Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Ezekieli 26:1-21

26  Na ikawa kwamba katika mwaka wa kumi na moja, katika siku ya kwanza ya mwezi, neno la Yehova lilinijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, kwa sababu Tiro+ amesema juu ya Yerusalemu,+ ‘Aha! Amevunjwa,+ milango ya vikundi vya watu!+ Hakika mwelekeo wa mambo utageuka uwe kwangu. Nitajazwa—ameharibiwa,’+  kwa hiyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Tazama niko juu yako, Ee Tiro, nami nitainua mataifa mengi juu yako,+ kama vile bahari inavyoinua mawimbi yake.+  Na hakika wao wataziharibu kuta za Tiro+ na kuibomoa minara yake,+ nami nitakwangua mavumbi yake kutoka kwake na kumfanya kuwa uso ulio wazi na wenye kung’aa wa mwamba.  Atakuwa uwanja wa kukaushia nyavu za kukokota+ katikati ya bahari.’+ “ ‘Kwa maana mimi mwenyewe nimesema,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘naye lazima atakuwa kitu cha kuporwa na mataifa.  Na miji yake ya kandokando iliyoko shambani—watauawa kwa upanga, na watu watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.’+  “Kwa maana Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Tazama, juu ya Tiro ninamleta Nebukadreza mfalme wa Babiloni kutoka kaskazini,+ mfalme wa wafalme,+ pamoja na farasi+ na magari ya vita+ na askari wapanda-farasi na kutaniko,+ naam, umati wa watu.  Ataua, naam, kwa upanga, miji yako ya kandokando iliyoko shambani, naye atajenga ukuta wa kukuzingira na kujenga juu yako boma la kuzingira+ na kuinua juu yako ngao kubwa;  na shambulio la mtambo wake wa kushambulia atalielekeza juu ya kuta zako, naye ataibomoa minara yako, kwa panga zake. 10  Kwa sababu ya umati unaosukasuka wa farasi zake mavumbi yao yatakufunika.+ Kwa sababu ya sauti ya askari wapanda-farasi na gurudumu na gari la vita kuta zako zitatikisika, atakapoingia katika malango yako, kama ilivyo nyakati za kuingia katika jiji lililofunguliwa kwa matundu yaliyotobolewa. 11  Kwa kwato za farasi zake atakanyaga-kanyaga barabara zako zote.+ Watu wako atawaua, naam, kwa upanga, nazo nguzo zako zenye nguvu zitaanguka chini. 12  Nao hakika watateka nyara mali+ zako na kupora mali zako za mauzo,+ na kubomoa kuta zako, nazo nyumba zako zenye kutamanika watazibomoa. Nao wataweka mawe yako na mbao zako na mavumbi yako katikati ya maji.’ 13  “‘Nami nitafanya kelele za kuimba kwako zikome,+ na sauti ya vinubi vyako haitasikiwa tena.+ 14  Nami nitakufanya kuwa uso ulio wazi na wenye kung’aa, wa mwamba.+ Utakuwa uwanja wa kukaushia nyavu za kukokota.+ Wewe hutajengwa tena kamwe; kwa maana mimi mwenyewe, Yehova, nimesema,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.+ 15  “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amemwambia Tiro hivi, ‘Inapotokea sauti ya kuanguka kwako, wakati ambapo aliyetiwa majeraha ya kufisha atakapougua, wakati ambapo kutakuwapo mauaji yenye machinjo katikati yako, je, visiwa havitatikisika?+ 16  Nao wakuu wote wa bahari hakika watashuka kutoka katika viti vyao vya ufalme+ na kuvua makoti yao yasiyo na mikono, nao watayavua mavazi yao wenyewe yenye mapambo. Watavaa mavazi ya kutetemeka. Wataketi chini,+ nao hakika watatetemeka kila pindi+ na kukukazia macho kwa mshangao. 17  Nao wataimba wimbo wa huzuni juu yako+ na kukuambia: “ ‘ “Lo! Jinsi umeangamia, wewe uliyekuwa ukikaliwa kutoka baharini,+ wewe jiji lililosifiwa, uliyekuwa mwenye nguvu katika bahari,+ yeye na wale wanaokaa ndani yake, wale waliowatia wakaaji wote wa dunia woga wao! 18  Sasa visiwa vitatetemeka katika siku ya kuanguka kwako. Na visiwa vilivyomo baharini vitaingiwa na wasiwasi kwa sababu ya kuondoka kwako.” ’+ 19  “Kwa maana Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Nitakapokufanya wewe uwe jiji lililoharibiwa, kama majiji ambayo kwa kweli hayakaliwi, nitakapoleta juu yako kilindi cha maji, na maji mengi yawe yamekufunika,+ 20  pia nitakushusha chini pamoja na wale wanaoshuka kuingia shimoni kwa watu wa zamani za kale,+ nami nitakufanya ukae katika nchi ya chini zaidi,+ kama mahali palipoharibiwa kwa muda mrefu, pamoja na wale wanaoshuka kuingia shimoni,+ ili usipate kukaliwa; nami nitaweka pambo katika nchi ya wale walio hai.+ 21  “ ‘Nitakufanya kuwa vitisho vya ghafula,+ nawe hutakuwapo; nawe utatafutwa,+ lakini hutapatikana tena kamwe mpaka wakati usio na kipimo,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.”

Maelezo ya Chini