Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Ezekieli 16:1-63

16  Nalo neno la Yehova likazidi kunijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, julisha+ Yerusalemu machukizo yake.+  Nawe utasema, ‘Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova ameambia Yerusalemu: “Asili yako na kuzaliwa kwako ni katika nchi ya Mkanaani.+ Baba yako alikuwa Mwamori,+ na mama yako alikuwa Mhiti.+  Na kuhusu kuzaliwa kwako, katika siku ya kuzaliwa+ kwako uzi wa kitovu chako haukuwa umekatwa, na katika maji hukuwa umeoshwa ili usafishwe, nawe hukuwa kamwe umepakwa chumvi, wala hukuwa umefungwa kwa nguo kamwe.  Hakuna jicho lililokusikitikia ili kukufanyia moja la mambo haya kwa kukuhurumia,+ bali ulitupwa kwenye uso wa uwanja kwa sababu nafsi yako ilichukiwa katika siku ya kuzaliwa kwako.  “ ‘ “Nami nilipita kando yako na kukuona ukitupatupa mateke katika damu yako, nami nikakuambia katika damu yako, ‘Endelea kuishi!’+ naam, kukuambia wewe katika damu yako, ‘Endelea kuishi!’  Nilikufanya uwe umati mkubwa sana kama kuchipuka kwa shamba ili uwe mkubwa+ na kuwa mkuu na kuingia ndani ukiwa na pambo bora kabisa.+ Yale maziwa mawili yalikomaa kabisa, nywele zako mwenyewe zikakua sana, ulipokuwa uchi na tupu.” ’  “ ‘Nami nikaja nikipita kando yako nikakuona, na, tazama! wakati wako ulikuwa wakati wa maonyesho ya upendo.+ Kwa hiyo nikatandaza upindo wa nguo yangu juu yako+ na kuufunika utupu wako na kukutolea ahadi yenye kiapo na kuingia katika agano pamoja nawe,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘na kwa hiyo ukawa wangu.+  Tena, nikakuosha kwa maji+ na kuiosha damu yako kutoka juu yako na kukupaka mafuta.+ 10  Nami nikakuvika vazi lililopambwa+ na kukuvika viatu vya ngozi ya sili+ na kukufunika kwa kitani bora+ na kukufunika kwa kitambaa cha bei. 11  Nami nikakupamba kwa mapambo na kuweka vikuku+ juu ya mikono yako na mkufu+ shingoni mwako. 12  Tena, nikaweka pete ya puani+ katika pua yako na vipuli katika masikio+ yako na taji zuri kichwani pako.+ 13  Nawe ukaendelea kujipamba kwa dhahabu na fedha, nayo mavazi yako yalikuwa kitani bora na kitambaa cha bei na vazi lililopambwa.+ Chakula chako kilikuwa unga laini na asali na mafuta,+ nawe ukawa mrembo, mrembo sana, na mwishowe ukastahili kwa ajili ya cheo cha kifalme.’ ”+ 14  “ ‘Nalo jina lako likaanza kuenea kati ya mataifa kwa sababu ya urembo wako, kwa maana ulikuwa kamili kwa sababu ya fahari yangu niliyoiweka juu yako,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.” 15  “‘Lakini ulianza kuutegemea urembo wako+ nawe ukawa kahaba kwa sababu ya jina lako+ na kumimina matendo yako ya ukahaba kwa kila mpita-njia;+ ukawa wake. 16  Nawe ukachukua sehemu ya mavazi yako na kujifanyia mwenyewe mahali pa juu+ penye rangi mbalimbali nawe ukawa ukifanya ukahaba juu yake+—mambo hayo hayaingii, na hayapasi kutukia hivyo. 17  Nawe ukawa ukichukua vyombo vyako vyenye kupendeza kutoka katika dhahabu yangu na katika fedha yangu niliyokuwa nimekupa wewe+ nawe ukawa ukijifanyia mwenyewe sanamu za mwanamume+ na kufanya ukahaba nazo.+ 18  Nawe ukawa ukiyachukua mavazi yako yaliyopambwa na kuzifunika; na mafuta yangu na uvumba+ wangu ukawa ukiweka mbele yake. 19  Na mkate wangu niliokuwa nimekupa wewe—unga laini na mafuta na asali nilivyokuwa nimekulisha+—uliviweka viwe harufu yenye kutuliza+ mbele yake, na ikaendelea kutukia hivyo,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.” 20  “ ‘Nawe ulikuwa ukiwachukua wana na binti zako uliokuwa umenizalia,+ na ukawa ukiwatoa dhabihu kwao ili wamezwe+—je, matendo yako hayo ya ukahaba hayatoshi? 21  Nawe ukawa ukiwachinja wanangu,+ na kwa kuwafanya wapite katikati ya moto ukawa ukiwatolea hao.+ 22  Na katika machukizo yako yote na matendo yako ya ukahaba hukukumbuka siku za ujana wako ulipokuwa uchi na tupu; ulikuwa ukitupatupa mateke katika damu yako.