Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 10:1-34

10  Ole wao wanaotunga masharti yenye kudhuru+ na wale ambao, wakiandika sikuzote, wameandika taabu tupu,  ili kuwasukuma mbali watu wa hali ya chini kutoka kwenye kesi na kuwanyang’anya haki wale wanaoteseka kati ya watu wangu,+ ili wajane wawe nyara yao, na ili hata wapore wavulana wasio na baba!+  Nanyi mtafanya nini katika ile siku ya kukaziwa uangalifu+ na wakati wa uharibifu, utakapokuja kutoka mbali?+ Je, mtamkimbilia nani kupata msaada,+ nanyi mtauacha wapi utukufu wenu,+  isipokuwa iwe kwamba mtu atainama chini ya wafungwa na kwamba watu wataendelea kuanguka chini ya wale ambao wameuawa?+ Kwa sababu ya hayo yote hasira yake haijarudi nyuma, bali mkono wake bado umenyooshwa.+  “Aha, Mwashuru,+ fimbo ya hasira yangu,+ na kijiti kilicho mkononi mwao kwa ajili ya shutuma yangu!  Nitamtuma yeye juu ya taifa lenye kuasi imani,+ nami nitampa amri juu ya watu wa ghadhabu yangu,+ ili kuchukua nyara nyingi na kuchukua uporaji mwingi na kuwafanya kuwa mahali pa kukanyaga kama udongo wa barabara.+  Ingawa huenda asiwe hivyo, atakuwa na mwelekeo; ingawa huenda moyo wake usiwe hivyo, atapanga hila, kwa sababu kuangamiza kumo moyoni mwake,+ na kukatilia mbali mataifa yasiyo machache.+  Kwa maana yeye atasema, ‘Je, wakuu wangu si wafalme vilevile?+  Je, Kalno+ si kama tu Karkemishi?+ Je, Hamathi+ si kama tu Arpadi?+ Je, Samaria+ si kama tu Damasko?+ 10  Popote ambapo mkono wangu umezifikia falme za mungu asiye na thamani ambaye sanamu zake za kuchongwa ni nyingi kuliko zile zilizo katika Yerusalemu na katika Samaria,+ 11  je, haitakuwa kwamba kama vile nilivyolitendea Samaria na miungu yake isiyo na thamani,+ ndivyo nitakavyolitendea Yerusalemu na sanamu zake?’+ 12  “Na itatukia kwamba Yehova atakapokomesha kazi yake yote katika Mlima Sayuni na katika Yerusalemu, ndipo nitakapotoza hesabu kwa ajili ya matunda ya dharau la moyo wa mfalme wa Ashuru na kwa ajili ya kujihesabia makuu kwa majivuno ya macho yake.+ 13  Kwa maana yeye amesema, ‘Kwa nguvu za mkono wangu hakika nitatenda,+ na kwa hekima yangu, kwa maana nina uelewaji; nami nitaiondoa mipaka ya vikundi vya watu,+ nami hakika nitavipora vitu vyao vilivyowekwa akiba,+ nami nitawashusha wakaaji kama mwenye nguvu.+ 14  Na kana kwamba ni kiota, mkono wangu+ utafikia mali+ za vikundi vya watu; na kama mtu anapokusanya mayai ambayo yamebaki, ndivyo nitakavyoikusanya hata dunia yote, na hakika hakuna yeyote atakayetikisa mabawa yake wala kufungua kinywa chake wala kunong’oneza.’” 15  Je, shoka litajiinua juu ya mtu anayekata akilitumia, au msumeno kujitukuza juu ya mtu anayeusogeza mbele na nyuma, kana kwamba fimbo iliwasogeza mbele na nyuma wale wanaoiinua juu, kana kwamba fimbo ilimwinua juu yeye ambaye si mti?