Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Hesabu 16:1-50

16  Na Kora+ mwana wa Ishari,+ mwana wa Kohathi,+ mwana wa Lawi,+ akaondoka, pamoja na Dathani+ na Abiramu+ wana wa Eliabu,+ na Oni mwana wa Pelethi, wana wa Rubeni.+  Nao wakasimama mbele ya Musa, wao na watu 250 kati ya wana wa Israeli, wakuu wa kusanyiko, walioitwa kutoka kati ya mkutano, wanaume wenye sifa.  Basi wakakutana dhidi ya+ Musa na Haruni na kuwaambia: “Imetosha, kwa sababu kusanyiko lote, wote hao ni watakatifu+ na Yehova yuko katikati yao.+ Kwa nini, basi, mjiinue wenyewe juu ya kutaniko la Yehova?”+  Musa aliposikia jambo hilo mara moja akaanguka kifudifudi.  Ndipo akasema na Kora na kusanyiko lake lote, na kuwaambia: “Asubuhi Yehova atajulisha ni nani aliye wake+ na ni nani aliye mtakatifu+ na ni nani anayeweza kumkaribia,+ na yeyote atakayemchagua+ huyo atamkaribia.  Fanyeni hivi: Chukueni vyetezo+ kwa ajili yenu, Kora na kusanyiko+ lake lote,  na mtie moto ndani yake na kutia uvumba juu yake mbele za Yehova kesho, na itatukia kwamba mtu ambaye Yehova atamchagua,+ yeye ndiye mtakatifu. Imetosha, enyi wana wa Lawi!”+  Na Musa akaendelea kumwambia Kora: “Sikilizeni, tafadhali, enyi wana wa Lawi.  Je, ni jambo dogo sana kwenu ya kwamba Mungu wa Israeli amewatenga+ ninyi mbali na kusanyiko la Israeli ili kuwaleta ninyi kwake mpate kuendeleza utumishi wa maskani ya Yehova na kusimama mbele ya kusanyiko ili kuwahudumia,+ 10  na kwamba amewaleta karibu ninyi na ndugu zenu wote wana wa Lawi? Basi, je, ni lazima pia ninyi mjaribu kunyakua ukuhani?+ 11  Kwa sababu hiyo wewe na kusanyiko lako lote wanaokusanyika pamoja mnampinga Yehova.+ Na Haruni, yeye ni nani hata mnung’unike juu yake?”+ 12  Baadaye Musa akatuma watu wawaite Dathani na Abiramu+ wana wa Eliabu, lakini wakasema: “Sisi hatutakuja!+ 13  Je, ni jambo dogo sana kwamba umetuleta kutoka katika nchi inayotiririka maziwa na asali ili kutuua nyikani,+ hivi kwamba ujaribu pia kujifanya mkuu juu yetu kabisa?+ 14  Kama ilivyo, hujatuleta katika nchi inayotiririka maziwa na asali,+ upate kutupa urithi wa shamba na shamba la mizabibu. Je, macho ya watu hawa ndiyo unayotaka kutoboa? Sisi hatutakuja!” 15  Basi Musa akakasirika sana na kumwambia Yehova: “Usigeuke ili kutazama toleo lao la nafaka.+ Hata punda-dume mmoja sijachukua kutoka kwao, wala sijamuumiza mmoja wao.”+ 16  Ndipo Musa akamwambia Kora:+ “Wewe na kusanyiko lako lote, muwepo mbele za Yehova+ kesho, wewe na wao na Haruni. 17  Na kila mmoja achukue chetezo chake, nanyi mtie uvumba juu yake na kuleta kila mmoja chetezo chake mbele za Yehova, vyetezo 250, na wewe na Haruni kila mmoja chetezo chake.” 18  Basi wakachukua kila mmoja chetezo chake, wakatia moto juu yake, wakatia uvumba juu yake, wakasimama kwenye mwingilio wa hema la mkutano pamoja na Musa na Haruni. 19  Kora alipokuwa amekusanya kusanyiko+ lote pamoja dhidi yao kwenye mwingilio wa hema la mkutano, ndipo utukufu wa Yehova ukalitokea kusanyiko+ lote. 20  Sasa Yehova akasema na Musa na Haruni, na kuwaambia: 21  “Jitengeni+ wenyewe kutoka katikati ya kusanyiko hili, nipate kuwaangamiza+ wao mara moja.” 22  Ndipo wakaanguka kifudifudi na kusema: “Ee Mungu, Mungu wa roho za kila namna ya mwili,+ je, mtu mmoja tu atatenda dhambi nawe ulikasirikie kusanyiko lote?”+ 23  Basi Yehova akasema na Musa, na kumwambia: 24  “Sema na kusanyiko, na kuwaambia, ‘Ondokeni kuzunguka pande zote za maskani za Kora, Dathani na Abiramu!’”+ 25  Kisha Musa akaondoka na kwenda kwa Dathani na Abiramu, na wanaume wazee+ wa Israeli wakaenda pamoja naye. 26  Ndipo akasema na kusanyiko, na kuwaambia: “Geukeni kando, tafadhali, kutoka mbele ya mahema ya watu hawa waovu wala msiguse chochote kilicho chao,+ msije mkafagiliwa mbali katika dhambi yao yote.” 27  Wakaondoka mara moja kutoka mbele ya maskani ya Kora, Dathani na Abiramu, kutoka pande zote, nao Dathani na Abiramu wakatoka nje, wakasimama kwenye mwingilio wa mahema yao,+ pamoja na wake zao, na wana wao na watoto wao wadogo. 