliwa mbali bila kaburi kwa ajili yako,+ kama chipukizi lenye kuchukiwa, umevikwa watu waliouawa, waliochomwa kwa upanga ambao wanashuka mpaka katika mawe ya shimoni,+ kama mzoga uliokanyagiwa chini.+ 20  Hutaungana nao katika kaburi, kwa sababu uliiharibu nchi yako mwenyewe, uliwaua watu wako mwenyewe. Uzao wa watenda-maovu hautatajwa mpaka wakati usio na kipimo.+ 21  “Tayarisheni ubao wa kuwachinjia wanawe kwa sababu ya kosa la mababu zao,+ ili wasije wakasimama na kuimiliki dunia na kuyajaza majiji juu ya uso wa nchi yenye kuzaa.”+ 22  “Nami nitasimama kupigana nao,”+ asema Yehova wa majeshi. “Nami nitakatilia mbali kutoka katika Babiloni jina+ na mabaki na watoto na wazao,”+ asema Yehova. 23  “Nami nitamfanya kuwa makao ya nungunungu na madimbwi ya maji yenye matete, nami nitamfagia kwa ufagio wa maangamizi,”+ asema Yehova wa majeshi. 24  Yehova wa majeshi ameapa,+ akisema: “Hakika kama vile nilivyoazimia, ndivyo itakavyokuwa, na kama vile nilivyotoa shauri, hivyo ndivyo itakavyotimia,+ 25  ili kumvunja Mwashuru katika nchi yangu+ na ili nimkanyagie chini juu ya milima yangu mwenyewe;+ na ili nira yake iondoke juu yao na ili mzigo wake uondoke juu ya bega lao.”+ 26  Hili ndilo shauri ambalo limeamuliwa juu ya dunia yote, na huu ndio mkono ambao umenyooshwa juu ya mataifa yote. 27  Kwa maana Yehova wa majeshi mwenyewe ametoa shauri,+ na ni nani anayeweza kulivunja?+ Na mkono wake umenyooshwa, na ni nani anayeweza kuurudisha nyuma?+ 28  Katika ule mwaka ambao Mfalme Ahazi alikufa+ tangazo hili lilitolewa: 29  “Usishangilie,+ Ee Ufilisti,+ yeyote kati yenu, ati kwa sababu fimbo ya yule anayewapiga imevunjwa.+ Kwa maana kutoka katika mzizi wa nyoka+ atatoka nyoka mwenye sumu,+ na tunda lake litakuwa nyoka wa moto anayeruka.+ 30  Na wazaliwa wa kwanza wa watu wa hali ya chini hakika watakula, na maskini watalala katika usalama.+ Nami nitauua mzizi wako kwa njaa, na kile kitakachobaki kwako kitauawa.+ 31  Piga mayowe, Ee lango! Paaza kilio, Ee jiji! Ninyi nyote mtavunjika moyo, Ee Ufilisti! Kwa maana moshi unakuja kutoka kaskazini, wala hakuna yeyote anayejitenga na vikosi vyake.”+ 32  Na mtu yeyote atasema nini kwa kuwajibu wajumbe+ wa taifa lile? Kwamba Yehova mwenyewe ameuweka msingi wa Sayuni,+ na kwake wenye kuteseka wa watu wake watapata kimbilio.

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.
Sheoli. Tazama Nyongeza 4.
Sheoli. Tazama Nyongeza 4.