Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Danieli 5:1-31

5  Mfalme Belshaza+ naye alifanya karamu kwa ajili ya wakuu wake elfu, naye akanywa divai mbele ya hao elfu.+  Akiwa amechochewa na divai,+ Belshaza akasema viletwe vyombo vya dhahabu na fedha+ ambavyo Nebukadneza baba yake alikuwa amevichukua kutoka hekalu lililokuwa Yerusalemu, ili mfalme na wakuu wake, masuria wake na wake zake wadogo wavinywee.+  Basi wakavileta ndani vile vyombo vya dhahabu ambavyo walikuwa wamevitoa katika hekalu la Mungu lililokuwa Yerusalemu, naye mfalme na wakuu wake, masuria wake na wake zake wadogo wakavinywea.  Wakanywa divai, wakaisifu miungu ya dhahabu na fedha, shaba, chuma, miti na mawe.+  Ndipo wakati huohuo vidole vya mkono wa mtu vikatokea na kuandika mbele ya kinara cha taa juu ya lipu ya ukuta wa jumba la mfalme,+ naye mfalme akawa anaona sehemu ya nyuma ya mkono uliokuwa ukiandika.  Na wakati huo, kwa habari ya mfalme, sura yake ikabadilika, mawazo yake yakaanza kumwogopesha,+ viungo vya viuno vyake vikalegea,+ magoti yake yakawa yanagongana.+  Mfalme akaita kwa sauti kubwa akasema waletwe ndani wafanya-mazingaombwe, Wakaldayo na wanajimu.+ Mfalme akawaambia watu wenye hekima wa Babiloni: “Mtu yeyote atakayesoma maandishi haya na kunionyesha tafsiri yake kamili, atavikwa mavazi ya zambarau,+ pamoja na mkufu wa dhahabu shingoni mwake, naye atakuwa mtawala wa tatu katika ufalme.”+  Basi wakaingia watu wote wenye hekima wa mfalme, lakini hawakuwa na uwezo wa kutosha kuweza kusoma maandishi hayo wala kumwambia mfalme tafsiri yake.+  Kwa hiyo Mfalme Belshaza akaogopa sana na rangi ya uso wake ikaanza kubadilika ndani yake; na wakuu wake wakahangaika.+ 10  Malkia naye, kwa sababu ya maneno ya mfalme na wakuu wake, akaingia ndani ya jumba la karamu. Malkia akasema: “Ee mfalme, uishi mpaka wakati usio na kipimo.+ Usiache mawazo yako yakuogopeshe, wala rangi ya uso wako ibadilike. 11  Kuna mtu mwenye uwezo katika ufalme wako ambaye ndani yake mna roho ya miungu mitakatifu;+ na katika siku za baba yako nuru na ufahamu na hekima kama hekima ya miungu zilipatikana ndani yake, na baba yako mwenyewe, Mfalme Nebukadneza, akamweka awe mkuu+ wa makuhani wenye kufanya uchawi, na wafanya-mazingaombwe, na Wakaldayo na wanajimu, Ee mfalme; 12  kwa kuwa roho isiyo ya kawaida na ujuzi na ufahamu wa kutafsiri ndoto+ na kueleza vitendawili na kufungua mafundo ilikuwa imepatikana ndani yake,+ ndani ya Danieli, ambaye mfalme alimpa jina Belteshaza.+ Basi Danieli na aitwe, apate kuonyesha tafsiri kamili.” 13  Basi Danieli akaletwa mbele ya mfalme. Mfalme akasema na kumuuliza Danieli: “Je, wewe ndiye Danieli ambaye ni mmoja wa wahamishwa wa Yuda,+ ambao baba yangu mfalme aliwatoa Yuda?