Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

2 Wafalme 4:1-44

4  Basi palikuwa na mwanamke fulani wa wake za wana+ wa manabii aliyemlilia Elisha, akisema: “Mtumishi wako, mume wangu, amekufa; nawe unajua vema kwamba mtumishi wako aliendelea kumwogopa+ Yehova, na mkopeshaji+ amekuja kuwachukua watoto wangu wawili wawe watumwa wake.”  Kwa hiyo Elisha akamwambia: “Nikufanyie nini?+ Niambie; una nini nyumbani?” Naye akasema: “Mjakazi wako hana chochote nyumbani ila mtungi wenye mdomo wa mafuta.”+  Ndipo yeye akasema: “Nenda, ujiombee vyombo kutoka nje, kutoka kwa jirani zako wote, vyombo vitupu. Usijizuie kwa kuchukua vichache.  Nawe uende ufunge mlango nyuma yako na wana wako, nawe umimine katika vyombo hivyo vyote, na uweke kando vile vilivyojaa.”  Basi akaenda zake kutoka kwake. Alipofunga mlango nyuma yake na wanawe, wakawa wakimletea karibu vile vyombo, naye akawa akimimina.+  Na ikawa kwamba mara tu vyombo vile vilipojaa, akamwambia mwana wake: “Niletee karibu tena chombo kingine.”+ Lakini akamwambia: “Hakuna chombo kingine.” Ndipo yale mafuta yakakoma.+  Kwa hiyo akaingia na kumwambia yule mtu wa Mungu wa kweli, naye sasa akasema: “Nenda, uza hayo mafuta ulipe madeni yako,+ nawe pamoja na wana wako mtaishi kwa kile kitakachobaki.”+  Na ikawa kwamba siku moja Elisha akapita kwenda Shunemu,+ palipokuwa na mwanamke mmoja mashuhuri, na mwanamke huyo akaanza kumshurutisha+ ale mkate. Na ikawa kwamba kila mara alipopita hapo, akawa akiingia hapo ili ale mkate.  Mwishowe akamwambia mume wake:+ “Tazama, sasa, najua vema kwamba ni mtu mtakatifu wa Mungu+ anayepita kwetu kila mara. 10  Tafadhali, acha tutengeneze chumba kidogo cha darini+ kwenye ukuta, tumwekee humo kitanda na meza na kiti na kinara cha taa;+ na itatukia kwamba kila mara anapoingia kwetu, anaweza kuingia humo.”+ 11  Na ikawa kwamba siku moja kama kawaida yake, aliingia humo na kwenda katika kile chumba cha darini, akalala humo. 12  Basi akamwambia Gehazi+ mtumishi wake: “Mwite huyo mwanamke Mshunamu.”+ Kwa hiyo akamwita ili asimame mbele yake. 13  Kisha akamwambia huyo mtumishi wake: “Tafadhali, mwambie hivi, ‘Tazama, umejinyima kwa ajili yetu kwa kujinyima huku kote.+ Ufanyiwe nini?+ Je, kuna lolote la kusema kwa mfalme+ au kwa mkuu+ wa jeshi kwa ajili yako?’” Ndipo mwanamke huyo akasema: “Ninakaa kati ya watu wangu mwenyewe.”+ 14  Naye akaendelea kusema: “Kwa hiyo afanyiwe nini mwanamke huyu?” Sasa Gehazi akasema: “Kwa kweli, hana mwana,+ na mume wake ni mzee.” 15  Mara moja akasema: “Mwite.” Basi akamwita, naye akasimama mlangoni. 16  Kisha akasema: “Mwaka ujao wakati huu uliowekwa utakuwa unamkumbatia mwana.”+ Lakini mwanamke huyo akasema: “Hapana, bwana wangu, ewe mtu wa Mungu wa kweli! Usimwambie uwongo mjakazi wako.” 17  Hata hivyo, mwaka uliofuata, yule mwanamke akapata mimba akazaa mwana+ wakati huu uliowekwa, kama Elisha alivyokuwa amemwambia.+ 18  Na yule mtoto akaendelea kukua, halafu siku moja akaenda nje kama kawaida kwa baba yake pamoja na wavunaji.+ 19  Naye akaendelea kumwambia baba yake: “Kichwa changu, kichwa changu!”+ Mwishowe akamwambia mtumishi wake: “Mchukue, umpeleke kwa mama yake.”+ 20  Basi akamchukua, akampeleka kwa mama yake. Naye akaendelea kukaa juu ya magoti yake mpaka katikati ya mchana, na mwishowe akafa.+ 21  Ndipo akapanda, akamlaza juu ya kitanda+ cha yule mtu wa Mungu wa kweli,+ akamfungia mlango na kutoka nje. 22  Sasa akamwita mume wake na kusema: “Tafadhali, niletee mmoja wa watumishi na mmoja wa punda-jike, na acha nimkimbilie yule mtu wa Mungu wa kweli, kisha nirudi.”+ 23  Lakini mume wake akasema: “Kwa nini unaenda kwake leo? Si mwezi mpya+ wala sabato.” Hata hivyo akasema: “Ni sawa.” 24  Basi akamtandika yule punda-jike+ na kumwambia mtumishi wake: “Endesha punda, uende mbele. Kwa ajili yangu usiache kuendesha isipokuwa nikuambie hivyo.” 