Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

2 Samweli 3:1-39

3  Na vita kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi vikawa vya muda mrefu;+ na Daudi akazidi kupata nguvu,+ nayo nyumba ya Sauli ikazidi kupungua.+  Wakati huo Daudi akazaa wana+ katika Hebroni,+ na mzaliwa wake wa kwanza alikuwa Amnoni+ kupitia Ahinoamu+ mwanamke Myezreeli.  Na mwana wake wa pili alikuwa Kileabu+ kupitia Abigaili+ mke wa Nabali Mkarmeli, na wa tatu alikuwa Absalomu+ mwana wa Maaka binti ya Talmai+ mfalme wa Geshuri.  Na wa nne alikuwa Adoniya+ mwana wa Hagithi,+ na wa tano alikuwa Shefatia+ mwana wa Abitali.  Na wa sita alikuwa Ithreamu+ kupitia Egla, mke wa Daudi. Hao ndio ambao Daudi alizaa katika Hebroni.  Na ikawa kwamba vita kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi vilipokuwa vikiendelea, Abneri+ alikuwa akiendelea kuimarisha cheo chake katika nyumba ya Sauli.  Basi Sauli alikuwa na suria ambaye jina lake lilikuwa Rispa,+ binti ya Aya.+ Baadaye Ish-boshethi+ akamwambia Abneri: “Kwa nini ulilala na suria+ wa baba yangu?”  Ndipo Abneri akakasirika+ sana kwa sababu ya maneno ya Ish-boshethi, akasema: “Je, mimi ni kichwa cha mbwa+ wa Yuda? Leo ninaendelea kuonyesha fadhili zenye upendo kwa nyumba ya baba yako, kwa ndugu zake na rafiki zake wa kibinafsi, nami sikukuacha uanguke mkononi mwa Daudi; na bado leo unanitoza hesabu kwa sababu ya kosa linalohusu mwanamke.  Basi Mungu na amfanyie Abneri hivyo, naye azidishe jambo hilo,+ ikiwa, kama vile Yehova alivyomwapia Daudi,+ sivyo nitakavyomtendea, 10  ili kuuhamisha ufalme kutoka katika nyumba ya Sauli na kukiweka kiti cha ufalme cha Daudi juu ya Israeli na juu ya Yuda kuanzia Dani mpaka Beer-sheba.”+ 11  Naye hakuweza kusema hata neno moja zaidi ili kumjibu Abneri, kwa sababu ya kumwogopa.+ 12  Papo hapo Abneri akatuma wajumbe kwa Daudi, akisema: “Je, nchi hii ni ya nani?” na kuongezea: “Fanya agano lako pamoja nami, na tazama! mkono wangu utakuwa pamoja nawe ili kuwageuza Israeli wote wawe upande wako.”+ 13  Naye akasema: “Vema! Mimi nitafanya agano pamoja nawe. Ila tu kuna jambo moja ambalo ninaomba kwako, nikisema, ‘Huwezi kuuona uso wangu,+ isipokuwa kwanza umlete Mikali,+ binti ya Sauli, utakapokuja kuuona uso wangu.’” 14  Zaidi ya hayo, Daudi akatuma wajumbe kwa Ish-boshethi,+ mwana wa Sauli, akisema: “Mtoe mke wangu Mikali, niliyemchumbia kwa magovi+ mia moja ya Wafilisti.” 15  Kwa hiyo Ish-boshethi akatuma watu, wakamchukua kutoka kwa mume wake, Paltieli+ mwana wa Laishi. 16  Lakini mume wake akaendelea kutembea pamoja naye, akilia huku akimfuata mpaka Bahurimu.+ Ndipo Abneri akamwambia: “Nenda, rudi!” Hivyo akarudi. 17  Wakati huo Abneri akawa amepashana habari na wanaume wazee wa Israeli, akisema: “Jana na juzi+ pia mlikuwa mkimtafuta Daudi awe mfalme juu yenu. 18  Na sasa chukueni hatua, kwa maana Yehova mwenyewe alimwambia Daudi, ‘Kwa mkono wa Daudi+ mtumishi wangu nitawaokoa watu wangu Israeli kutoka katika mkono wa Wafilisti na kutoka katika mkono wa adui zao wote.’” 19  Kisha Abneri akasema pia masikioni mwa Benyamini,+ halafu pia Abneri akaenda kusema masikioni mwa Daudi kule Hebroni yote yaliyokuwa mema machoni pa Israeli na machoni pa nyumba yote ya Benyamini. 20  Abneri alipokuja kwa Daudi kule Hebroni, na watu 20 pamoja naye, Daudi alimfanyia Abneri karamu+ na pia wale watu waliokuwa pamoja naye. 21  Ndipo Abneri akamwambia Daudi: “Niache niondoke, niende kukusanya pamoja Israeli wote kwa bwana wangu mfalme, ili wafanye agano pamoja nawe, nawe hakika utakuwa mfalme juu ya wote ambao nafsi yako inatamani.”