Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Hesabu 32:1-42

32  Sasa wana wa Rubeni+ na wana wa Gadi+ wakawa na mifugo mingi, mingi sana, kwa kweli. Nao wakaanza kuiona nchi ya Yazeri+ na nchi ya Gileadi, na, tazama! mahali hapo palikuwa mahali pa mifugo.  Basi wana wa Gadi na wana wa Rubeni wakaja na kumwambia Musa na Eleazari kuhani na wakuu wa kusanyiko, jambo hili:  “Atarothi+ na Diboni+ na Yazeri na Nimra+ na Heshboni+ na Eleale+ na Sebamu na Nebo+ na Beoni,+  nchi ambayo Yehova alishinda+ mbele ya kusanyiko la Israeli, ni nchi ya mifugo, nao watumishi wako wana mifugo.”+  Nao wakaendelea kusema: “Ikiwa tumepata kibali machoni pako, acheni watumishi wako wapewe nchi hiyo iwe miliki yao. Usitufanye tuvuke Yordani.”+  Basi Musa akawaambia wana wa Gadi na wana wa Rubeni: “Je, ndugu zenu wataenda vitani huku ninyi mkiendelea kukaa hapa?+  Na kwa nini mwavunje moyo wana wa Israeli wasivuke kuingia katika nchi ambayo hakika Yehova atawapa wao?  Hivyo ndivyo baba zenu walivyofanya+ nilipowatuma kutoka Kadesh-barnea+ wakaione nchi.  Walipoenda kwenye bonde la mto la Eshkoli+ na kuiona nchi, ndipo walipowavunja moyo wana wa Israeli, ili wasiingie katika nchi ambayo kwa hakika Yehova angewapa.+ 10  Basi hasira ya Yehova ikawaka siku hiyo hivi kwamba akaapa,+ na kusema, 11  ‘Wanaume waliotoka Misri kuanzia umri wa miaka 20 na zaidi+ hawatauona udongo ambao niliwaapia Abrahamu, Isaka na Yakobo,+ kwa sababu hawakunifuata kabisa, 12  isipokuwa Kalebu+ mwana wa Yefune Mkenizi na Yoshua+ mwana wa Nuni, kwa sababu wamemfuata Yehova kikamilifu.’ 13  Basi hasira ya Yehova ikawaka juu ya Israeli naye akawafanya watange-tange nyikani miaka 40,+ mpaka kizazi chote kilichokuwa kikifanya uovu machoni pa Yehova kikafikia mwisho wake.+ 14  Na tazama, ninyi mmesimama mahali pa baba zenu kama kundi la watu wenye dhambi ili kuizidisha hasira ya Yehova+ inayowaka juu ya Israeli. 15  Ikiwa mtageuka na kuacha kumfuata,+ yeye naye pia bila shaka atawaacha wao tena wakae muda mrefu zaidi nyikani,+ nanyi mtakuwa mmewatendea kwa uharibifu watu hawa wote.”+ 16  Baadaye wakamkaribia na kusema: “Acha tujenge hapa mazizi ya mawe ya makundi kwa ajili ya mifugo yetu na majiji kwa ajili ya watoto wetu wadogo. 17  Lakini sisi wenyewe tutaenda tayari tukiwa tumejipanga kivita+ mbele ya wana wa Israeli mpaka tutakapokuwa tumewafikisha mahali pao, nao watoto wetu wadogo watakaa katika majiji yenye ngome mbali na uso wa wakaaji wa nchi. 18  Hatutarudi katika nyumba zetu mpaka wana wa Israeli watakapokuwa wamemiliki nchi, kila mmoja akiwa na urithi wake mwenyewe.+ 19  Kwa maana hatutapata urithi pamoja nao kuanzia upande wa Yordani na ng’ambo, kwa sababu urithi wetu umetujia upande wa Yordani kuelekea mashariki.”