+ 23  Kwa hiyo ikawa kwamba baada ya ubaya wako wote (“ole, ole wako,”+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova) 24  ulijijengea kilima na kujifanyia kilele katika kila kiwanja cha watu wote.+ 25  Katika kila kichwa cha njia ulikijenga kilele+ chako nawe ukaanza kuufanya urembo wako kuwa chukizo+ na kumpanulia miguu yako kila mpita-njia+ na kuzidisha matendo yako ya ukahaba.+ 26  Nawe ukafanya ukahaba na wana wa Misri,+ jirani zako wenye kiungo kikubwa,+ nawe ukaendelea kuufanya ukahaba wako uwe mwingi ili kunitia uchungu. 27  Na, tazama! hakika nitaunyoosha mkono wangu juu yako+ nami nitapunguza posho lako+ na kukutia katika tamaa ya nafsi+ ya wanawake wanaokuchukia,+ binti za Wafilisti,+ wanawake waliofedheheshwa kwa sababu ya njia yako kuhusiana na mwenendo mpotovu.+ 28  “ ‘Nawe ukaendelea kufanya ukahaba na wana wa Ashuru kwa sababu hukutoshelezwa,+ nawe ukaendelea kufanya ukahaba pamoja nao, nawe hukutoshelezwa pia. 29  Kwa hiyo ukazidi kuufanya ukahaba wako uwe mwingi kuelekea nchi ya Kanaani,+ kuwaelekea Wakaldayo;+ na hata katika hilo hukutoshelezwa. 30  Lo! Jinsi nilivyojaa ghadhabu+ juu yako,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘kwa kufanya kwako mambo yote haya, kazi ya mwanamke,+ kahaba mwenye kutawala!+ 31  Ulipojenga kilima chako kwenye kichwa cha kila njia na kufanya kilele chako mwenyewe katika kila kiwanja cha watu wote, hata hivyo ukawa tofauti na kahaba kwa kudharau malipo. 32  Kuhusu mwanamke anayefanya uzinzi, yeye huwachukua wageni badala ya mume wake mwenyewe.+ 33  Watu wana desturi ya kuwapa zawadi makahaba wote,+ lakini wewe—wewe umewapa zawadi wote wanaokupenda kwa tamaa,+ nawe unawapa rushwa waingie kwako kutoka pande zote katika matendo+ yako ya ukahaba. 34  Na kukuhusu wewe jambo lililo kinyume linatukia tofauti na walivyo wanawake wengine katika matendo yako ya ukahaba, na hakuna ukahaba ambao umefanywa kama wa mtindo wako, naam, kwa wewe kutoa malipo wakati ambapo hakuna malipo uliyopewa, na kwa hiyo mambo yanatukia kinyume.’ 35  “Kwa hiyo, Ee kahaba,+ lisikie neno la Yehova.+ 36  Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema, ‘Kwa sababu uchu wako umemiminwa+ nazo sehemu zako za siri+ zimefunuliwa katika matendo yako ya ukahaba kuwaelekea wale wanaokupenda+ kwa tamaa na kuelekea sanamu zako zote za mavi zenye kuchukiza,+ hata kwa damu ya wana wako ambao ulizipa hizo,+ 37  kwa hiyo, tazama, ninawakusanya pamoja wote wanaokupenda kwa tamaa ambao ulikuwa mwenye kupendeza kwao na wale wote uliowapenda pamoja na wale wote uliowachukia, nami nitawakusanya hao pamoja juu yako kutoka pande zote na kuwafunulia sehemu zako za siri, nao wataziona sehemu zako zote za siri.+ 38  “ ‘Nami nitakuhukumu kwa hukumu za wanawake wazinzi+ na wanawake wanaomwaga damu,+ nami nitakupa damu ya ghadhabu na wivu.+ 39  Nami nitakutia mkononi mwao, nao hakika watakibomoa kilima+ chako na vilele vyako hakika vitabomolewa,+ nao watakuvua mavazi+ yako na kuvichukua vyombo vyako vyenye urembo+ na kukuacha ukiwa uchi na tupu. 40  Nao wataleta kutaniko+ juu yako na kukupiga kwa mawe+ na kukuchinja kwa panga zao.+ 41  Nao wataziteketeza nyumba zako kwa moto+ na kufanya ndani yako matendo ya hukumu mbele ya macho ya wanawake wengi;+ nami nitakufanya uache kuwa kahaba,+ na pia hutatoa malipo yoyote tena. 42  Na ghadhabu yangu nitaituliza ndani yako,+ na wivu wangu utageukia mbali nawe;+ nami nitakaa kimya wala sitaendelea kuwa na uchungu tena.’ 43  “ ‘Kwa sababu hukuzikumbuka siku za ujana wako+ nawe ulikuwa ukinisumbua kwa sababu ya mambo yote haya,+ hata hapa mimi pia, nitaiweka njia yako mwenyewe juu ya kichwa chako mwenyewe,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘nawe hakika hutaendeleza mwenendo mpotovu wowote pamoja na machukizo yako yote. 44  “ ‘Tazama! Kila mtu anayetumia methali+ juu yako ataitumia methali, na kusema: “Kama mama ndivyo binti alivyo!”