Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

2 Samweli 22:1-51

22  Na Daudi akamwambia Yehova maneno ya wimbo+ huu siku ambayo Yehova alikuwa amemkomboa kutoka katika mkono wa adui+ zake wote na kutoka katika mkono wa Sauli;+  naye akasema: “Yehova ni mwamba+ wangu na ngome+ yangu na Mwokoaji wangu.+   Mungu wangu ni mwamba+ wangu. Nitamkimbilia, Ngao+ yangu na pembe+ yangu ya wokovu, kilele+ changu salama, Na mahali pangu pa kukimbilia,+ Mwokozi+ wangu; unaniokoa kutoka katika jeuri.+   Nitamwita, Yehova, Yule anayestahili kusifiwa,+ Nami nitaokolewa kutoka kwa adui zangu.+   Kwa maana mashuu yanayosababisha kifo yalinizunguka;+ Kulikuwa na mafuriko ya ghafula ya watu wasiofaa kitu yaliyoendelea kuniogopesha.+   Kamba za Kaburi* zilinizunguka;+ Mitego ya kifo ilinikabili.+   Katika taabu yangu niliendelea kumwita Yehova,+ Nami niliendelea kumwita Mungu wangu.+ Ndipo kutoka katika hekalu lake akaisikia sauti yangu,+ Kilio changu cha kuomba msaada kikaingia masikioni mwake.+   Nayo dunia ikaanza kutikisika na kutetemeka;+ Misingi ya mbingu ikasukasuka,+ Nayo ikatikisika-tikisika kwa sababu alikuwa amekasirishwa.+   Moshi ukapanda katika mianzi ya pua yake, na moto kutoka kinywani mwake ukaendelea kuteketeza;+ Makaa yakawaka moto kutoka kwake.+ 10  Naye akaziinamisha mbingu, akashuka;+ Na giza zito lilikuwa chini ya miguu yake.+ 11  Naye akaja akiwa amepanda juu ya kerubi,+ akaja akiwa anaruka; Naye akaonekana juu ya mabawa ya roho.+ 12  Ndipo akaweka giza kumzunguka kama vibanda,+ Maji yenye giza, mawingu mazito.+ 13  Kutoka katika mwangaza mbele yake yakawaka makaa yanayowaka ya moto.+ 14  Yehova akaanza kunguruma+ kutoka mbinguni, Na Aliye Juu Zaidi akaanza kutoa sauti yake.+ 15  Naye akaendelea kuitupa mishale, ili awatawanye;+ Umeme, ili awavuruge.+ 16  Na sakafu za vijito vya bahari zikaonekana,+ Misingi ya nchi yenye kuzaa+ ikafunuliwa, Kwa kemeo la Yehova, kwa mlipuko wa pumzi ya pua yake.+ 17  Alikuwa akituma mkono kutoka juu, alikuwa akinichukua,+ Alikuwa akinitoa ndani ya maji makuu.+ 18  Alikuwa akinikomboa kutoka kwa adui yangu mwenye nguvu,+ Kutoka kwa wale wanaonichukia; kwa sababu walikuwa na nguvu kuliko mimi.+ 19  Waliendelea kunikabili katika siku ya msiba wangu,+ Lakini Yehova akawa tegemeo langu.+ 20  Naye akanitoa nje mpaka mahali penye nafasi tele;+ Alikuwa akiniokoa, kwa sababu alikuwa amependezwa nami.+ 21  Yehova hunipa thawabu kulingana na uadilifu wangu;+ Hunilipa kulingana na usafi wa mikono yangu.+ 22  Kwa maana nimezishika njia za Yehova,+ Wala kwa uovu sikuondoka kwa Mungu wangu.+ 23  Kwa maana maamuzi yake yote ya hukumu+ yako mbele yangu; Na kwa habari ya sheria zake, sitageuka kando kuziacha.+ 24  Nami nitajiendesha bila kosa+ mbele zake, Nami nitajiepusha na kosa.+ 25  Yehova na anilipe kulingana na uadilifu wangu,+ Kulingana na usafi wangu mbele za macho yake.