Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Ezekieli 38:1-23

38  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu,+ elekeza uso wako juu ya Gogu wa nchi ya Magogu,+ mkuu wa wakuu wa Mesheki+ na Tubali,+ na utoe unabii juu yake.  Nawe utasema, ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Tazama, niko dhidi yako, Ee Gogu, wewe mkuu wa wakuu wa Mesheki na Tubali.  Nami hakika nitakugeuza na kutia kulabu katika mataya yako+ na kukutoa pamoja na jeshi lako lote,+ farasi na wapanda-farasi, wote wakiwa wamevaa mavazi yenye kupendeza,+ kutaniko kubwa sana, lenye ngao kubwa na ngao ndogo, wote wakiwa na panga;+  Uajemi,+ Ethiopia+ na Putu+ pamoja nao, wote wakiwa na ngao ndogo na kofia;  Gomeri+ na vikosi vyake vyote, nyumba ya Togarma,+ wa sehemu za mbali zaidi za kaskazini, na vikosi vyake vyote, vikundi vingi vya watu pamoja nawe.+  “ ‘ “Uwe tayari, nawe ujitayarishe, wewe pamoja na kutaniko lako lote,+ wale waliokutanika kando yako, nawe utakuwa mlinzi wao.  “ ‘ “Baada ya siku nyingi utakaziwa fikira. Katika miaka ya mwisho utakuja katika nchi+ ya watu waliorudishwa kutoka kwenye upanga, waliokusanywa kutoka kwa vikundi vingi vya watu,+ na kuletwa kwenye milima ya Israeli, ambayo imekuwa mahali palipoharibika daima; naam, nchi ambayo imerudishwa kutoka kwa vikundi vya watu, ambamo wamekaa kwa usalama, hao wote.+  Nawe lazima utapanda. Utaingia kama dhoruba.+ Utakuwa kama mawingu ya kuifunika nchi,+ wewe na vikosi vyako vyote na vikundi vingi vya watu pamoja nawe.” ’ 10  “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Na itatukia katika siku hiyo kwamba mambo yataingia moyoni mwako,+ nawe hakika utapanga hila yenye madhara;+ 11  nawe utasema: “Nitapanda juu ya nchi iliyo wazi ya mashambani.+ Nitawaingilia wale wasio na usumbufu, wanaokaa kwa usalama, wote wanaokaa bila ukuta,+ nao hawana hata mapingo na milango.” 12  Ili kuteka nyara kubwa na kupora kwa wingi,+ ili kuugeuzia mkono wako kuelekea mahali palipoharibiwa panapokaliwa tena+ na juu ya kikundi cha watu waliokusanywa pamoja kutoka katika mataifa,+ wanaokusanya utajiri na mali,+ wale wanaokaa katikati+ ya dunia. 13  “ ‘Sheba+ na Dedani+ na wanabiashara wa Tarshishi+ na wana-simba wake wote wenye manyoya shingoni+—hao watakuambia: “Je, unakuja kuteka nyara kubwa? Je, umekutanisha kutaniko lako ili kupora kwa wingi, ili kuchukua fedha na dhahabu, kuchukua utajiri na mali, ili kuteka nyara kubwa sana?” ’ 14  “Kwa hiyo toa unabii, Ee mwana wa binadamu, nawe umwambie Gogu, ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Je, haitakuwa katika siku ile wakati watu wangu Israeli wanapokaa kwa usalama kwamba utajua hilo?+ 15  Nawe hakika utakuja kutoka mahali pako, kutoka sehemu za mbali zaidi za kaskazini,+ wewe na vikundi vingi vya watu pamoja nawe, hao wote wakiwa wamepanda farasi, kutaniko kubwa, naam, jeshi kubwa sana.+ 16  Nawe utalazimika kupanda na kuja juu ya watu wangu Israeli, kama mawingu ili kuifunika nchi.+ Itatukia katika siku za mwisho, nami hakika nitakuleta wewe juu ya nchi yangu,+ kusudi mataifa yanijue mimi wakati ninapojitakasa mwenyewe kupitia kwako mbele ya macho yao, Ee Gogu.” ’+ 17  “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Je, wewe ndiye+ yuleyule niliyesema juu yake katika siku za zamani kwa mkono wa watumishi wangu hao manabii wa Israeli, waliokuwa wakitoa unabii katika siku hizo—miaka—juu ya kukuleta wewe juu yao?’+ 18  “ ‘Na itatukia katika siku hiyo, katika siku ambayo Gogu atakuja juu ya nchi ya Israeli,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘kwamba ghadhabu yangu itapanda puani mwangu.+ 19  Na katika ukali wangu,+ katika moto wa ghadhabu yangu, nitalazimika kusema.+ Kwa kweli katika siku hiyo tetemeko kubwa litatukia katika nchi ya Israeli.+ 20  Na kwa sababu yangu samaki wa baharini na viumbe vinavyoruka vya mbinguni na wanyama wa mwituni na vitu vyote vinavyotambaa juu ya nchi na wanadamu wote walio katika uso wa nchi watalazimika kutetemeka,+ nayo milima kwa kweli itaangushwa chini+ na njia zenye mwinuko mkali zitaanguka, na kila ukuta utaanguka chini.’ 21  “ ‘Nami nitaita upanga juu yake kotekote katika eneo langu lote lenye milima,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.+ ‘Upanga wa kila mmoja utakuwa juu ya ndugu yake.+ 22  Nami nitajiingiza mwenyewe katika hukumu+ pamoja naye, kwa tauni+ na kwa damu;+ nami nitanyesha mvua kubwa yenye kufurika na mawe,+ moto+ na kiberiti juu yake na juu ya vikosi vyake na juu ya vikundi vingi vya watu vitakavyokuwa pamoja naye.+ 23  Nami hakika nitajitukuza mwenyewe na kujitakasa mwenyewe+ na kujijulisha mwenyewe mbele ya macho ya mataifa mengi; nao watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.’+

Maelezo ya Chini