+ Basi Daudi akamwacha Abneri aende zake, naye akaenda zake kwa amani.+ 22  Na tazama, watumishi wa Daudi na Yoabu walikuwa wakirudi kutoka kufanya uvamizi, na nyara+ waliyoleta ilikuwa nyingi. Lakini Abneri hakuwa na Daudi katika Hebroni, kwa maana alikuwa amemwacha aende zake, naye alikuwa njiani akienda zake kwa amani. 23  Na Yoabu+ na jeshi lote lililokuwa pamoja naye wakaingia, nao wakampa Yoabu habari, wakisema: “Abneri+ mwana wa Neri+ alikuja kwa mfalme, naye akamwacha aende zake, naye yuko njiani anaenda zake kwa amani.” 24  Kwa hiyo Yoabu akaingia kwa mfalme na kusema: “Umefanya nini?+ Tazama! Abneri amekuja kwako. Kwa nini umemwacha aende zake, akafanikiwa kwenda zake? 25  Unamjua vema Abneri mwana wa Neri, kwamba alikuja kukupumbaza, apate kujua kutoka kwako na kuingia kwako+ na kujua kila jambo unalofanya.”+ 26  Basi Yoabu akatoka mbele ya Daudi, akatuma wajumbe wamfuate Abneri, nao wakamrudisha+ akiwa kwenye tangi la maji la Sira; na Daudi hakujua jambo hilo. 27  Abneri aliporudi Hebroni,+ Yoabu akampeleka kando ndani ya lango ili aseme naye kimyakimya.+ Hata hivyo, hapo akampiga tumboni,+ hata akafa kwa sababu ya damu ya Asaheli+ ndugu yake. 28  Wakati Daudi aliposikia habari hizo baadaye, mara moja akasema: “Kwa maoni ya Yehova, mimi na ufalme wangu hatuna hatia ya damu+ ya Abneri mwana wa Neri mpaka wakati usio na kipimo. 29  Na ianguke na kurudi juu ya kichwa+ cha Yoabu na juu ya nyumba yote ya baba yake, wala asikose katika nyumba ya Yoabu+ mwanamume anayetokwa na mtiririko+ au mwenye ukoma+ au mwanamume anayeshika gurudumu linalozunguka la kusokota nyuzi+ au anayeanguka kwa upanga au mwenye uhitaji wa mkate!”+ 30  Na Yoabu na Abishai+ ndugu yake, walimuua Abneri+ kwa sababu alikuwa amemuua Asaheli ndugu yao kule Gibeoni katika mapigano.+ 31  Kisha Daudi akamwambia Yoabu na watu wote waliokuwa pamoja naye: “Rarueni mavazi yenu,+ na mvae nguo za magunia,+ mlie mbele ya Abneri.” Hata mfalme Daudi akatembea nyuma ya kile kitanda. 32  Nao wakafanya mazishi ya Abneri katika Hebroni; na mfalme akapaaza sauti yake, akalia kando ya kaburi la Abneri, na watu wote wakalia.+ 33  Na mfalme akamwimbia Abneri na kusema:“Je, Abneri afe kifo kama cha mtu asiye na akili?+ 34  Mikono yako haikufungwa,+Na miguu yako haikutiwa katika pingu za shaba.+Umeanguka kama yule anayeanguka mbele ya wana wa ukosefu wa uadilifu.”+Ndipo watu wote wakamlilia+ tena. 35  Baadaye watu wote wakaja kumpa Daudi mkate+ wa kufariji siku ileile, lakini Daudi akaapa, akisema: “Mungu na anifanyie hivyo+ na kuzidisha jambo hilo, nikionja mkate au kitu chochote kabla ya jua kutua!”+ 36  Na watu wote wakaona, na jambo hilo likawa jema machoni pao. Kama ilivyo kwa kila jambo ambalo mfalme alifanya, lilikuwa jema machoni pa watu wote.+ 37  Na watu wote na Israeli wote wakajua siku hiyo kwamba kuuawa kwa Abneri mwana wa Neri hakukutokana na mfalme.+ 38  Na mfalme akaendelea kuwaambia watumishi wake: “Je, hamjui kwamba ni mkuu na ni mtu mkubwa ambaye ameanguka katika Israeli leo?+ 39  Nami leo niko dhaifu ingawa nimetiwa mafuta+ niwe mfalme, na watu hawa, wana wa Seruya,+ ni wakali mno kwangu.+ Yehova na amlipe mwenye kufanya mabaya kulingana na ubaya wake mwenyewe.”+

Maelezo ya Chini