Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Ezekieli 33:1-33

33  Nalo neno la Yehova likanijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, sema na wana wa watu wako,+ nawe uwaambie,“‘Kwa habari ya nchi, ikiwa nitauleta upanga+ juu yake na watu wa nchi, kila mmoja, wamchukue mtu na kumweka kuwa mlinzi wao,+  naye kwa kweli aone upanga ukija juu ya nchi, naye apige baragumu na kuwaonya watu,+  na msikiaji kwa kweli asikie sauti ya baragumu lakini asitii onyo hata kidogo,+ nao upanga uje na kumchukua, damu yake mwenyewe itakuwa juu ya kichwa chake.+  Aliisikia sauti ya baragumu, lakini hakutii onyo. Damu yake mwenyewe itakuwa juu yake binafsi. Na kama angetii onyo, nafsi yake ingeponyoka.+  “ ‘Basi kwa habari ya mlinzi, kama akiuona upanga ukija naye kwa kweli asipige baragumu+ na watu wasipate onyo lolote nao upanga uje na kuichukua nafsi kutoka kwao, hiyo itachukuliwa kwa sababu ya kosa lake yenyewe,+ lakini damu yake nitaidai kutoka mkononi mwa mlinzi.’+  “Basi kwa habari yako wewe, Ee mwana wa binadamu, nimekufanya kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli,+ na kutoka katika kinywa changu lazima usikie neno na kuwapa onyo kutoka kwangu.+  Mimi ninapomwambia mtu mwovu, ‘Wewe mwovu, hakika utakufa!’+ lakini kwa kweli wewe usiseme ili kumwonya mwovu aiache njia yake,+ yeye mwenyewe kwa kuwa ni mwovu atakufa katika kosa lake,+ lakini damu yake nitaidai katika mkono wako.  Lakini kwa habari yako wewe, ikiwa kwa kweli utamwonya mwovu aiache njia yake ili ageuke na kuiacha lakini kwa kweli asigeuke na kuiacha njia yake, yeye mwenyewe atakufa katika kosa lake,+ lakini wewe hakika utaiokoa nafsi yako.+ 10  “Basi kwa habari yako wewe, Ee mwana wa binadamu, iambie nyumba ya Israeli, ‘Ninyi mmesema hivi: “Kwa sababu maasi yetu na dhambi zetu ziko juu yetu nasi tunaozea humo,+ basi tutawezaje kuendelea kuishi?” ’+ 11  Waambie, ‘ “Kama ninavyoishi,” asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, “Ninapendezwa, si na kifo cha mwovu,+ bali kwamba mtu mwovu ageuke na kuiacha+ njia yake na kwa kweli aendelee kuishi.+ Geukeni, geukeni mziache njia zenu mbaya,+ maana kwa nini mfe, Ee nyumba ya Israeli?” ’+ 12  “Na wewe, Ee mwana wa binadamu, waambie wana wa watu wako, ‘Uadilifu wenyewe wa mwadilifu hautamkomboa katika siku ya maasi yake.+ Lakini kwa habari ya uovu wa mwovu, hautamtikisa katika siku atakapogeuka na kuuacha uovu wake.+ Wala hata mtu yeyote mwenye uadilifu hataweza kuendelea kuishi kwa sababu ya huo siku ile atakapotenda dhambi.+ 13  Ninapomwambia mwadilifu: “Hakika utaendelea kuishi,” na yeye mwenyewe kwa kweli autegemee uadilifu wake mwenyewe na kutenda ukosefu wa haki,+ matendo yake yote ya uadilifu hayatakumbukwa, lakini kwa ukosefu wake wa haki ambao ameutenda—atakufa kwa sababu ya huo.+ 14  “ ‘Ninapomwambia mwovu: “Hakika utakufa,”+ naye kwa kweli ageuke na kuiacha dhambi yake+ na kuendelea kutenda haki na uadilifu,+ 15  naye mwovu arudishe kitu kile kilichowekwa rehani,+ alipe vitu vile vilivyochukuliwa kwa unyang’anyi,+ naye kwa kweli atembee katika sheria za uzima kwa kutotenda ukosefu wa haki,+ hakika ataendelea kuishi.+ Yeye hatakufa. 16  Hakuna yoyote kati ya dhambi zake alizozitenda itakayokumbukwa juu yake.