Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

2 Samweli 17:1-29

17  Naye Ahithofeli akamwambia Absalomu: “Tafadhali, acha nichague watu kumi na mbili elfu, niondoke na kumfuatilia Daudi usiku wa leo.+  Nami nitamfikia wakati yeye amechoka na mikono yake ina unyonge,+ nami nitamtetemesha; na watu wote walio pamoja naye watakimbia, nami nitampiga na kumuua mfalme akiwa peke yake.+  Nami nitawarudisha kwako watu wote. Kurudi kwa watu wote kunategemea mtu unayemtafuta; na watu wote watakuwa na amani.”  Na neno hilo likawa sawa machoni pa Absalomu+ na machoni pa wanaume wazee wote wa Israeli.  Hata hivyo, Absalomu akasema: “Tafadhali, mwiteni Hushai+ Mwarki, pia, nasi tusikie maneno yaliyo kinywani mwake pia.”  Basi Hushai akaingia kwa Absalomu. Ndipo Absalomu akamwambia: “Ahithofeli amesema hivi na vile. Je, tutende kulingana na neno lake? Ikiwa sivyo, wewe useme.”  Ndipo Hushai akamwambia Absalomu: “Shauri ambalo Ahithofeli ametoa si jema wakati huu!”+  Na Hushai akaendelea kusema: “Wewe mwenyewe unajua vema kwamba baba yako na wanaume wake ni wenye nguvu,+ nao wana uchungu wa nafsi,+ kama dubu-jike ambaye amepoteza watoto wake porini;+ na baba yako ni shujaa wa vita,+ naye hatalala usiku akiwa pamoja na watu.  Tazama! Sasa amejificha+ katika moja la mashimo au katika moja ya mahali penginepo; na hakika itatukia kwamba, mara atakapowaangukia mwanzoni, yeye anayesikia hayo atayasikia na kusema, ‘Watu wanaomfuata Absalomu wameshindwa!’ 10  Na hata mwanamume shujaa ambaye moyo wake ni kama moyo wa simba+ hakika atayeyuka katika udhaifu;+ kwa maana Israeli wote wanajua kwamba baba yako ni mwanamume mwenye nguvu+ na pia wale wanaume mashujaa walio pamoja naye.+ 11  Mimi natoa shauri hili: Acha Israeli wote wakusanyike kwako bila kukosa, kutoka Dani mpaka Beer-sheba,+ kama mchanga ulio kando ya bahari kwa wingi,+ nawe binafsi uende katika pigano.+ 12  Nasi tuje juu yake katika moja ya mahali ambapo atapatikana,+ nasi tutakuja juu yake kama umande+ unavyoanguka juu ya nchi; na hakika hatabaki hata mmoja kati yake na watu wote walio pamoja naye. 13  Naye akiingia ndani ya jiji fulani, Israeli wote watachukua kamba mpaka kwenye jiji hilo, nasi tutalivuta mpaka kwenye bonde la mto, lisibaki hata jiwe moja humo.”+ 14  Ndipo Absalomu na watu wote wa Israeli wakasema: “Shauri la Hushai Mwarki ni bora+ kuliko shauri la Ahithofeli!” Na Yehova alikuwa ametoa amri+ shauri la Ahithofeli livunjwe+ ingawa lilikuwa jema,+ ili Yehova alete msiba+ juu ya Absalomu. 15  Baadaye Hushai akamwambia Sadoki+ na Abiathari, makuhani: “Ahithofeli alimshauri Absalomu na wanaume wazee wa Israeli hivi na vile; nami nikashauri hivi na vile. 16  Na sasa tuma ujumbe haraka na umwambie Daudi,+ ukisema, ‘Usiku wa leo usilale katika nchi tambarare za jangwa la nyikani, lakini wewe pia usikose kuvuka,+ ili mfalme na watu wote walio pamoja naye wasije wakamezwa.’”+ 17  Kwa kuwa Yonathani+ na Ahimaazi+ walikuwa wamesimama katika En-rogeli,+ mjakazi fulani akaenda, akawaambia. Basi wakaondoka, kwa kuwa iliwapasa kumwambia Mfalme Daudi; kwa maana haikuwezekana waonekane wakiingia jijini. 18  Hata hivyo, kijana fulani akawaona, akamwambia Absalomu. Basi hao wawili wakaenda mbio, wakaja kwenye nyumba ya mtu fulani katika Bahurimu,+ aliyekuwa na kisima katika ua wake; nao wakashuka ndani ya kisima hicho. 19  Kisha yule mwanamke akachukua kifuniko, akakitandaza juu ya uso wa kile kisima na kurundika juu yake nafaka iliyovunjwa;+ wala halikujulikana jambo lolote. 20  Sasa watumishi wa Absalomu wakaja kwa mwanamke yule nyumbani kwake na kusema: “Ahimaazi na Yonathani wako wapi?” Kwa hiyo yule mwanamke akawaambia: “Walipita hapa wakaenda kwenye maji.”+ Ndipo wakaendelea kutafuta, nao hawakuwapata,+ kisha wakarudi Yerusalemu. 21  Na ikawa kwamba baada ya kuondoka kwao, ndipo wakatoka ndani ya kile kisima, wakaenda, wakamweleza Daudi na kumwambia Daudi: “Ondokeni, vukeni juu ya maji mbiombio; kwa maana hivi ndivyo Ahithofeli alivyotoa shauri+ juu yenu.” 22  Mara moja Daudi akaondoka na pia watu wote waliokuwa pamoja naye, nao wakaendelea kuvuka Yordani mpaka kulipopambazuka asubuhi,+ mpaka kulipokuwa hakuna hata mmoja ambaye hakuwa amevuka Yordani. 23  Naye Ahithofeli akaona kwamba haikutendwa kulingana na shauri lake,+ naye akatandika punda, akaondoka na kwenda nyumbani kwake katika jiji lake.+ Kisha akawapa nyumba yake+ amri halafu akajinyonga,+ akafa.+ Basi akazikwa+ katika makaburi ya mababu zake. 24  Na Daudi akaja Mahanaimu,+ naye Absalomu akavuka Yordani, yeye na watu wote wa Israeli pamoja naye. 25  Na Amasa+ ndiye ambaye Absalomu aliweka mahali pa Yoabu+ juu ya jeshi; na Amasa alikuwa mwana wa mtu ambaye jina lake lilikuwa Ithra,+ Mwisraeli, aliyelala na Abigaili,+ binti ya Nahashi, dada ya Seruya, mama ya Yoabu. 26  Na Israeli na Absalomu wakapiga kambi katika nchi ya Gileadi.+ 27  Na ikawa kwamba, mara tu Daudi alipofika Mahanaimu, Shobi mwana wa Nahashi kutoka Raba+ la wana wa Amoni,+ na Makiri+ mwana wa Amieli+ kutoka Lo-debari, na Barzilai+ Mgileadi, kutoka Rogelimu+ 28  wakaleta vitanda na beseni na vyombo vya mfinyanzi, na ngano na shayiri na unga+ na nafaka iliyochomwa+ na maharagwe mapana+ na dengu+ na nafaka iliyokauka; 29  na asali+ na siagi+ na kondoo na maziwa ya ng’ombe yaliyoganda, wakaleta kwa ajili ya Daudi na kwa ajili ya watu waliokuwa pamoja naye ili wale,+ kwa maana walisema: “Watu wana njaa nao wamechoka na wana kiu nyikani.”+

Maelezo ya Chini