Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Ezra 10:1-44

10  Ikawa kwamba mara tu Ezra alipokuwa amesali+ na kuungama akilia na kulala kifudifudi+ mbele ya nyumba+ ya Mungu wa kweli, watu wa Israeli wakakusanyika pamoja kwake, kutaniko kubwa sana, wanaume na wanawake na watoto, kwa maana watu hao walikuwa wamelia sana.+  Ndipo Shekania mwana wa Yehieli+ wa wana wa Elamu+ akamwambia Ezra: “Sisi—sisi tumemtendea Mungu wetu kwa njia isiyo ya uaminifu, kwa kuwapa makao wake wa kigeni kutoka kwa vikundi vya watu wa nchi hii.+ Na bado sasa kuna tumaini+ kwa Israeli kuhusu jambo hili.  Basi na tufanye agano+ na Mungu wetu tuwaondolee mbali+ wake wote na wale waliozaliwa nao kulingana na shauri la Yehova na la wale wanaotetemeka+ kwa ajili ya sheria+ ya Mungu wetu, ili ifanywe kulingana na sheria.+  Simama, kwa maana jambo hili ni wajibu wako, nasi tuko pamoja nawe. Uwe na nguvu na utende.”  Ndipo Ezra akasimama, akawafanya wakuu wa makuhani, Walawi na Israeli wote waape+ kufanya kulingana na neno hilo. Basi wakaapa.  Kisha Ezra akasimama kutoka mbele ya nyumba ya Mungu wa kweli, akaenda katika jumba la kulia chakula+ la Yehohanani mwana wa Eliashibu. Ingawa alienda huko, hakula mkate+ wala kunywa maji, kwa kuwa alikuwa anaomboleza+ juu ya ukosefu wa uaminifu wa watu waliohamishwa.  Ndipo wakatangaza mwito kotekote katika Yuda na Yerusalemu ili watu wote waliokuwa wahamishwa hapo zamani+ wakusanyike pamoja huko Yerusalemu;  na yeyote ambaye hangekuja+ katika muda wa siku tatu kulingana na shauri la wakuu+ na wanaume wazee—mali zake zote zingepigwa marufuku+ na yeye mwenyewe angetengwa+ kutoka kwenye kutaniko la waliohamishwa.  Basi wanaume wote wa Yuda na Benyamini wakakusanyika Yerusalemu katika muda wa siku tatu, yaani, katika mwezi wa 9+ siku ya 20 ya mwezi huo, na watu wote wakaendelea kuketi mahali palipo wazi pa nyumba ya Mungu wa kweli, wakitetemeka kwa sababu ya jambo hilo na kwa sababu ya manyunyu ya mvua.+ 10  Mwishowe Ezra kuhani akasimama, akawaambia: “Ninyi wenyewe mmetenda kwa kukosa uaminifu kwa vile mmewapa makao wanawake wa kigeni+ ili kuongezea hatia ya Israeli.+ 11  Na sasa ungameni+ kwa Yehova Mungu wa mababu zenu na kufanya mapenzi yake+ na kujitenga na vikundi vya watu wa nchi hii na wake wa kigeni.”+ 12  Kwa hiyo kutaniko lote likajibu na kusema kwa sauti kubwa: “Tuna wajibu wa kufanya sawasawa na ulivyosema.+ 13  Hata hivyo, watu ni wengi, na haya ni majira ya manyunyu ya mvua, wala haiwezekani kusimama nje; na kazi hii haitachukua siku moja au mbili, kwa maana tumeasi kwa kadiri kubwa katika jambo hili. 14  Basi, tafadhali, wakuu+ wetu na waliwakilishe kutaniko zima; na wale wote walio katika majiji yetu ambao wamewapa makao wake wa kigeni, na waje kwa nyakati zilizowekwa, pamoja na wanaume wazee wa kila jiji moja moja na waamuzi wake, mpaka tuwe tumegeuza kutoka kwetu hasira inayowaka ya Mungu wetu, kwa sababu ya jambo hili.” 15  (Hata hivyo, Yonathani mwana wa Asaheli na Yahzeya mwana wa Tikva wakasimama kupinga+ jambo hilo, na Meshulamu na Shabethai+ Walawi ndio waliowasaidia.) 