Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Esta 9:1-32

9  Na katika mwezi wa kumi na mbili, yaani, mwezi wa Adari,+ siku ya kumi na tatu ya mwezi huo, wakati ulipofika wa kutimiza neno la mfalme na sheria yake,+ siku ambayo adui za Wayahudi walikuwa wamengojea kuwatawala, mambo yaligeuka yakawa kinyume, kwa maana Wayahudi waliwatawala wale waliowachukia.+  Wayahudi walijikusanya+ katika majiji yao katika wilaya zote za utawala wa Mfalme Ahasuero+ ili kunyoosha mikono yao juu ya wale waliotafuta kuwaumiza,+ wala hakuna hata mtu mmoja aliyeweza kusimama mbele yao, kwa maana vikundi vyote vya watu walikuwa wameshikwa na hofu+ kwa sababu yao.  Na wakuu wote+ wa wilaya za utawala na maliwali+ na magavana na watendaji wa kazi+ za mfalme walikuwa wakiwasaidia Wayahudi, kwa maana walikuwa wameshikwa na hofu+ kwa sababu ya Mordekai.  Kwa maana Mordekai alikuwa mkuu+ katika nyumba ya mfalme na sifa yake+ ilivuma kotekote katika wilaya zote za utawala, kwa sababu huyo Mordekai alikuwa akizidi kuwa mkuu.+  Nao Wayahudi wakawapiga adui zao wote kwa mauaji ya upanga,+ wakawaua na kuwaangamiza, nao wakawatendea walivyotaka wale waliowachukia.+  Na katika ngome ya Shushani+ Wayahudi waliwaua na kuwaangamiza watu mia tano.  Pia, Parshandatha na Dalfoni na Aspatha  na Poratha na Adalia na Aridatha  na Parmashta na Arisai na Aridai na Vaizatha, 10  wana kumi+ wa Hamani+ mwana wa Hamedatha, yule aliyewaonyesha Wayahudi uadui,+ wakawaua hao; lakini hawakunyoosha mkono wao juu ya nyara.+ 11  Siku hiyo hesabu ya waliouawa katika ngome ya Shushani ikaletwa mbele ya mfalme. 12  Na mfalme akamwambia Malkia Esta:+ “Katika ngome+ ya Shushani Wayahudi wamewaua na kuwaangamiza watu mia tano pamoja na wana kumi wa Hamani. Katika wilaya nyinginezo za utawala+ wa mfalme wamefanya nini?+ Na ombi lako ni nini? Na upewe hilo.+ Na haja yako zaidi ni nini?+ Na ifanywe.” 13  Kwa hiyo Esta akasema: “Ikiwa kwa mfalme inaonekana vema,+ Wayahudi walio katika Shushani na wapewe ruhusa kesho pia kufanya kulingana na sheria ya leo;+ na hao wana kumi wa Hamani watundikwe juu ya mti.”+ 14  Basi mfalme akasema ifanywe hivyo.+ Ndipo sheria ikatolewa katika Shushani, na wale wana kumi wa Hamani wakatundikwa mtini. 15  Na Wayahudi waliokuwa Shushani wakajikusanya pia siku ya kumi na nne+ ya mwezi wa Adari, nao wakawaua watu mia tatu Shushani; lakini hawakunyoosha mkono wao juu ya nyara.+ 16  Na wale Wayahudi wengine waliokuwa katika wilaya za utawala+ wa mfalme, walijikusanya, wakasimama kwa ajili ya nafsi+ zao, wakajilipizia kisasi+ juu ya adui zao na kuua watu 75,000 kati ya wale waliowachukia; lakini hawakunyoosha mkono wao juu ya nyara, 17  katika siku ya kumi na tatu ya mwezi wa Adari; na kukawa na pumziko siku ya kumi na nne ya mwezi huo, nayo ikafanywa kuwa siku ya karamu+ na kushangilia.