+ 45  Wewe ni binti ya mama yako,+ anayemchukia mume+ wake na wanawe. Na wewe ni dada ya dada zako, waliowachukia waume zao na wana wao. Mama yenu ninyi wanawake alikuwa Mhiti,+ na baba yenu alikuwa Mwamori.’ ”+ 46  “ ‘Na dada yako mkubwa ni Samaria+ pamoja na miji yake ya kandokando,+ anayekaa upande wako wa kushoto, na dada yako aliye mdogo wako, anayekaa upande wako wa kuume, ni Sodoma+ pamoja na miji yake ya kandokando.+ 47  Nawe hukutembea katika njia zao, wala hukufanya kulingana na machukizo yao.+ Baada ya kitambo kidogo sana hata ulianza kutenda kwa uharibifu zaidi kuliko walivyofanya katika njia zako zote.+ 48  Kama ninavyoishi,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘Sodoma dada yako, yeye pamoja na miji yake ya kandokando, hajatenda kulingana na uliyotenda, wewe na miji yako ya kandokando.+ 49  Tazama! Hili ndilo lililokuwa kosa la Sodoma dada yako: Yeye pamoja na miji yake ya kandokando+ walikuwa na kiburi,+ utoshelevu wa mkate+ na ukosefu wa wasiwasi+ wa kukaa bila usumbufu, naye hakuutia nguvu mkono wa mwenye kuteseka na aliye maskini.+ 50  Nao wakaendelea kuwa wenye majivuno+ na kuendeleza chukizo mbele zangu,+ na mwishowe mimi nikawaondoa, kama nilivyoona kuwa inafaa.+ 51  “ ‘Naye Samaria,+ hajatenda dhambi hata kufikia nusu ya dhambi zako, lakini wewe uliendelea kuyafanya machukizo yako yawe mengi kuliko walivyotenda, hivi kwamba ukawafanya dada zako waonekane kuwa waadilifu kwa sababu ya machukizo yako yote uliyoyaendeleza.+ 52  Wewe pia, beba fedheha yako utakapolazimika kuwatetea dada zako. Kwa sababu ya dhambi zako ambazo ulitenda kwa njia yenye kuchukiza zaidi kuliko walivyotenda, wao ni waadilifu zaidi kuliko wewe.+ Na wewe pia, na upate aibu na kubeba fedheha yako kwa kuwa unawafanya dada zako waonekane kuwa waadilifu.’ 53  “ ‘Nami nitawakusanya mateka wao,+ mateka wa Sodoma na wa miji yake ya kandokando, na mateka wa Samaria na wa miji yake ya kandokando; pia nitawakusanya mateka wako katikati yao,+ 54  ili uibebe fedheha yako;+ nawe utafedheheka kwa sababu ya yote ambayo umefanya, kwa kuwa uliwafariji.+ 55  Na dada zako wenyewe, Sodoma na miji yake ya kandokando, watarudi kwenye hali yao ya kwanza, na Samaria na miji yake ya kandokando watarudi kwenye hali yao ya kwanza, na wewe mwenyewe na miji yako ya kandokando mtarudi kwenye hali yenu ya kwanza.+ 56  Na Sodoma dada yako hakuwa kitu kinachostahili kusikiwa kutoka kinywani mwako katika siku ya fahari yako,+ 57  kabla ubaya wako mwenyewe haujafunuliwa,+ kama katika ule wakati wa shutuma ya binti za Siria+ na za wote waliomzunguka pande zote, binti za Wafilisti,+ wale wanaokutendea kwa dharau pande zote.+ 58  Mwenendo wako mpotovu+ na machukizo yako, wewe mwenyewe lazima uyabebe,’+ asema Yehova.” 59  “Kwa maana hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema, ‘Mimi pia lazima nikutendee wewe kama vile ulivyotenda,+ kwa sababu ulikidharau kiapo kwa kuvunja agano langu.+ 60  Nami, mimi mwenyewe, nitalikumbuka agano langu pamoja nawe katika siku za ujana wako,+ nami nitakufanyia wewe agano lenye kudumu mpaka wakati usio na kipimo.+ 61  Nawe hakika utazikumbuka njia zako+ na kufedheheka unapowapokea dada zako, walio wakubwa wako na walio wadogo wako, nami hakika nitakupa wao wawe mabinti,+ lakini si kwa sababu ya agano lako.’+ 62  “ ‘Na mimi, mimi mwenyewe, nitalifanya agano langu pamoja nawe;+ nawe utalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova, 63  ili ukumbuke na kuona aibu+ nawe usije kamwe kuwa na sababu ya kufungua kinywa+ chako kwa sababu ya kufedheheka kwako, nitakapofanya upatanisho+ kwa ajili yako kwa sababu ya yote ambayo umetenda,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.”

Maelezo ya Chini