Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Hesabu 15:1-41

15  Na Yehova akazidi kusema na Musa, na kumwambia:  “Sema na wana wa Israeli, nawe utawaambia, ‘Mwishowe mtakapoingia katika nchi ya makao yenu, ambayo nitawapa,+  nanyi mtamtolea Yehova toleo linalotolewa kwa njia ya moto,+ toleo la kuteketezwa+ au dhabihu ili kufanya nadhiri ya pekee au kwa hiari+ au wakati wa sherehe zenu za majira,+ ili kumfanyia Yehova harufu yenye kutuliza,+ kutoka katika mifugo au kutoka katika kundi;  yule anayetoa toleo lake pia atamtolea Yehova toleo la nafaka la unga laini,+ sehemu ya kumi ya efa, uliotiwa sehemu ya nne ya hini ya mafuta.  Nawe utatoa divai iwe toleo la kinywaji,+ sehemu ya nne ya hini, pamoja na lile toleo la kuteketezwa au kwa ajili ya dhabihu ya kila mwana-kondoo dume.  Au kwa ajili ya kondoo-dume utatoa toleo la nafaka la sehemu mbili za kumi za unga laini, uliotiwa sehemu ya tatu ya hini ya mafuta.  Nawe utatoa divai iwe toleo la kinywaji, sehemu ya tatu ya hini, kama harufu ya kumtuliza Yehova.  “‘Lakini ikiwa utatoa dume la mifugo liwe toleo la kuteketezwa+ au dhabihu ili kuweka nadhiri+ ya pekee au dhabihu za ushirika kwa Yehova,+  mtu atatoa pia pamoja na yule dume wa mifugo, toleo la nafaka+ la sehemu tatu za kumi za unga laini, uliotiwa nusu hini ya mafuta. 10  Nawe unapaswa kutoa divai iwe toleo la kinywaji,+ nusu hini, kama toleo linalotolewa kwa njia ya moto, lenye harufu ya kumtuliza Yehova. 11  Hivyo ndivyo inavyopaswa kufanywa kwa ajili ya kila ng’ombe-dume au kwa ajili ya kila kondoo-dume au kwa ajili ya kichwa kimoja kati ya mwana-kondoo dume au kati ya mbuzi. 12  Hesabu yoyote ile mtakayotoa, hivyo ndivyo mnavyopaswa kufanya kwa ajili ya kila mmoja kulingana na hesabu yao. 13  Kila mwenyeji anapaswa kuwatoa hao kwa njia hiyo katika kutoa toleo linalotolewa kwa njia ya moto, lenye harufu ya kumtuliza Yehova.+ 14  “‘Na ikiwa mkaaji mgeni atakaa pamoja nanyi akiwa mgeni au mtu aliye katikati yenu kwa vizazi vyenu, naye atoe toleo linalotolewa kwa njia ya moto, lenye harufu ya kumtuliza Yehova, kama vile mnavyopaswa kufanya, ndivyo anavyopaswa kufanya.+ 15  Ninyi mlio wa kutaniko na yule mkaaji mgeni anayekaa akiwa mgeni mtakuwa na sheria moja.+ Itakuwa sheria mpaka wakati usio na kipimo kwa ajili ya vizazi vyenu. Mkaaji mgeni atakuwa sawa nanyi mbele za Yehova.+ 16  Kutakuwa na sheria moja na uamuzi mmoja wa hukumu kwa ajili yenu na kwa ajili ya mkaaji mgeni anayekaa akiwa mgeni pamoja nanyi.’”+ 17  Na Yehova akaendelea kumwambia Musa, na kusema: 18  “Sema na wana wa Israeli, nawe utawaambia, ‘Mtakapoingia katika nchi ambamo nitawapeleka ninyi,+ 19  itatukia kwamba mtakapokula mkate wowote wa nchi hiyo,+ mtamtolea Yehova mchango. 20  Mtatoa mchango wa mazao ya kwanza+ ya unga wenu wenye chenga-chenga ukiwa keki za mviringo. Kama ulivyo mchango wa uwanja wa kupuria ndivyo mtakavyoutoa mchango huo. 21  Sehemu ya mazao ya kwanza ya unga wenu wenye chenga-chenga mtaitoa ikiwa mchango kwa Yehova katika vizazi vyenu vyote. 