+ 18  Nao Wayahudi waliokuwa Shushani, wakajikusanya siku ya kumi na tatu+ na siku ya kumi na nne ya mwezi huo, kukawa na pumziko siku ya kumi na tano ya mwezi huo, nayo ikafanywa kuwa siku ya karamu na kushangilia.+ 19  Ndiyo sababu Wayahudi wa mashambani, waliokaa katika majiji ya wilaya za utawala zilizo kandokando, walikuwa wakiifanya siku ya kumi na nne ya mwezi wa Adari+ kuwa siku ya kushangilia,+ ya karamu na siku njema+ na ya kupelekeana mafungu+ ya vitu. 20  Naye Mordekai+ akaandika mambo hayo na kuagiza barua zipelekwe kwa Wayahudi wote waliokuwa katika wilaya zote za utawala+ wa Mfalme Ahasuero, zilizo karibu na zilizo mbali pia, 21  kuwawekea wajibu+ wawe wakishika kwa ukawaida siku ya kumi na nne ya mwezi wa Adari na siku ya kumi na tano ya mwezi huo mwaka baada ya mwaka, 22  kulingana na siku ambazo Wayahudi walipumzika kutokana na adui+ zao na mwezi ambao huzuni yao iligeuzwa kuwa shangwe na maombolezo+ yakawa siku njema, wazishike ziwe siku za karamu na kushangilia na kupelekeana mafungu+ ya vitu na zawadi kwa maskini.+ 23  Nao Wayahudi wakakubali mambo ambayo walikuwa wameanza kufanya na yale ambayo Mordekai alikuwa amewaandikia. 24  Kwa maana Hamani+ mwana wa Hamedatha+ Mwagagi,+ yule aliyewaonyesha Wayahudi wote uadui,+ alikuwa amepanga hila juu ya Wayahudi ili kuwaangamiza,+ naye alikuwa amefanya Puri,+ yaani, Kura,+ ipigwe, ili kuwahangaisha na kuwaangamiza. 25  Lakini mfalme alisema kwa barua wakati Esta alipoingia mbele yake:+ “Hila+ mbaya ambayo amepanga juu ya Wayahudi na irudi juu ya kichwa chake mwenyewe”;+ nao wakamtundika pamoja na wanawe juu ya mti.+ 26  Ndiyo sababu waliziita siku hizo Purimu, kufuatia jina la Puri.+ Ndiyo sababu, kulingana na maneno yote ya barua hii+ na yote ambayo walikuwa wameona kuhusiana na hayo na yale ambayo yalikuwa yamewafikia, 27  Wayahudi, uzao wao, na wale wote waliojiunga nao,+ walijiwekea wajibu na kukubali kwamba usipitilie mbali wajibu wa kuzishika kwa ukawaida siku hizo mbili kulingana na mambo yaliyoandikwa kuwahusu na kulingana na wakati wake uliowekwa mwaka baada ya mwaka. 28  Na siku hizo zilipasa kukumbukwa na kushikwa na kizazi baada ya kizazi, kila familia, kila wilaya ya utawala na kila jiji, na siku hizo za Purimu zisipitilie mbali kutoka katikati ya Wayahudi wala ukumbusho+ wake usikome kati ya uzao wao. 29  Na Malkia Esta, binti ya Abihaili,+ na Mordekai Myahudi, wakaandika kwa mamlaka yote ili kuthibitisha barua hii ya pili iliyohusu Purimu. 30  Kisha akatuma barua kwa Wayahudi wote katika zile wilaya 127, za utawala+ wa Ahasuero,+ katika maneno ya amani na kweli,+ 31  ili kuthibitisha siku hizo za Purimu kwa wakati wake uliowekwa, kama vile Mordekai Myahudi, na Malkia Esta walivyokuwa wamewawekea kuwa wajibu,+ na kama vile walivyokuwa wamejiwekea kuwa wajibu juu ya nafsi zao wenyewe na juu ya uzao wao,+ mambo ya kufunga+ na kilio chao cha kuomba msaada.+ 32  Na neno la Esta likathibitisha mambo hayo ya Purimu,+ nayo yakaandikwa katika kitabu.

Maelezo ya Chini