Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Hesabu 22:1-41

22  Ndipo wana wa Israeli wakaondoka na kupiga kambi kwenye nchi tambarare za jangwa la Moabu+ ng’ambo ya Yordani kutoka Yeriko.  Na Balaki+ mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli alikuwa amewatendea Waamori.  Na Moabu akawaogopa sana watu hao, kwa sababu walikuwa wengi; na Moabu akaanza kuhofu na kuchukizwa kwa sababu ya wana wa Israeli.+  Na Moabu akawaambia wanaume wazee wa Midiani:+ “Sasa hili kutaniko litaramba mazingira yenu yote kama ng’ombe anavyoramba majani ya shambani.” Na Balaki+ mwana wa Sipori alikuwa mfalme wa Moabu wakati huo hasa.  Sasa akatuma wajumbe kwa Balaamu+ mwana wa Beori huko Pethori,+ kando ya Mto+ wa nchi ya wana wa watu wake, aitwe, na kusema: “Tazama! Watu wametoka Misri. Tazama! Wameijaza nchi kwa kadiri ambayo mtu anaweza kuona,+ nao wanakaa mbele yangu.  Basi sasa njoo, tafadhali; uwalaani+ watu hawa kwa ajili yangu, kwa maana ni wenye nguvu kuliko mimi. Huenda nitaweza kuwapiga nami niwafukuze kutoka katika nchi; kwa maana najua vema kwamba yule unayembariki ni mtu aliyebarikiwa naye yule unayemlaani, amelaaniwa.”+  Basi wanaume wazee wa Moabu na wanaume wazee wa Midiani wakasafiri wakiwa na malipo ya uaguzi+ mikononi mwao nao wakaenda kwa Balaamu+ na kumwambia maneno ya Balaki.  Ndipo akawaambia: “Kaeni hapa usiku wa leo, nami nitawajibu ninyi kama vile tu Yehova atakavyosema nami.”+ Basi wakuu wa Moabu wakakaa pamoja na Balaamu.  Ndipo Mungu akamjia Balaamu na kusema:+ “Wanaume hawa walio pamoja nawe ni nani?” 10  Kwa hiyo Balaamu akamwambia Mungu wa kweli: “Balaki+ mwana wa Sipori, mfalme wa Moabu, amewatuma kwangu, na kusema, 11  ‘Tazama! Watu wanaotoka Misri, nao wanaifunika dunia kufikia upeo wa macho.+ Sasa njoo, uwalaani kwa ajili yangu.+ Huenda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza.’” 12  Lakini Mungu akamwambia Balaamu: “Usiende pamoja nao. Usiwalaani watu hao,+ kwa maana wamebarikiwa.”+ 13  Kisha Balaamu akaondoka asubuhi na kuwaambia wakuu wa Balaki: “Nendeni katika nchi yenu, kwa sababu Yehova amekataa kuniruhusu niende pamoja nanyi.” 14  Kwa hiyo wakuu wa Moabu wakaondoka, wakamjia Balaki na kusema: “Balaamu amekataa kuja pamoja nasi.”+ 15  Hata hivyo, Balaki akatuma tena wakuu wengine, wengi zaidi na wenye kuheshimika zaidi kuliko wale wa kwanza. 16  Nao wakaja kwa Balaamu na kumwambia: “Hivi ndivyo ambavyo Balaki mwana wa Sipori amesema, ‘Tafadhali, usizuiliwe kuja kwangu. 17  Kwa maana hakika nitakuheshimu wewe sana,+ na kila kitu ambacho utaniambia nitafanya.+ Kwa hiyo njoo, tafadhali. Walaani watu hawa kwa ajili yangu.’” 18  Lakini Balaamu akajibu na kuwaambia watumishi wa Balaki: “Hata kama Balaki angenipa nyumba yake ikiwa imejaa fedha na dhahabu, singeweza kupita agizo la Yehova Mungu wangu, ili kufanya jambo dogo au kubwa.+ 19  Basi sasa ninyi pia kaeni hapa, tafadhali, usiku wa leo nipate kujua Yehova ataniambia nini zaidi.”+ 20  Ndipo Mungu akamjia Balaamu usiku na kumwambia: “Ikiwa wanaume hao wamekuja kukuita, ondoka, nenda pamoja nao. Lakini neno nitakalosema nawe ndilo tu utakalosema.”+ 21  Kisha Balaamu akaondoka asubuhi, akamtandika punda-jike wake, akaenda pamoja na wakuu wa Moabu.+ 22  Nayo hasira ya Mungu ikaanza kuwaka kwa sababu alikuwa akienda; na malaika wa Yehova akasimama barabarani ili kumzuia.