+ 26  Kwa mtu mshikamanifu utatenda kwa ushikamanifu;+ Kwa mtu asiye na kosa, mwenye nguvu, utatenda kwa njia isiyo na kosa;+ 27  Kwa mtu anayebaki safi utakuwa safi,+ Na kwa mpotovu utatenda kama mpumbavu.+ 28  Nawe utawaokoa watu wanyenyekevu;+ Bali macho yako, yako dhidi ya wenye majivuno, ili uwashushe.+ 29  Kwa maana wewe ni taa yangu, Ee Yehova,+ Na Yehova ndiye anayefanya giza langu liangaze.+ 30  Kwa maana kwa msaada wako ninaweza kukimbiza kikundi cha waporaji;+ Kwa msaada wa Mungu wangu ninaweza kuupanda ukuta.+ 31  Mungu wa kweli, njia yake ni kamilifu;+ Neno la Yehova limetakaswa.+ Yeye ni ngao kwa wale wote wanaomkimbilia.+ 32  Kwa maana ni nani aliye Mungu ila Yehova,+ Na ni nani aliye mwamba ila Mungu wetu?+ 33  Mungu wa kweli ni ngome yangu yenye nguvu,+ Naye ataifanya njia yangu iwe kamilifu,+ 34  Anaifanya miguu yangu iwe kama ile ya paa;+ Na kwenye mahali palipo juu kwa ajili yangu yeye huendelea kunisimamisha.+ 35  Anaifundisha mikono yangu kupigana vita;+ Nayo mikono yangu imepinda upinde wa shaba.+ 36  Nawe utanipa ngao yako ya wokovu,+ Na unyenyekevu wako ndio hunifanya niwe mkuu.+ 37  Utafanyiza nafasi kubwa ya kutosha kwa ajili ya hatua zangu zilizo chini yangu;+ Navyo vifundo vya miguu yangu hakika havitatetemeka.+ 38  Nitawafuatilia adui zangu, ili niwamalize, Nami sitarudi mpaka waangamizwe.+ 39  Nami nitawaangamiza na kuwavunja vipande-vipande,+ ili wasisimame;+ Nao wataanguka chini ya miguu yangu.+ 40  Nawe utanifunga mshipi wa nguvu kwa ajili ya vita;+ Utawaangusha chini yangu wale wanaoniinukia.+ 41  Nao adui zangu, utanipa upande wa nyuma wa shingo yao;+ Wale wanaonichukia vikali—nitawanyamazisha pia.+ 42  Wanalia wapate msaada, lakini hakuna mwokozi;+ Kwa Yehova, lakini yeye hawajibu.+ 43  Nami nitawatwanga wawe laini kama mavumbi ya udongo; Nitawaponda kama matope ya barabarani;+ Nitawapiga niwalaze. 44  Nawe utanifanya niponyoke lawama ya watu wangu.+ Utanilinda niwe kiongozi wa mataifa;+ Watu ambao sikujua—watanitumikia.+ 45  Wageni watanijia wakitetemeka;+ Masikio yatatii ili kunisikia.+ 46  Wageni watakuwa dhaifu, Nao watakuja wakitetemeka kutoka katika maboma yao.+ 47  Yehova anaishi;+ na abarikiwe Mwamba wangu;+ Na Mungu wa mwamba wa wokovu wangu atukuzwe.+ 48  Mungu wa kweli ndiye Mpaji wa matendo ya kisasi kwangu+ Na ndiye anayeshusha vikundi vya watu chini yangu,+ 49  Na ndiye anayeniondoa kwa adui zangu.+ Nawe utaniinua juu ya wale wanaosimama dhidi yangu;+ Utanikomboa kutoka kwa mtu mwenye vitendo vya jeuri.+ 50  Ndiyo sababu nitakushukuru wewe, Ee Yehova, kati ya mataifa;+ Nami nitalipigia jina lako muziki:+ 51  Yule anayefanya matendo makuu ya wokovu kwa ajili ya mfalme wake+ Na kuonyesha fadhili zenye upendo kwa mtiwa-mafuta wake,+ Kwa Daudi na kwa uzao wake mpaka wakati usio na kipimo.”+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.