Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Hesabu 21:1-35

21  Sasa yule Mkanaani, mfalme wa Aradi,+ aliyekaa Negebu,+ akapata kusikia kwamba Israeli alikuwa amekuja kupitia njia ya Atharimu, naye akaanza kupigana na Israeli na kuchukua baadhi yao kuwa mateka.  Basi Israeli akaweka nadhiri kwa Yehova na kusema:+ “Hakika ukiwatia watu hawa mkononi mwangu, mimi pia hakika nitayaangamiza majiji yao.”+  Kwa hiyo Yehova akaisikiliza sauti ya Israeli na kuwakabidhi Wakanaani; nao wakawaangamiza wao na majiji yao. Kisha wakapaita mahali hapo Horma.+  Walipoendelea kusafiri kutoka Mlima Hori+ wakipitia njia ya Bahari Nyekundu ili kuizunguka nchi ya Edomu,+ nafsi ya watu ikaanza kuchoka kwa sababu ya ile njia.  Nao watu wakaendelea kusema dhidi ya Mungu+ na Musa:+ “Kwa nini mmetutoa Misri ili tufe nyikani?+ Kwa maana hakuna mkate wala maji,+ nayo nafsi yetu imeuchukia huu mkate wa kudharaulika.”+  Basi Yehova akatuma nyoka wenye sumu+ katikati ya watu, nao wakawa wakiwauma watu, hivi kwamba watu wengi wa Israeli wakafa.+  Mwishowe watu wakamjia Musa na kusema: “Tumetenda dhambi,+ kwa sababu tumesema dhidi ya Yehova na dhidi yako. Tutetee kwa Yehova awaondoe nyoka hawa juu yetu.”+ Naye Musa akawatetea watu.+  Ndipo Yehova akamwambia Musa: “Jifanyie nyoka mkali na kumweka juu ya nguzo ya ishara. Na itatukia kwamba wakati mtu yeyote ameumwa, basi atamtazama na hivyo ataendelea kuwa hai.”+  Mara moja Musa akafanya nyoka wa shaba+ na kumweka juu ya nguzo ya ishara;+ na ikawa kwamba nyoka alipomuuma mtu naye akamtazama+ yule nyoka wa shaba, ndipo alipoendelea kuwa hai.+ 10  Kisha wana wa Israeli wakaondoka na kupiga kambi Obothi.+ 11  Kisha wakaondoka Obothi na kupiga kambi Iye-abarimu,+ katika nyika inayoelekea upande wa mbele wa Moabu, kuelekea mashariki. 12  Kutoka huko wakasafiri na kupiga kambi kando ya bonde la mto la Zeredi.+ 13  Kutoka huko wakasafiri na kupiga kambi katika eneo la Arnoni,+ lililo katika nyika inayosambaa kutoka katika mpaka wa Waamori; kwa maana Arnoni ni mpaka wa Moabu, kati ya Moabu na Waamori. 14  Ndiyo sababu imesemwa katika kitabu cha Vita vya Yehova: “Vahebu katika Sufa na mabonde ya mito ya Arnoni, 15  na mdomo wa mabonde ya mito, ambao umejipinda kuelekea kiti cha Ari+ na kuegemea juu ya mpaka wa Moabu.” 16  Kisha kutoka huko hadi Beeri.+ Hicho ndicho kisima ambacho Yehova alimwambia hivi Musa juu yake: “Wakusanye watu, niwape maji.”+ 17  Wakati huo Israeli wakaanza kuimba wimbo+ huu:“Bubujika, Ee kisima! Kiitikieni, enyi watu! 18  Kisima, wakuu walikichimba. Watu wenye vyeo kati ya watu walikichimba,Kwa fimbo ya kiongozi,+ kwa fimbo zao wenyewe.” Kisha kutoka nyikani mpaka Matana. 19  Na kutoka Matana mpaka Nahalieli, na kutoka Nahalieli mpaka Bamothi.+ 20  Na kutoka Bamothi mpaka katika bonde lililo katika uwanja wa Moabu,+ kwenye kichwa cha Pisga,+ nalo linachomoza kuelekea uso wa Yeshimoni.+ 21  Sasa Israeli akatuma wajumbe kwa Sihoni+ mfalme wa Waamori, na kusema: 22  “Acha nipite katikati ya nchi yako. Hatutageuka kando kuingia katika shamba wala katika shamba la mizabibu. Hatutakunywa maji ya kisima chochote. Kwenye barabara ya mfalme tutapiga mwendo mpaka tutakapokuwa tumepita katikati ya eneo lako.”+ 23  Naye Sihoni hakumruhusu Israeli apite katikati ya eneo lake,+ bali Sihoni akawakusanya watu wake wote na kwenda kukutana na Israeli nyikani, naye akaja kule Yahazi+ na kuanza kupigana na Israeli. 24  Ndipo Israeli akampiga kwa makali ya upanga+ na kuitwaa nchi+ yake kutoka Arnoni+ hadi Yaboki,+ karibu na wana wa Amoni; kwa sababu Yazeri+ ndio mpaka wa wana wa Amoni.+ 25  Basi Israeli akayachukua majiji hayo yote, naye Israeli akaanza kukaa katika majiji yote ya Waamori,+ katika Heshboni+ na miji yake yote ya kandokando. 26  Kwa maana Heshboni lilikuwa jiji la Sihoni.+ Yeye alikuwa mfalme wa Waamori,+ naye ndiye aliyepigana na mfalme wa Moabu zamani na kuichukua nchi yake yote kutoka mkononi mwake mpaka Arnoni.+ 27  Ndiyo sababu waimbaji wa mafungu ya shairi la kufanya mzaha walisema:“Njoo katika Heshboni.Jiji la Sihoni na lijengwe na kuonekana kuwa limefanywa imara. 28  Kwa maana moto umetoka Heshboni,+ mwali wa moto kutoka katika mji wa Sihoni.Umeteketeza Ari+ la Moabu, wanaomiliki mahali pa juu pa Arnoni. 29  Ole wako, Moabu! Hakika mtaangamia, enyi watu wa Kemoshi!+Hakika atawafanya wanawe kama watu walioponyoka na binti zake kuwa utekwani mkononi mwa mfalme wa Waamori, Sihoni. 30  Kwa hiyo na tuwapige mishale.Hakika Heshboni ataangamia mpaka Diboni,+Nao wanawake mpaka Nofa, wanaume mpaka Medeba.”+ 31  Na Israeli akaanza kukaa katika nchi ya Waamori.+ 32  Ndipo Musa akatuma watu fulani wakapeleleze Yazeri.+ Kwa hiyo wakateka miji yake ya kandokando na kuwaondolea mbali Waamori waliokuwa humo.+ 33  Baada ya hapo wakageuka, wakapanda wakipitia njia ya Bashani.+ Ndipo Ogu+ mfalme wa Bashani akatoka nje ili kukutana nao, yeye pamoja na watu wake wote, katika vita vya Edrei.+ 34  Sasa Yehova akamwambia Musa: “Usimwogope,+ kwa maana nitamtia yeye na watu wake wote na nchi yake mkononi mwako;+ nawe utamtendea kama vile ulivyomtendea Sihoni mfalme wa Waamori, aliyekuwa akikaa Heshboni.”+ 35  Basi wakampiga yeye pamoja na wanawe na watu wake wote, mpaka ikawa hakuna mwokokaji aliyebaki kwake;+ nao wakaitwaa nchi yake.+

Maelezo ya Chini