16  Na hao waliokuwa wahamishwa hapo zamani+ wakafanya hivyo; kisha Ezra kuhani na wanaume waliokuwa vichwa vya upande wa baba kwa ajili ya nyumba zao za ukoo,+ wote kwa majina yao, wakajitenga na kuanza kuketi katika siku ya kwanza ya mwezi wa kumi+ ili kuuliza jambo hilo.+ 17  Hatua kwa hatua wakamaliza mambo ya wale wanaume waliokuwa wamewapa makao wake wa kigeni+ kufikia siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza. 18  Na ikapatikana kwamba baadhi ya wana wa makuhani+ walikuwa wamewapa makao wake wa kigeni; wa wana wa Yeshua+ mwana wa Yehosadaki+ na ndugu zake, Maaseya na Eliezeri na Yaribu na Gedalia. 19  Lakini wakaahidi kwa kupeana mikono kwamba watawafukuza wake zao, na kwamba, kwa kuwa walikuwa na hatia,+ kondoo-dume+ wa kundi atolewe kwa ajili ya hatia yao. 20  Na wa wana wa Imeri+ kulikuwa na Hanani na Zebadia; 21  na wa wana wa Harimu,+ Maaseya na Eliya na Shemaya na Yehieli na Uzia; 22  na wa wana wa Pashuri,+ Elioenai, Maaseya, Ishmaeli, Nethaneli, Yozabadi na Eleasa. 23  Na wa Walawi, Yozabadi na Shimei na Kelaya (yaani, Kelita), Pethahia, Yuda na Eliezeri; 24  na wa waimbaji, Eliashibu; na wa watunza-malango, Shalumu na Telemu na Uri. 25  Na wa Israeli, wa wana wa Paroshi+ kulikuwa na Ramia na Izia na Malkiya na Miyamini na Eleazari na Malkiya na Benaya; 26  na wa wana wa Elamu,+ Matania, Zekaria na Yehieli+ na Abdi na Yeremothi na Eliya; 27  na wa wana wa Zatu,+ Elioenai, Eliashibu, Matania na Yeremothi na Zabadi na Aziza; 28  na wa wana wa Bebai,+ Yehohanani, Hanania, Zabai, Athlai; 29  na wa wana wa Bani, Meshulamu, Maluku na Adaya, Yashubu na Sheali na Yeremothi; 30  na wa wana wa Pahath-moabu,+ Adna na Kelali, Benaya, Maaseya, Matania, Bezaleli na Binui na Manase; 31  na wa wana wa Harimu,+ Eliezeri, Ishiya, Malkiya,+ Shemaya, Shimeoni, 32  Benyamini, Maluku na Shemaria; 33  na wa wana wa Hashumu,+ Matenai, Matata, Zabadi, Elifeleti, Yeremai, Manase na Shimei; 34  na wa wana wa Bani, Maadai, Amramu na Ueli, 35  Benaya, Bedeya, Keluhi, 36  Vania, Meremothi, Eliashibu, 37  Matania, Matenai na Yaasu; 38  na wa wana wa Binui, Shimei 39  na Shelemia na Nathani na Adaya, 40  Maknadebai, Shashai, Sharai, 41  Azareli na Shelemia, Shemaria, 42  Shalumu, Amaria, Yosefu; 43  wa wana wa Nebo, Yeieli, Matithia, Zabadi, Zebina, Yadai na Yoeli na Benaya. 44  Hao wote walikuwa wamewachukua wake wa kigeni,+ nao wakawafukuza wake pamoja na wana.

Maelezo ya Chini