28  Ndipo Musa akasema: “Kwa jambo hili mtajua kwamba Yehova amenituma nifanye matendo yote haya,+ kwamba si kutoka moyoni mwangu mwenyewe:+ 29  Ikiwa watu hawa watakufa kifo cha wanadamu wote na kwamba adhabu iletwe juu yao kulingana na adhabu ya wanadamu wote,+ basi si Yehova aliyenituma mimi.+ 30  Lakini ikiwa ni kitu fulani kilichoumbwa ambacho Yehova ataumba,+ nayo nchi ifungue kinywa chake na kuwameza+ na kila kitu kilicho chao, nao washuke chini wakiwa hai mpaka katika Kaburi,*+ ndipo hakika mtajua kwamba watu hawa wamemtendea Yehova bila heshima.”+ 31  Na ikawa kwamba mara tu alipomaliza kusema maneno hayo, nchi iliyokuwa chini yao ikaanza kupasuka na kutengana.+ 32  Nayo dunia ikafungua kinywa chake na kuwameza wao na nyumba zao na wanadamu wote waliokuwa wa Kora na mali zote.+ 33  Kwa hiyo wakashuka chini, na wote waliokuwa wao, wakiwa hai mpaka katika Kaburi,* nayo dunia ikawafunika,+ hivi kwamba wakaangamia kutoka katikati ya kutaniko.+ 34  Na Waisraeli wote waliokuwa wamewazunguka wakakimbia kwa sababu ya kilio chao, kwa maana walianza kusema: “Tunaogopa kwamba huenda dunia ikatumeza sisi!”+ 35  Na moto ukaja kutoka kwa Yehova+ na kuwateketeza wale wanaume 250 waliokuwa wakitoa uvumba.+ 36  Sasa Yehova akasema na Musa, na kumwambia: 37  “Mwambie Eleazari mwana wa Haruni kuhani kwamba achukue vyetezo+ hivyo kutoka katika moto, ‘Nawe utawanye moto pale; kwa maana ni vitakatifu, 38  naam, vyetezo vya wanaume hao waliozitendea dhambi nafsi zao wenyewe.+ Nao watavifanya viwe mabamba membamba ya madini ya kutanda madhabahu,+ kwa sababu walivitoa mbele za Yehova, hivi kwamba vikawa vitakatifu; navyo vitakuwa ishara kwa wana wa Israeli.’”+ 39  Basi Eleazari kuhani akachukua vile vyetezo vya shaba,+ ambavyo wale waliokuwa wameteketezwa walikuwa wametoa, nao wakavifua vikawa vya kutanda madhabahu, 40  kuwa ukumbusho kwa wana wa Israeli, kusudi mgeni+ yeyote ambaye si uzao wa Haruni asikaribie ili kufukiza uvumba mbele za Yehova,+ wala yeyote asiwe kama Kora na kusanyiko lake,+ kama vile Yehova alivyokuwa amesema naye kupitia Musa. 41  Na kesho yake kusanyiko lote la wana wa Israeli likaanza kunung’unika juu ya Musa na Haruni,+ na kusema: “Ninyi, ninyi mmewaua watu wa Yehova.” 42  Na ikawa kwamba kusanyiko lilipokuwa limekutanika dhidi ya Musa na Haruni, ndipo walipogeuka kulielekea hema la mkutano; na, tazama! wingu likalifunika, nao utukufu wa Yehova ukaanza kutokea.+ 43  Naye Musa na Haruni wakaja mbele ya hema la mkutano.+ 44  Ndipo Yehova akasema na Musa, na kumwambia: 45  “Ondokeni kutoka katikati ya kusanyiko hili, nipate kuliangamiza mara moja.”+ Ndipo wakaanguka kifudifudi.+ 46  Kisha Musa akamwambia Haruni: “Chukua chetezo utie ndani yake moto kutoka juu ya madhabahu+ na kutia uvumba nawe uende kwenye kusanyiko haraka na kufanya upatanisho kwa ajili yao,+ kwa sababu hasira imetoka usoni pa Yehova.+ Pigo limeanza!” 47  Haruni akakichukua mara moja, kama vile Musa alivyokuwa amesema, naye akakimbia kuingia katikati ya kutaniko; na, tazama! pigo lilikuwa limeanza katikati ya watu. Basi akatia uvumba juu yake na kuanza kufanya upatanisho kwa ajili ya watu. 48  Naye akaendelea kusimama katikati ya wafu na walio hai.+ Mwishowe tauni hiyo ikakomeshwa.+ 49  Nao waliokufa kutokana na tauni hiyo wakajumlika kuwa elfu kumi na nne na mia saba, mbali na wale waliokufa kwa sababu ya Kora. 50  Mwishowe Haruni aliporudi kwa Musa kwenye mwingilio wa hema la mkutano, tauni hiyo ilikuwa imekomeshwa.

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.
Sheoli. Tazama Nyongeza 4.