Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Danieli 4:1-37

4  “Mfalme Nebukadneza, kwa vikundi vyote vya watu, vya mataifa na lugha ambavyo vinakaa katika dunia yote:+ Amani yenu na iwe nyingi.+  Nimeona vema nitangaze ishara na maajabu ambayo Mungu Aliye Juu Zaidi amenifanyia.+  Jinsi zilivyo kuu ishara zake, na jinsi maajabu yake yalivyo yenye nguvu!+ Ufalme wake ni ufalme wa mpaka wakati usio na kipimo,+ na utawala wake ni wa kizazi baada ya kizazi.+  “Mimi, Nebukadneza, nilikuwa nikistarehe+ nyumbani mwangu, na kufanikiwa katika jumba langu la kifalme.+  Kuna ndoto ambayo niliona, nayo ikaanza kuniogopesha.+ Na kulikuwa na picha za mawazo kitandani mwangu na maono ya kichwa changu yaliyoanza kuniogopesha.+  Nami nikatoa agizo kwamba watu wote wenye hekima wa Babiloni waletwe mbele yangu, ili wanijulishe tafsiri ya ndoto hiyo.+  “Ndipo makuhani wenye kufanya uchawi, wafanya-mazingaombwe, Wakaldayo+ na wanajimu+ walikuwa wanaingia; nami nikasema mbele yao ndoto ile ilikuwa nini, bali tafsiri yake hawakuniambia.+  Mwishowe Danieli akaingia mbele yangu, ambaye jina lake ni Belteshaza+ kulingana na jina la mungu wangu+ na ambaye ndani yake mna roho ya miungu mitakatifu;+ nami nikasema mbele yake ndoto ile:  “ ‘Ee Belteshaza mkuu wa makuhani wenye kufanya uchawi,+ kwa kuwa mimi mwenyewe najua vema kwamba roho ya miungu mitakatifu imo ndani yako+ na kwamba hakuna siri yoyote ambayo inakusumbua,+ niambie maono ya ndoto yangu ambayo nimeona na tafsiri yake.+ 10  “ ‘Basi katika maono ya kichwa changu kitandani mwangu nikawa ninaona,+ na, tazama! mti+ fulani katikati ya dunia, ambao ulikuwa mrefu sana.+ 11  Mti huo ulikua, ukawa na nguvu, mwishowe urefu wake ukafika mbinguni, nao ulikuwa unaonekana mpaka sehemu za mwisho za dunia nzima.+ 12  Majani yake yalikuwa mazuri, na matunda yake yalikuwa mengi, na juu yake kulikuwa na chakula kwa ajili ya wote. Chini yake wanyama+ wa mwituni walitafuta kivuli,+ na juu ya matawi yake ndege wa mbinguni walikuwa wakikaa,+ na kila kitu chenye mwili kilikuwa kikila chakula kutokana na mti huo. 13  “ ‘Niliendelea kutazama katika maono ya kichwa changu kitandani mwangu, na, tazama! mlinzi,+ aliye mtakatifu,+ akishuka kutoka mbinguni. 14  Alikuwa akiita kwa sauti kubwa, naye alikuwa akisema hivi: “Ukateni mti uanguke,+ na kuyakata matawi yake. Angusheni majani yake, na kutawanya matunda yake. Mnyama na akimbie kutoka chini yake, na ndege kutoka katika matawi yake.+ 15  Hata hivyo, kiacheni kisiki chake katika udongo, kikiwa na pingu ya chuma na ya shaba, katikati ya majani ya mwituni; na acheni kilowane maji ya umande wa mbinguni, fungu lake na liwe pamoja na mnyama katikati ya majani ya nchi.+ 16  Moyo wake na ubadilishwe usiwe wa mwanadamu, nao upewe moyo wa mnyama,+ na nyakati saba+ zipite juu yake. 17  Jambo hilo ni kulingana na agizo la walinzi,+ na ombi hilo ni kulingana na neno la watakatifu, kusudi watu wanaoishi wajue kwamba Aliye Juu Zaidi ni Mtawala katika ufalme wa wanadamu+ na kwamba humpa yeyote yule amtakaye ufalme huo,+ na humweka juu yake mwanadamu aliye wa hali ya chini zaidi.”+ 18  “ ‘Hiyo ndiyo ndoto ambayo mimi, Mfalme Nebukadneza, niliona; nawe, Ee Belteshaza, sema tafsiri yake, kwa maana watu wengine wote wenye hekima wa ufalme wangu wameshindwa kunijulisha tafsiri yake.+ Bali wewe una uwezo, kwa kuwa roho ya miungu mitakatifu imo ndani yako.’+ 19  “Ndipo Danieli, ambaye jina lake ni Belteshaza,+ alishangaa kwa muda fulani, na mawazo yake yakaanza kumwogopesha.+ “Mfalme akasema, ‘Ee Belteshaza, usiache ndoto ile na tafsiri yake ikuogopeshe.’+ “Belteshaza akajibu na kusema, ‘Ee bwana wangu, ndoto hiyo na iwahusu wale wanaokuchukia, na tafsiri yake iwahusu adui zako.