Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

2 Samweli 6:1-23

6  Na Daudi akawakusanya tena wanaume wote bora wa Israeli,+ 30,000.  Kisha Daudi na watu wote waliokuwa pamoja naye wakaondoka, wakaenda Baale-yuda+ ili kuleta kutoka hapo sanduku+ la Mungu wa kweli, ambalo juu yake jina+ limeitwa, jina la Yehova wa majeshi,+ anayeketi juu ya makerubi.+  Hata hivyo, wakalipandisha sanduku la Mungu wa kweli juu ya gari jipya la kukokotwa,+ ili walichukue kutoka katika nyumba ya Abinadabu,+ iliyokuwa juu ya mlima; na Uza na Ahio,+ wana wa Abinadabu, walikuwa wakiliongoza lile gari jipya.  Hivyo wakalichukua kutoka katika nyumba ya Abinadabu, iliyokuwa juu ya mlima—pamoja na sanduku la Mungu wa kweli; na Ahio alikuwa akitembea mbele ya lile Sanduku.  Na Daudi na nyumba yote ya Israeli walikuwa wakisherehekea mbele za Yehova kwa namna zote za vyombo vya mbao za mberoshi na kwa vinubi+ na kwa vinanda+ na kwa matari+ na kwa matasa na kwa matoazi.+  Nao mwishowe wakaja mpaka uwanja wa kupuria wa Nakoni, na sasa Uza+ akanyoosha mkono wake kwenye lile sanduku la Mungu wa kweli, akalishika,+ kwa maana wale ng’ombe karibu waliangushe.  Ndipo hasira+ ya Yehova ikamwakia Uza, na Mungu wa kweli akampiga+ hapo kwa sababu ya hilo tendo lisilo la heshima kwa Mungu, naye akafa hapo karibu na lile sanduku la Mungu wa kweli.+  Na Daudi akakasirika kwa sababu Yehova alikuwa amemlipukia Uza, na mahali hapo pakaitwa Peres-uza mpaka leo hii.+  Naye Daudi akamwogopa Yehova+ siku hiyo, akaanza kusema: “Sanduku la Yehova litakujaje kwangu?”+ 10  Na Daudi hakutaka kulileta kwake sanduku la Yehova katika Jiji la Daudi.+ Kwa hiyo Daudi akaagiza lipelekwe kando kwenye nyumba ya Obed-edomu,+ Mgathi.+ 11  Nalo sanduku la Yehova likaendelea kukaa katika nyumba ya Obed-edomu Mgathi miezi mitatu; na Yehova akazidi kumbariki+ Obed-edomu na nyumba+ yake yote. 12  Mwishowe Mfalme Daudi akaletewa habari, kusema: “Yehova ameibariki nyumba ya Obed-edomu na vitu vyake vyote kwa sababu ya lile sanduku la Mungu wa kweli.” Kwa hiyo Daudi akaenda, akalitoa lile sanduku la Mungu wa kweli kutoka katika nyumba ya Obed-edomu, akaliweka katika Jiji la Daudi kwa kushangilia.+ 13  Na ikawa kwamba wakati wachukuzi+ wa lile sanduku la Yehova walipokuwa wamepiga hatua sita, akatoa mara moja dhabihu ya ng’ombe na kinono.+ 14  Naye Daudi alikuwa anacheza dansi mbele za Yehova kwa nguvu zake zote, na wakati huo wote Daudi alikuwa amejifunga efodi+ ya kitani. 15  Na Daudi na nyumba yote ya Israeli wakawa wanalipandisha sanduku+ la Yehova kwa sauti za shangwe+ na sauti za baragumu.+ 16  Na ikawa kwamba wakati sanduku la Yehova lilipokuja ndani ya Jiji la Daudi, Mikali,+ binti ya Sauli, akaangalia chini kutoka dirishani, akamwona Mfalme Daudi akiruka na kucheza dansi huku na huku mbele za Yehova; naye akaanza kumdharau+ moyoni+ mwake. 17  Kwa hiyo wakaliingiza ndani sanduku la Yehova na kuliweka mahali pake ndani ya hema ambalo Daudi alikuwa amelisimamishia;+ kisha Daudi akatoa dhabihu za kuteketezwa+ na dhabihu za ushirika+ mbele za Yehova. 18  Daudi alipomaliza kutoa zile dhabihu za kuteketezwa na dhabihu za ushirika, akawabariki+ watu katika jina la Yehova+ wa majeshi. 19  Zaidi ya hayo, akawagawia+ watu wote, umati wote wa Israeli, mwanamume na mwanamke vilevile, kila mmoja keki ya mkate ya mviringo na keki ya tende na keki ya zabibu kavu,+ kisha watu wote wakaenda, kila mmoja nyumbani kwake. 20  Basi Daudi akarudi kuwabariki watu wa nyumba yake mwenyewe,+ na Mikali,+ binti ya Sauli, akatoka nje kumpokea Daudi na kusema: “Lo! Jinsi mfalme wa Israeli alivyojitukuza leo+ wakati alipojifunua leo mbele ya macho ya vijakazi wa watumishi wake, kama vile mmoja wa watu wapumbavu anavyojifunua!”+ 21  Lakini Daudi akamwambia Mikali: “Ilikuwa mbele za Yehova, aliyenichagua mimi badala ya baba yako na nyumba yake yote, akanipa amri+ niwe kiongozi juu ya Israeli, watu wa Yehova, nami nitasherehekea mbele za Yehova.+ 22  Nami nitajipuuza hata zaidi kuliko hivi,+ nitajishusha machoni pangu mwenyewe; nami nimeamua kujitukuza pamoja na wale vijakazi uliowataja.”+ 23  Basi, kwa habari ya Mikali,+ binti ya Sauli, hakupata mtoto yeyote mpaka siku ya kifo chake.

Maelezo ya Chini