Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Ezra 8:1-36

8  Basi hawa ndio waliokuwa vichwa vya nyumba zao za ukoo wa upande wa baba+ na maandikisho ya kiukoo+ ya wale walioenda nami kutoka Babiloni wakati wa utawala wa Artashasta,+ mfalme:  Wa wana wa Finehasi,+ Gershomu; wa wana wa Ithamari,+ Danieli;+ wa wana wa Daudi,+ Hatushi;  wa wana wa Shekania, wa wana wa Paroshi,+ Zekaria, na wanaume 150 waliandikishwa pamoja naye;  wa wana wa Pahath-moabu,+ Elieho-enai mwana wa Zeraya, na wanaume 200 pamoja naye;  wa wana wa Zatu,+ Shekania mwana wa Yahazieli, na wanaume 300 pamoja naye;  na wa wana wa Adini,+ Ebedi mwana wa Yonathani, na wanaume 50 pamoja naye;  na wa wana wa Elamu,+ Yeshaya mwana wa Athalia, na wanaume 70 pamoja naye;  na wa wana wa Shefatia,+ Zebadia mwana wa Mikaeli, na wanaume 80 pamoja naye;  wa wana wa Yoabu, Obadia mwana wa Yehieli, na wanaume 218 pamoja naye; 10  na wa wana wa Bani,+ Shelomithi mwana wa Yosifia, na wanaume 160 pamoja naye; 11  na wa wana wa Bebai, Zekaria mwana wa Bebai,+ na wanaume 28 pamoja naye; 12  na wa wana wa Azgadi,+ Yohanani mwana wa Hakatani, na wanaume 110 pamoja naye; 13  na wa wana wa Adonikamu,+ wale waliokuwa wa mwisho, na haya ndiyo yaliyokuwa majina yao: Elifeleti, Yeieli na Shemaya, na wanaume 60 pamoja nao; 14  na wa wana wa Bigvai,+ Uthai na Zabudu, na wanaume 70 pamoja nao. 15  Nami nikawakusanya kwenye mto+ unaokuja Ahava;+ nasi tukaendelea kupiga kambi hapo siku tatu, ili niwakague watu+ na makuhani+ kwa uangalifu, wala sikupata hata mmoja wa wana wa Lawi+ hapo. 16  Kwa hiyo nikatuma waletwe Eliezeri, Arieli, Shemaya na Elnathani na Yaribu na Elnathani na Nathani na Zekaria na Meshulamu, walio vichwa, na Yoyaribu na Elnathani, wafundishaji.+ 17  Kisha nikawapa amri kuhusu Ido aliye kichwa huko Kasifia, nami nikatia maneno katika vinywa+ vyao waseme na Ido na ndugu zake Wanethini+ huko Kasifia, watuletee wahudumu+ kwa ajili ya nyumba ya Mungu wetu. 18  Basi, kulingana na mkono mwema+ wa Mungu wetu juu yetu, wakatuletea mwanamume mwenye busara+ kutoka kwa wana wa Mali+ mjukuu wa Lawi+ mwana wa Israeli, yaani, Sherebia+ na wanawe na ndugu zake, 18; 19  na Hashabia na pamoja naye Yeshaya kutoka kwa wana wa Merari,+ ndugu zake, na wana wao, 20. 20  Na kutoka kwa Wanethini, ambao Daudi na wakuu waliwatoa kwa ajili ya utumishi wa Walawi, Wanethini 220, wote walikuwa wametajwa kwa majina yao. 21  Ndipo nikatangaza kwamba watu wafunge hapo penye mto Ahava, ili tujinyenyekeze+ mbele za Mungu wetu, tutafute kutoka kwake njia iliyo sawa+ kwa ajili yetu na kwa ajili ya watoto wetu+ na kwa ajili ya mali zetu zote. 22  Kwa maana niliona haya kumwomba mfalme jeshi+ na wapanda-farasi+ ili kutusaidia juu ya adui zetu njiani, kwa sababu tulikuwa tumemwambia mfalme: “Mkono+ wa Mungu wetu uko juu ya wote wanaomtafuta kwa wema,+ bali nguvu zake na hasira zake+ ziko juu ya wote wanaomwacha.”+ 23  Basi tukafunga+ na kumwomba+ Mungu wetu kuhusu jambo hilo, naye akakubali maombi+ yetu. 24  Kisha nikatenga kutoka kwa wakuu wa makuhani watu 12, yaani, Sherebia,+ Hashabia,+ na ndugu zao 10 pamoja nao. 25  Nami nikawapimia fedha na dhahabu na vyombo,+ ule mchango ambao mfalme+ na washauri wake+ na wakuu wake na Waisraeli+ wote waliopatikana walikuwa wamechanga kwa ajili ya nyumba ya Mungu wetu. 26  Basi nikapima mikononi mwao talanta 650 za fedha+ na vyombo 100 vya fedha vyenye thamani ya talanta mbili, na talanta 100 za dhahabu, 27  na mabakuli madogo 20 ya dhahabu yenye thamani ya dariki 1,000 na vyombo viwili vya shaba nzuri, nyekundu inayong’aa, bora kama dhahabu. 28  Kisha nikawaambia: “Ninyi ni kitu kitakatifu+ kwa Yehova, na vyombo+ hivi ni kitu kitakatifu, na hii fedha na dhahabu ni toleo la hiari kwa Yehova Mungu wa mababu zenu. 29  Kaeni macho na mlinde mpaka mtakapovipima+ mbele ya wakuu wa makuhani na Walawi na wakuu wa baba za Israeli katika Yerusalemu, katika majumba ya kulia chakula+ ya nyumba ya Yehova.” 30  Nao makuhani na Walawi wakapokea uzito wa fedha na dhahabu na vyombo, ili wavilete Yerusalemu kwenye nyumba ya Mungu wetu.+ 31  Mwishowe tukasafiri kutoka mto Ahava+ siku ya kumi na mbili ya mwezi wa kwanza+ ili kwenda Yerusalemu, na mkono wa Mungu wetu ulikuwa juu yetu, naye akatukomboa+ kutoka mkononi mwa adui na watu wenye kuvizia njiani. 32  Basi tukafika Yerusalemu+ na kukaa humo siku tatu. 33  Kisha siku ya nne tukapima hiyo fedha na dhahabu+ na vyombo+ katika nyumba ya Mungu wetu na kuviweka mkononi mwa Meremothi+ mwana wa Uriya kuhani na pamoja naye Eleazari mwana wa Finehasi na pamoja naye Yozabadi+ mwana wa Yeshua na Noadia mwana wa Binui,+ Walawi, 34  kulingana na hesabu na kulingana na kipimo cha kila kitu, halafu uzito wote ukaandikwa wakati huo. 35  Wale waliotoka utekwani, waliokuwa wahamishwa hapo kwanza,+ wenyewe wakamtolea Mungu wa Israeli dhabihu za kuteketezwa,+ ng’ombe-dume+ 12 kwa ajili ya Israeli wote, kondoo-dume+ 96, wana-kondoo dume+ 77, mbuzi-dume 12 kama toleo la dhambi, kila kitu kama toleo la kuteketezwa kwa Yehova. 36  Kisha sheria+ za mfalme tukawapa maliwali+ na magavana+ wa mfalme walio ng’ambo ya Mto,+ nao wakawasaidia watu+ na nyumba ya Mungu wa kweli.

Maelezo ya Chini