+ Naye alikuwa amepanda juu ya punda-jike wake, na watumishi wake wawili walikuwa pamoja naye. 23  Na yule punda akamwona malaika wa Yehova akiwa amesimama barabarani, upanga wake uliochomolewa ukiwa mkononi mwake;+ na yule punda akajaribu kugeuka kando kutoka barabarani aende shambani, lakini Balaamu akaanza kumpiga punda ili kumgeuza na kumrudisha barabarani. 24  Naye malaika wa Yehova akaendelea kusimama katika hiyo njia nyembamba katikati ya mashamba ya mizabibu, yenye ukuta wa mawe upande huu na ukuta wa mawe upande ule. 25  Naye punda-jike huyo akaendelea kumwona malaika wa Yehova na kuanza kujifinyia ukutani na hivyo kuufinya mguu wa Balaamu ukutani; naye akazidi kumpiga. 26  Sasa malaika wa Yehova akapita tena na kusimama mahali pembamba, ambapo hapakuwa na njia ya kugeuka kuume wala kushoto. 27  Punda huyo alipomwona malaika wa Yehova akalala chini, chini ya Balaamu; hivi kwamba hasira ya Balaamu ikawaka,+ naye akaendelea kumpiga punda kwa fimbo yake. 28  Mwishowe Yehova akafungua kinywa cha punda+ huyo naye akamwambia Balaamu: “Nimekutendea nini hivi kwamba umenipiga mara tatu hizi?”+ 29  Ndipo Balaamu akamwambia punda huyo: “Ni kwa sababu umenitendea bila huruma. Laiti ningalikuwa na upanga mkononi mwangu, kufikia sasa ningalikuwa nimekuua!”+ 30  Kisha yule punda-jike akamwambia Balaamu: “Je, mimi si punda wako ambaye umepanda maisha yako yote mpaka leo hii? Je, nimezoea kukutendea hivi?”+ Akajibu: “Hapana!” 31  Na Yehova akafungua macho+ ya Balaamu, naye akamwona malaika wa Yehova amesimama katika barabara na upanga wake uliochomolewa ukiwa mkononi mwake. Mara moja akainama chini na kujilaza kifudifudi. 32  Ndipo malaika wa Yehova akamwambia: “Kwa nini umempiga punda wako mara hizi tatu? Tazama! Mimi—mimi nimekuja kukuzuia, kwa sababu njia yako imekwenda moja kwa moja kinyume cha mapenzi yangu.+ 33  Naye punda aliniona na kujaribu kugeuka kando mbele yangu mara tatu hizi.+ Tuseme asingekuwa amegeuka kando kutoka mbele yangu! Kufikia sasa ningekuwa nimekuua,+ lakini yeye ningemhifadhi hai.” 34  Ndipo Balaamu akamwambia malaika wa Yehova: “Nimetenda dhambi,+ kwa sababu sikujua kwamba ni wewe uliyekuwa umesimama barabarani ili kukutana nami. Basi sasa, ikiwa ni vibaya machoni pako, acha nirudi zangu.” 35  Lakini malaika wa Yehova akamwambia Balaamu: “Nenda pamoja na wanaume hao;+ nawe hutasema lolote isipokuwa lile neno nitakalokuambia.”+ Naye Balaamu akaendelea kwenda pamoja na wakuu wa Balaki. 36  Balaki aliposikia kwamba Balaamu amekuja, mara moja akatoka ili kumpokea katika jiji la Moabu, lililo kwenye ukingo wa Arnoni, lililo mwishoni mwa eneo hilo.+ 37  Ndipo Balaki akamwambia Balaamu: “Je, kwa kweli sikutuma watu wakuite? Kwa nini hukuja kwangu? Je, kwa kweli mimi siwezi kukuheshimu wewe kwelikweli?”+ 38  Basi Balaamu akamwambia Balaki: “Tazama, nimekuja kwako sasa. Je, nitaweza kusema jambo fulani?+ Neno ambalo Mungu atatia kinywani mwangu ndilo nitakalosema.”+ 39  Kwa hiyo Balaamu akaenda pamoja na Balaki nao wakafika Kiriath-husothi. 40  Na Balaki akatoa dhabihu ng’ombe na kondoo+ na kupeleka sehemu yake kwa Balaamu na wale wakuu waliokuwa pamoja naye. 41  Na ikawa kwamba asubuhi Balaki akamchukua Balaamu na kumleta mpaka Bamoth-baali,+ ili kutoka huko awaone watu wote.+

Maelezo ya Chini