+ 16  Kwa hiyo Bwana wa kweli, Yehova wa majeshi, ataendelea kupeleka ugonjwa unaodhoofisha juu ya watu wake wanono,+ na chini ya utukufu wake mteketezo utaendelea kuteketeza kama mteketezo wa moto.+ 17  Na Nuru+ ya Israeli atakuwa moto,+ na Mtakatifu wake mwali wa moto;+ nao utawaka na kuteketeza magugu yake na vichaka vyake vya miiba+ katika siku moja. 18  Na Yeye atakomesha utukufu wa msitu wake na shamba lake la matunda,+ kuanzia kwenye nafsi mpaka kwenye nyama kabisa, na itakuwa kama kuyeyuka kwa mtu anayeugua.+ 19  Na ile miti mingine ya msitu wake—itakuwa ni hesabu ambayo mvulana mdogo ataweza kuiandika.+ 20  Na itatukia hakika katika siku hiyo kwamba yale mabaki ya Israeli+ na wale walioponyoka wa nyumba ya Yakobo hawatamtegemea tena kamwe yule anayewapiga,+ nao hakika watamtegemea Yehova, Mtakatifu wa Israeli,+ katika ukweli.+ 21  Mabaki wachache watarudi, mabaki ya Yakobo, kwa Mungu Mwenye Nguvu.+ 22  Kwa maana hata kama watu wako, Ee Israeli, wangekuwa kama chembe za mchanga wa bahari,+ ni mabaki wachache kati yao ndio watakaorudi.+ Maangamizi+ yaliyoamuliwa yatakuwa yakifurika katikati kwa uadilifu,+ 23  kwa sababu Bwana Mwenye Enzi Kuu, Yehova wa majeshi, atakuwa akifanya katikati ya nchi yote maangamizi na uamuzi imara.+ 24  Kwa hiyo Bwana Mwenye Enzi Kuu,+ Yehova wa majeshi, amesema hivi: “Msiogope, enyi watu wangu mnaokaa katika Sayuni,+ kwa sababu ya Mwashuru, aliyekuwa akiwapiga kwa fimbo+ na aliyekuwa akiinua fimbo yake juu yenu kama Misri alivyofanya.+ 25  Kwa maana bado muda kidogo sana—na shutuma+ ile itafika mwisho, na hasira yangu iwafanye wachakae.+ 26  Na Yehova wa majeshi hakika atatikisa juu yake mjeledi+ kama ule wakati wa kushindwa kwa Midiani kando ya mwamba wa Orebu;+ na fimbo yake itakuwa juu ya bahari,+ naye hakika ataiinua juu kama alivyotendea Misri.+ 27  “Na itatukia katika siku hiyo kwamba mzigo wake utaondoka juu ya bega lako,+ na nira yake itaondoka juu ya shingo yako,+ na nira hakika itavunjwa+ kwa sababu ya mafuta.” 28  Amekuja juu ya Aiathi;+ amevuka katika Migroni; anaviweka vyombo vyake katika Mikmashi.+ 29  Wamevuka kivuko, Geba+ ni mahali pao pa kukaa usiku, Rama+ limetetemeka, Gibea+ la Sauli limekimbia. 30  Paaza sauti yako kwa vilio vikali, Ee binti Galimu.+ Kaza uangalifu, Ee Laisha. Ee mwenye kuteseka, Anathothi!+ 31  Madmena amekimbia. Wakaaji wa Gebimu wameenda kujikinga. 32  Kungali ni mchana kutua Nobu.+ Yeye anatikisa mkono wake kwa kutishia mlima wa binti Sayuni, kilima cha Yerusalemu.+ 33  Tazama! Bwana wa kweli, Yehova wa majeshi, anakata matawi kwa mshindo wa kutisha;+ na wale walio na ukuzi mrefu wanakatwa, na walio juu wanashuka.+ 34  Naye amepiga vichaka vya msitu kwa chombo cha chuma, na kwa mkono wa mwenye nguvu Lebanoni utaanguka.+

Maelezo ya Chini