+ 14  Nimesikia pia kuhusu wewe kwamba roho ya miungu imo ndani yako,+ na nuru na ufahamu na hekima+ isiyo ya kawaida zimepatikana ndani yako. 15  Basi watu wenye hekima na wafanya-mazingaombwe wameletwa mbele yangu, ili wasome maandishi haya, waniambie tafsiri yake; lakini hawana uwezo wa kutosha kunionyesha tafsiri kamili ya neno hilo.+ 16  Nami mwenyewe nimesikia habari zako, kwamba unaweza kutoa tafsiri+ na kufungua mafundo. Basi, ukiweza kusoma maandishi haya na kunijulisha tafsiri yake kamili, utavikwa mavazi ya zambarau, pamoja na mkufu wa dhahabu shingoni mwako, nawe utakuwa mtawala wa tatu katika ufalme.”+ 17  Ndipo Danieli akajibu na kusema mbele ya mfalme: “Zawadi zako na ziwe zako mwenyewe, na tuzo zako uwape wengine.+ Hata hivyo, mimi nitamsomea mfalme maandishi haya, nami nitamjulisha tafsiri yake.+ 18  Basi wewe, Ee mfalme, Mungu Aliye Juu Zaidi+ alimpa baba yako Nebukadneza+ ufalme na ukuu na heshima na utukufu wa enzi.+ 19  Na kwa sababu ya ukuu ambao Yeye alimpa, vikundi vyote vya watu, vya mataifa na lugha vilitetemeka na kuogopa mbele yake.+ Mtu yeyote aliyetaka kumuua, alimuua; mtu yeyote aliyetaka kumpiga, alimpiga; na mtu yeyote aliyetaka kumwinua, alimwinua; na mtu yeyote aliyetaka kumfedhehesha, alimfedhehesha.+ 20  Lakini moyo wake ulipojivuna na roho yake ikawa ngumu, akatenda kwa kimbelembele,+ alishushwa kutoka katika kiti cha ufalme wake, akaondolewa heshima yake.+ 21  Naye akafukuziwa mbali kutoka kati ya wanadamu, na moyo wake ukafanywa kama ule wa mnyama, naye akakaa pamoja na punda-mwitu.+ Wakawa wanampa majani ale kama ng’ombe, mwili wake ukalowa maji kwa umande wa mbingu,+ mpaka alipojua kwamba Mungu Aliye Juu Zaidi ni Mtawala katika ufalme wa wanadamu, na kwamba humweka juu yake yeyote yule anayemtaka.+ 22  “Na wewe, Belshaza mwana wake,+ hukunyenyekeza moyo wako,+ ijapokuwa ulijua hayo yote.+ 23  Bali ulijiinua juu ya Bwana wa mbingu,+ nao wakaleta mbele yako vyombo vya nyumba yake;+ na wewe pamoja na wakuu wako, masuria wako na wake zako wadogo mmekuwa mkivinywea divai. Nawe umeisifu miungu minyonge ya fedha na ya dhahabu, shaba, chuma, miti na mawe,+ ambayo haioni chochote, wala kusikia chochote, wala kujua chochote;+ lakini hukumtukuza+ Mungu ambaye pumzi yako imo mkononi mwake+ na ambaye njia zako zote ni zake.+ 24  Basi sehemu ya nyuma ya mkono ilitumwa kutoka mbele zake, na maandishi haya yakaandikwa.+ 25  Na haya ndiyo maandishi ambayo yaliandikwa: MENE, MENE, TEKELI na PARSINI. 26  “Hii ndiyo tafsiri ya neno: MENE, Mungu amehesabu siku za ufalme wako naye ameukomesha.+ 27  “TEKELI, wewe umepimwa katika mizani, ukaonekana kuwa umepungukiwa.+ 28  “PERESI, ufalme wako umegawanywa na kupewa Wamedi na Waajemi.”+ 29  Ndipo Belshaza akatoa amri, nao wakamvika Danieli mavazi ya zambarau, pamoja na mkufu wa dhahabu shingoni mwake; nao wakatangaza kumhusu yeye kwamba atakuwa mtawala wa tatu katika ufalme.+ 30  Usiku huohuo Belshaza mfalme Mkaldayo akauawa,+ 31  naye Dario+ Mmedi akaupokea ufalme, akiwa na umri wa kama miaka 62.

Maelezo ya Chini