+ 20  Basi Musa akawaambia: “Ikiwa mtafanya hivyo, ikiwa mtajitayarisha mbele za Yehova kwa ajili ya vita,+ 21  na kila mmoja wenu aliye tayari kwa kweli atavuka Yordani mbele za Yehova, mpaka atakapokuwa amewafukuzia mbali adui zake kutoka mbele zake,+ 22  na nchi iwe imetiishwa mbele za Yehova,+ kisha mrudi baadaye,+ ninyi pia mtajionyesha kuwa mko huru na hatia juu ya Yehova na juu ya Israeli; nayo nchi hii itakuwa miliki yenu mbele za Yehova.+ 23  Lakini ikiwa hamtafanya hivyo, mtakuwa mmemtendea Yehova dhambi.+ Na kwa hiyo jueni kwamba dhambi yenu itawafikia ninyi.+ 24  Jijengeeni majiji kwa ajili ya watoto wenu wadogo na mazizi ya mawe kwa ajili ya makundi yenu, nanyi mnapaswa kufanya jambo lililotoka kinywani mwenu.”+ 25  Ndipo wana wa Gadi na wana wa Rubeni wakamwambia Musa hivi: “Watumishi wako watafanya kama vile bwana wangu anavyoamuru.+ 26  Watoto wetu wadogo, wake zetu, mifugo yetu na wanyama wetu wote wa kufugwa watakaa huko katika majiji ya Gileadi,+ 27  lakini watumishi wako watavuka, kila mtu aliye tayari kwa ajili ya jeshi,+ mbele za Yehova kwa ajili ya vita, kama vile bwana wangu anavyosema.” 28  Basi Musa akatoa amri juu yao kwa Eleazari kuhani na Yoshua mwana wa Nuni na vichwa vya upande wa baba vya makabila ya wana wa Israeli. 29  Kwa hiyo Musa akawaambia: “Ikiwa wana wa Gadi na wana wa Rubeni watavuka pamoja nanyi Yordani, kila mtu aliye tayari kwa ajili ya vita,+ mbele za Yehova, nayo nchi itiishwe mbele yenu, basi ninyi mtawapa nchi ya Gileadi iwe miliki yao.+ 30  Lakini wasipovuka wakiwa tayari pamoja nanyi, basi watapewa makao katikati yenu katika nchi ya Kanaani.”+ 31  Ndipo wana wa Gadi na wana wa Rubeni wakajibu, na kusema: “Jambo ambalo Yehova amewaambia watumishi wako ndivyo tutakavyofanya.+ 32  Sisi wenyewe tutavuka tukiwa tayari mbele za Yehova mpaka nchi ya Kanaani,+ na miliki ya urithi wetu itakuwa pamoja nasi upande huu wa Yordani.”+ 33  Basi Musa akawapa, yaani, wana wa Gadi+ na wana wa Rubeni+ na nusu ya kabila la Manase+ mwana wa Yosefu, ufalme wa Sihoni+ mfalme wa Waamori na ufalme wa Ogu+ mfalme wa Bashani, nchi ya majiji yake katika maeneo, na majiji ya nchi kuzunguka pande zote. 34  Na wana wa Gadi wakajenga Diboni+ na Atarothi+ na Aroeri,+ 35  na Atroth-shofani na Yazeri+ na Yogbeha,+ 36  na Beth-nimra+ na Beth-harani,+ majiji yenye ngome,+ na mazizi ya mawe ya makundi.+ 37  Na wana wa Rubeni wakajenga Heshboni+ na Eleale+ na Kiriathaimu,+ 38  na Nebo+ na Baal-meoni+—majina yao yakiwa yamebadilishwa—na Sibma; nao wakaanza kuyaita kwa majina yao wenyewe majiji waliyojenga. 39  Nao wana wa Makiri+ mwana wa Manase wakapiga mwendo mpaka Gileadi, wakaliteka, wakawafukuzia mbali Waamori waliokuwamo. 40  Basi Musa akampa Makiri mwana wa Manase, Gileadi, naye akakaa humo.+ 41  Na Yairi mwana wa Manase akapiga mwendo, akateka vijiji vyao vya mahema, naye akaanza kuviita Hawoth-yairi.+ 42  Naye Noba akapiga mwendo, akaliteka Kenathi+ na miji yake ya kandokando; naye akaanza kuliita Noba kwa jina lake mwenyewe.

Maelezo ya Chini