22  “‘Sasa ikiwa mtafanya kosa bila kukusudia nanyi mkose kushika amri zote hizi,+ ambazo Yehova amemwambia Musa, 23  yote ambayo Yehova amewaamuru ninyi kupitia Musa tangu siku ambayo Yehova alitoa amri na kuendelea kwa ajili ya vizazi vyenu, 24  ndipo itatukia kwamba ikiwa limefanywa mbali na macho ya kusanyiko kwa kukosea bila kukusudia, kusanyiko lote litatoa ng’ombe-dume mchanga awe toleo la kuteketezwa kwa ajili ya harufu ya kumtuliza Yehova, na toleo lake la nafaka na toleo lake la kinywaji kulingana na utaratibu wa kawaida,+ na mwana-mbuzi mmoja awe toleo la dhambi.+ 25  Naye kuhani atafanya upatanisho+ kwa ajili ya kusanyiko lote la wana wa Israeli, nao watasamehewa; kwa sababu lilikuwa kosa ambalo hawakukusudia,+ nao walileta mbele za Yehova toleo linalotolewa kwa njia ya moto kwa Yehova na toleo lao la dhambi kwa ajili ya kosa lao ambalo hawakukusudia. 26  Nalo kusanyiko lote la wana wa Israeli na mkaaji mgeni anayekaa akiwa mgeni katikati yao litasamehewa,+ kwa sababu watu wote hao walifanya kosa bila kukusudia. 27  “‘Na ikiwa nafsi yoyote itatenda dhambi bila kukusudia,+ basi itatoa mbuzi-jike katika mwaka wake wa kwanza awe toleo la dhambi.+ 28  Naye kuhani atafanya upatanisho kwa ajili ya nafsi hiyo iliyofanya kosa kwa kutenda dhambi mbele za Yehova bila kukusudia, ili kuifanyia upatanisho, naye atasamehewa.+ 29  Kama ilivyo kwa mwenyeji kati ya wana wa Israeli na mkaaji mgeni anayekaa akiwa mgeni katikati yao, kutakuwa na sheria moja kwenu juu ya kufanya jambo bila kukusudia.+ 30  “‘Lakini nafsi inayofanya jambo kwa kukusudia,+ awe ni mwenyeji au mkaaji mgeni, aseme vibaya juu ya Yehova,+ katika hali hiyo nafsi hiyo lazima ikatiliwe mbali kutoka katikati ya watu wake.+ 31  Kwa sababu ni neno la Yehova ambalo amedharau+ na ni amri yake ambayo amevunja,+ nafsi hiyo lazima itakatiliwa mbali.+ Kosa lake mwenyewe liko juu yake.’”+ 32  Wana wa Israeli walipokuwa nyikani, siku moja walimkuta mtu akikusanya kuni siku ya sabato.+ 33  Ndipo wale waliomkuta akikusanya kuni wakamleta kwa Musa na Haruni na kusanyiko lote. 34  Kwa hiyo wakamtia kifungoni,+ kwa sababu haikuwa imeelezwa waziwazi afanywe nini. 35  Baada ya muda Yehova akamwambia Musa: “Mtu huyo lazima auawe,+ kusanyiko lote litampiga kwa mawe nje ya kambi.”+ 36  Basi kusanyiko lote likamtoa nje ya kambi na kumpiga kwa mawe mpaka akafa, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa. 37  Naye Yehova akaendelea kumwambia Musa: 38  “Sema na wana wa Israeli, nawe utawaambia wajifanyie upindo wenye nyuzinyuzi kwenye miisho ya nguo zao katika vizazi vyao vyote, nao wataweka uzi wa bluu juu ya upindo wenye nyuzinyuzi wa miisho ya nguo,+ 39  ‘Nao utakuwa upindo wenye nyuzinyuzi kwa ajili yenu, nanyi mtauona na kukumbuka amri+ zote za Yehova na kuzishika, wala hamtaifuata mioyo yenu na macho yenu,+ ambayo mnayafuata katika uasherati.+ 40  Kusudi ni kwamba mpate kukumbuka na kushika amri zangu zote na kuwa watakatifu kwa Mungu wenu.+ 41  Mimi ni Yehova Mungu wenu, ambaye nimewatoa katika nchi ya Misri ili niwe Mungu wenu.+ Mimi ni Yehova Mungu wenu.’”+

Maelezo ya Chini