+ Yeye ameendelea kutenda haki na uadilifu. Hakika ataendelea kuishi.’+ 17  “Nao wana wa watu wako wamesema, ‘Njia ya Yehova si sawa,’+ lakini, wao, njia yao ndiyo ambayo si sawa. 18  “Mtu mwadilifu anapogeuka na kuuacha uadilifu wake na kwa kweli atende kwa njia isiyo ya haki, lazima pia afe kwa sababu hiyo.+ 19  Na mwovu anapogeuka na kuuacha uovu wake na kuendelea kutenda haki na uadilifu, yeye ataendelea kuishi kwa sababu ya hayo.+ 20  “Nanyi mmesema, ‘Njia ya Yehova si sawa.’+ Nitawahukumu ninyi kila mmoja wenu kulingana na njia zake,+ Ee nyumba ya Israeli.” 21  Mwishowe ikatukia kwamba katika mwaka wa kumi na mbili, katika mwezi wa kumi, siku ya tano ya mwezi wa uhamisho wetu, mtu aliyeponyoka kutoka Yerusalemu akanijia,+ akisema: “Jiji limepigwa na kuangushwa!”+ 22  Basi mkono wa Yehova ulikuwa juu yangu wakati wa jioni kabla ya kuja kwa huyo aliyeponyoka,+ na Yeye akakifungua kinywa changu kabla ya huyo kunijia wakati wa asubuhi, nacho kinywa changu kilikuwa kimefunguliwa nami sikuwa bubu tena.+ 23  Nalo neno la Yehova likaanza kunijia, likisema: 24  “Mwana wa binadamu, wakaaji wa mahali hapa palipoharibiwa+ wanasema hata juu ya udongo wa Israeli, ‘Abrahamu alikuwa mmoja tu, hata hivyo aliitwaa nchi hii.+ Na sisi ni wengi; tumepewa nchi hii iwe mali yetu.’+ 25  “Kwa hiyo waambie, ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Mnaendelea kula pamoja na damu,+ nayo macho yenu mnaendelea kuyainua kuelekea sanamu zenu za mavi,+ nanyi mnaendelea kuimwaga damu.+ Kwa hiyo je, mnapaswa kuimiliki nchi hii?+ 26  Mmeutegemea upanga wenu.+ Mmefanya chukizo,+ na kila mmoja wenu amemtia unajisi mke wa mwenzake.+ Kwa hiyo je, mnapaswa kuimiliki nchi hii?” ’+ 27  “Unapaswa kuwaambia hivi, ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Kama ninavyoishi, hakika wale walio katika mahali palipoharibiwa wataanguka kwa upanga;+ na yule aliye katika shamba, hakika nitamfanya awe chakula cha mnyama-mwitu;+ na wale walio katika mahali imara na katika mapango+ watakufa kwa tauni. 28  Nami kwa kweli nitaifanya nchi iwe mahame yenye ukiwa,+ naam, ukiwa, na fahari ya nguvu zake itakomeshwa+ na milima ya Israeli itafanywa ukiwa,+ pasipo mtu anayepita katikati. 29  Nao watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova nitakapoifanya nchi iwe mahame yenye ukiwa,+ naam, ukiwa, kwa sababu ya machukizo yote ambayo wamefanya.” ’+ 30  “Na wewe, Ee mwana wa binadamu, wana wa watu wako wanasemezana juu yako kando ya kuta na katika miingilio ya nyumba,+ na mmoja amesema na mwingine, kila mmoja na ndugu yake, na kusema, ‘Njooni, tafadhali, msikie ni neno gani linalotoka kwa Yehova.’+ 31  Nao wataingia ndani kwako, kama wanavyoingia watu, na kuketi mbele yako kama watu wangu;+ nao hakika watayasikia maneno yako lakini hawatayatenda,+ kwa maana wanaonyesha tamaa zenye uchu kwa kinywa chao nao moyo wao unafuatilia pato lao lisilo la haki.+ 32  Na, tazama! kwao wewe ni kama wimbo wa mapendo yenye hisia, kama mtu mwenye sauti nzuri na mwenye kupiga kinanda vizuri.+ Nao hakika watayasikia maneno yako, lakini hakuna yeyote anayeyatenda.+ 33  Na yatakapotimia—tazama! lazima yatatimia+—wao pia watalazimika kujua kwamba nabii alikuwa katikati yao.”+

Maelezo ya Chini