Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

1 Wafalme 21:1-29

21  Na ikawa kwamba baada ya mambo hayo palikuwa na shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli, lililokuwa kule Yezreeli,+ kando ya jumba la mfalme Ahabu, mfalme wa Samaria.  Kwa hiyo Ahabu akamwambia Nabothi: “Nipe+ shamba lako la mizabibu,+ ili liwe bustani+ yangu ya mboga,+ kwa maana liko karibu na nyumba yangu; nami nitakupa mahali pake shamba la mizabibu lililo bora kuliko hilo. Au ikiwa vema machoni pako,+ nitakupa pesa kama bei yake.”  Lakini Nabothi akamwambia Ahabu: “Ni jambo lisilowaziwa+ kwangu, kwa maoni ya Yehova,+ kwamba mimi nikupe fungu la urithi la mababu zangu.”+  Hivyo Ahabu akaenda nyumbani kwake, akiwa mwenye kinyongo na mwenye huzuni kwa sababu ya lile neno ambalo Nabothi Myezreeli alikuwa amemwambia, aliposema: “Sitakupa fungu la urithi la mababu zangu.” Kisha akalala kitandani pake, akakaa akiwa amegeuza uso wake,+ naye hakula mkate.  Mwishowe Yezebeli+ mke wake akaingia kwake na kusema naye: “Kwa nini roho yako imehuzunika,+ nawe huli mkate?”  Naye akamwambia: “Ni kwa sababu nilisema na Nabothi Myezreeli, nikamwambia, ‘Nipe shamba lako la mizabibu, nikupe pesa. Au, ukipenda, acha nikupe shamba lingine la mizabibu mahali pake.’ Lakini akasema, ‘Sitakupa shamba langu la mizabibu.’”+  Ndipo Yezebeli mke wake akamwambia: “Je, ni wewe unayetawala ukiwa mfalme juu ya Israeli?+ Amka, ule mkate na moyo wako ufurahi. Mimi mwenyewe nitakupa shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli.”+  Basi mwanamke huyo akaandika barua+ kwa jina la Ahabu, akazitia muhuri+ kwa muhuri wa mfalme, akatuma barua hizo kwa wanaume wazee+ na watu wenye vyeo waliokuwa katika jiji lake, wakikaa na Nabothi.  Lakini akaandika katika barua hizo, akisema:+ “Tangazeni watu wafunge, mkamketishe Nabothi mbele ya watu. 10  Nanyi mwaketishe watu wawili,+ watu wasiofaa kitu,+ mbele yake, nao watoe ushahidi juu yake,+ wakisema, ‘Umemlaani Mungu na mfalme!’+ Nanyi mtoeni nje na kumpiga kwa mawe ili afe.”+ 11  Basi watu wa jiji lake, wanaume wazee na watu wenye vyeo waliokuwa wakikaa katika jiji lake, wakafanya kama vile Yezebeli alivyokuwa ametuma ujumbe kwao, kama ilivyoandikwa katika zile barua alizowatumia.+ 12  Wakatangaza watu wafunge+ na kumketisha Nabothi mbele ya watu. 13  Ndipo watu wawili, watu wasiofaa kitu, wakaingia, wakaketi mbele yake; kisha wale watu wasiofaa kitu wakaanza kutoa ushahidi juu yake, yaani, Nabothi, mbele ya watu, wakisema: “Nabothi amemlaani Mungu na mfalme!”+ Kisha wakamtoa nje hadi mipakani mwa jiji, wakampiga kwa mawe, akafa.+ 14  Sasa wakatuma ujumbe kwa Yezebeli, wakisema: “Nabothi amepigwa kwa mawe, akafa.”+ 15  Na ikawa kwamba mara tu Yezebeli aliposikia kwamba Nabothi amepigwa kwa mawe akafa, mara moja Yezebeli akamwambia Ahabu: “Ondoka, miliki shamba la mizabibu la Nabothi, Myezreeli,+ ambalo alikataa kukupa kwa pesa; kwa maana Nabothi hayuko hai tena, bali amekufa.” 16  Na ikawa kwamba mara tu Ahabu aliposikia kwamba Nabothi amekufa, Ahabu akaondoka mara moja ili ashuke kwenda katika lile shamba la mizabibu la Nabothi, Myezreeli, alimiliki.+ 17  Na neno la Yehova+ likamjia Eliya+ Mtishbi, likisema: 18  “Ondoka, nenda ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli, aliye katika Samaria.+ Tazama, yupo katika shamba la mizabibu la Nabothi, mahali ambapo ameenda kulimiliki. 19  Nawe unapaswa kumwambia, ukisema, ‘Yehova amesema hivi: “Je, umeua+ na pia ukamiliki?”’+ Nawe unapaswa kumwambia, ukisema, ‘Yehova amesema hivi: “Mahali+ ambapo mbwa waliiramba damu ya Nabothi, mbwa watairamba damu yako, ndiyo, damu yako.”’”+ 20  Na Ahabu akamwambia Eliya: “Je, umenipata, ewe adui yangu?”+ naye akasema: “Nimekupata. ‘Kwa sababu umejiuza ili kufanya yaliyo mabaya machoni pa Yehova,+ 21  tazama, ninaleta msiba juu yako;+ nami nitafagia kabisa nikikufuata nyuma yako+ na kukatilia mbali kutoka kwa Ahabu yeyote anayekojoa ukutani+ na asiye na uwezo na asiye na thamani katika Israeli. 22  Nami nitaifanya nyumba yako kuwa kama nyumba ya Yeroboamu+ mwana wa Nebati na kama nyumba ya Baasha+ mwana wa Ahiya, kwa ajili ya kosa ambalo umekosea, kisha kusababisha Israeli kutenda dhambi.’+ 23  Na pia Yehova amesema hivi kuhusu Yezebeli, ‘Mbwa watamla Yezebeli katika uwanja wa shamba la Yezreeli.+ 24  Mtu yeyote wa Ahabu anayekufa jijini mbwa watamla; na yeyote anayekufa shambani ndege wa mbinguni watamla.+ 25  Hakuna kamwe mtu yeyote ambaye amepata kuwa kama Ahabu,+ aliyejiuza ili kufanya yaliyo mabaya machoni pa Yehova, ambaye Yezebeli+ mke wake alimchochea.+ 26  Naye akatenda kwa njia yenye kuchukiza sana kwa kufuata sanamu za mavi,+ kama yale yote ambayo Waamori walikuwa wametenda, ambao Yehova aliwafukuza kutoka mbele ya wana wa Israeli.’”+ 27  Na ikawa kwamba mara tu Ahabu alipoyasikia maneno hayo, akayararua mavazi yake, akavaa nguo za magunia+ mwilini mwake; naye akaanza kufunga, akaendelea kulala katika nguo za magunia, akatembea kwa huzuni.+ 28  Na neno la Yehova likamjia Eliya, Mtishbi, likisema: 29  “Je, umeona jinsi ambavyo Ahabu amejinyenyekeza kwa ajili yangu?+ Kwa sababu amejinyenyekeza kwa ajili yangu, sitauleta ule msiba katika siku zake.+ Katika siku za mwana wake nitauleta msiba ule juu ya nyumba yake.”+

Maelezo ya Chini