+ 20  “ ‘Mti ulioona, ambao ulikua, ukawa mkubwa na kupata nguvu, na ambao urefu wake mwishowe ulifika mbinguni na ambao ulionekana duniani kote,+ 21  na majani yake yalikuwa mazuri, na ambao matunda yake yalikuwa mengi, na ambao juu yake kulikuwa na chakula kwa ajili ya wote; ambao chini yake wanyama wa mwituni walikaa, na ambao juu ya matawi yake ndege wa mbinguni walikuwa wakikaa,+ 22  ni wewe, Ee mfalme,+ kwa sababu wewe umekuwa mkubwa ukapata nguvu, na ukuu wako umekuwa mkubwa na kufika mbinguni,+ na utawala wako umefika mpaka sehemu za mwisho za dunia.+ 23  “ ‘Na kwa sababu mfalme aliona mlinzi, aliye mtakatifu,+ akishuka kutoka mbinguni, ambaye pia alikuwa akisema: “Ukateni mti uanguke, na kuuharibu. Hata hivyo, kiacheni kisiki chake katika udongo, lakini kikiwa na pingu ya chuma na ya shaba, katikati ya majani ya mwituni, na kilowane maji kwa umande wa mbinguni, fungu lake na liwe pamoja na wanyama wa mwituni mpaka nyakati saba zipite juu yake,”+ 24  hii ndiyo tafsiri, Ee mfalme, na amri+ ya Aliye Juu Zaidi+ ndiyo itakayompata bwana wangu mfalme.+ 25  Nawe watakufukuzia mbali kutoka kati ya wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa mwituni,+ nao watakupa majani ule kama ng’ombe,+ nawe utalowana maji kwa umande wa mbinguni, na nyakati saba+ zitapita juu yako, mpaka ujue ya kuwa Aliye Juu Zaidi ni Mtawala katika ufalme wa wanadamu,+ na kwamba humpa yeyote yule amtakaye ufalme huo.+ 26  “ ‘Na kwa kuwa walisema kisiki cha mti huo kiachwe,+ ufalme wako utakuwa hakika kwako baada ya wewe kujua kwamba mbingu zinatawala.+ 27  Kwa hiyo, Ee mfalme, shauri langu na likubalike kwako,+ nawe uziondoe dhambi zako kwa uadilifu,+ na uovu wako kwa kuwaonyesha maskini rehema.+ Labda mafanikio yako yatarefushwa.’ ”+ 28  Hayo yote yalimpata Mfalme Nebukadneza.+ 29  Mwishoni mwa miezi kumi na miwili, alikuwa akitembea juu ya jumba la mfalme la Babiloni. 30  Mfalme alikuwa anasema:+ “Je, hili si Babiloni Mkubwa, ambalo mimi mwenyewe nimelijenga kwa ajili ya nyumba ya kifalme kwa nguvu za uwezo wangu+ na kwa ajili ya heshima ya utukufu wa enzi yangu?”+ 31  Neno lile lilipokuwa bado kinywani mwa mfalme, sauti ikashuka kutoka mbinguni: “Wewe unaambiwa, Ee Mfalme Nebukadneza, ‘Ufalme umeondoka kwako.+ 32  Nao wanakufukuzia mbali kutoka kati ya wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa mwituni.+ Watakupa majani ule kama ng’ombe, na nyakati saba zitapita juu yako, mpaka ujue kwamba Aliye Juu Zaidi ni Mtawala katika ufalme wa wanadamu, na kwamba humpa yeyote yule amtakaye ufalme huo.’ ”+ 33  Wakati huohuo+ neno lile likatimia juu ya Nebukadneza, naye akafukuziwa mbali kutoka kati ya wanadamu, akaanza kula majani kama ng’ombe. Mwili wake ukalowana maji kwa umande wa mbinguni, mpaka nywele zake zikawa ndefu kama manyoya ya tai na kucha zake kama kucha za ndege.+ 34  “Na mwishoni mwa siku zile,+ mimi, Nebukadneza, niliinua macho yangu juu kuelekea mbinguni,+ ndipo uelewaji wangu ukaanza kurudi kwangu; nami nikambariki Aliye Juu Zaidi,+ nami nikamsifu na kumtukuza Yeye anayeishi mpaka wakati usio na kipimo,+ kwa maana utawala wake ni utawala wa mpaka wakati usio na kipimo na ufalme wake ni wa kizazi baada ya kizazi.+ 35  Na wakaaji wote wa dunia wanaonwa kuwa si kitu,+ naye anafanya kulingana na mapenzi yake kati ya majeshi ya mbinguni na wakaaji wa dunia.+ Wala hakuna yeyote anayeweza kuzuia mkono wake+ au anayeweza kumuuliza, ‘Umekuwa ukifanya nini?’+ 36  “Ndipo wakati huohuo uelewaji wangu ukaanza kurudi kwangu, nayo heshima ya ufalme wangu, utukufu wangu wa enzi na fahari zikaanza kurudi kwangu;+ nao maofisa wangu wakuu wa kifalme na wakuu wangu wakaanza kunitafuta kwa hamu, nami nikarudishwa tena juu ya ufalme wangu mwenyewe, nikaongezewa ukuu usio wa kawaida.+ 37  “Basi mimi, Nebukadneza, namsifu na kumkweza na kumtukuza Mfalme wa mbinguni,+ kwa sababu kazi zake zote ni kweli na njia zake ni haki,+ na kwa sababu wale wanaotembea kwa kiburi yeye anaweza kuwafedhehesha.”+

Maelezo ya Chini