25  Naye akaenda, akafika kwa yule mtu wa Mungu wa kweli katika Mlima Karmeli. Na ikawa kwamba mara tu yule mtu wa Mungu wa kweli alipomwona kule mbele, mara moja akamwambia Gehazi mtumishi+ wake: “Tazama! ni yule mwanamke Mshunamu. 26  Tafadhali, sasa kimbia ili umpokee na kumwambia, ‘Je, wewe ni salama? Je, mume wako ni salama? Je, mtoto ni salama?’” Naye akasema: “Ni salama.” 27  Alipomjia yule mtu wa Mungu wa kweli katika mlima, mara moja akamshika miguu yake.+ Ndipo Gehazi akaja karibu ili amsukume aondoke,+ lakini mtu wa Mungu wa kweli+ akasema: “Mwache,+ kwa maana nafsi yake ina uchungu+ ndani yake; na Yehova amenificha+ jambo hilo wala hakuniambia.” 28  Sasa akasema: “Je, niliomba mwana kupitia kwa bwana wangu? Je, mimi sikusema, ‘Usiniongoze kwenye tumaini la uwongo’?”+ 29  Mara moja akamwambia Gehazi:+ “Jifunge viuno+ vyako, uchukue fimbo+ yangu mkononi mwako, uende. Ukikutana na yeyote, usimsalimu;+ na yeyote akikusalimu, usimjibu. Nawe uitie fimbo yangu juu ya uso wa huyo mvulana.”+ 30  Kwa hiyo mama ya mvulana akasema: “Kama Yehova anavyoishi+ na kama nafsi yako inavyoishi,+ mimi sitakuacha.”+ Kwa hiyo akaondoka, akaenda pamoja naye. 31  Na Gehazi mwenyewe akaenda mbele yao, kisha akaitia fimbo juu ya uso wa yule mvulana, lakini hapakuwa na sauti yoyote wala majibu.+ Basi akarudi kumpokea na kumwambia: “Huyo mvulana hakuamka.”+ 32  Mwishowe Elisha akaingia katika hiyo nyumba, na, tazama, huyo mvulana alikuwa amekufa, amelazwa juu ya kitanda chake.+ 33  Ndipo akaingia ndani, akafunga mlango nyuma yao wawili,+ akaanza kusali kwa Yehova.+ 34  Mwishowe akaenda juu, akajilaza juu ya yule mtoto,+ akakitia kinywa chake juu ya kinywa chake, na macho yake juu ya macho yake, na mikono yake juu ya mikono yake, akaendelea kuinama juu yake, na hatua kwa hatua mwili wa mtoto ukawa na joto. 35  Kisha akaanza kutembea tena ndani ya nyumba, mara moja huku mara moja kule, halafu akaenda juu, akainama juu yake. Na yule mvulana akaanza kupiga chafya mara saba, kisha mvulana huyo akafungua macho yake.+ 36  Sasa akamwita Gehazi na kusema: “Mwite huyo mwanamke Mshunamu.”+ Basi akamwita, naye akaingia kwake. Kisha akasema: “Mchukue mwana wako.”+ 37  Naye akaingia, akaanguka miguuni pake, akamwinamia mpaka chini,+ kisha akamchukua mwana wake, akatoka nje.+ 38  Na Elisha mwenyewe akarudi Gilgali,+ na kulikuwa na njaa+ katika nchi. Baada ya muda, wana+ wa manabii walipokuwa wamekaa mbele yake,+ akamwambia mtumishi+ wake: “Tia kile chungu kikubwa cha kupikia, uwatokosee mchuzi wana wa manabii.”+ 39  Basi mtu fulani akatoka, akaenda shambani kuchuma miholi,+ naye akapata mzabibu-mwitu na kuchuma maboga kutoka huo, akajaza vazi lake, kisha akaja na kuyakatakata vipande ndani ya chungu cha mchuzi, kwa maana hawakuwa wanayafahamu. 40  Baadaye wakapakua ili watu wale. Na ikawa kwamba, mara tu walipoula ule mchuzi, wakalia na kuanza kusema: “Kuna kifo ndani ya chungu hiki,+ Ee mtu wa Mungu wa kweli.”+ Nao hawakuweza kula. 41  Kwa hiyo akasema: “Basi leteni unga.” Baada ya kuutupa ndani ya kile chungu, akaendelea kusema: “Wapakulieni watu ili wale.” Na hakuna chochote chenye kudhuru kilichokuwa ndani ya kile chungu.+ 42  Na palikuwa na mtu aliyekuja kutoka Baal-shalisha,+ naye akamletea+ yule mtu wa Mungu wa kweli mkate wa matunda ya kwanza yaliyoiva,+ mikate 20 ya shayiri,+ na nafaka mpya katika mfuko wake wa mkate. Ndipo akasema: “Wape watu ili wale.”+ 43  Hata hivyo, mtu wake mwenye kumhudumia akasema: “Nitawekaje hiki mbele ya watu mia moja?”+ Naye akasema: “Wape watu ili wale, kwa maana Yehova amesema hivi, ‘Kitaliwa na kutakuwa na masalio.’”+ 44  Basi akakiweka mbele yao, nao wakaanza kula, nao wakawa na masalio kulingana na neno la Yehova.+

Maelezo ya Chini