Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

1 Wafalme 2:1-46

2  Na mwishowe siku za kufa kwa Daudi zikakaribia;+ naye akamwamuru Sulemani mwana wake, akisema:  “Mimi ninaenda katika njia ya dunia yote,+ nawe uwe na nguvu+ na ujionyeshe kuwa mwanamume.+  Nawe lazima ushike wajibu wako kwa Yehova, Mungu wako, kwa kutembea katika njia+ zake, kwa kushika sheria zake, amri zake na maamuzi yake ya hukumu+ na shuhuda zake, kulingana na yaliyoandikwa katika sheria ya Musa,+ ili utende kwa busara katika kila jambo unalofanya na kila mahali unapoenda;  ili Yehova atimize neno lake alilosema kunihusu mimi,+ akisema, ‘Wana+ wako wakitunza njia yao kwa kutembea+ mbele zangu katika kweli+ kwa moyo wao wote+ na kwa nafsi yao yote, hakuna mwanamume wa kwako atakayekatiliwa mbali asiketi juu ya kiti cha ufalme cha Israeli.’+  “Nawe mwenyewe pia unajua vema jinsi Yoabu mwana wa Seruya alivyonitendea+ kwa jinsi alivyowatendea wakuu wawili wa majeshi ya Israeli, Abneri+ mwana wa Neri na Amasa+ mwana wa Yetheri,+ alipowaua na kumwaga damu+ ya vita wakati wa amani na kutia damu ya vita katika mshipi wake uliokuwa kiunoni mwake na katika viatu vyake vilivyokuwa miguuni mwake.  Nawe utende kulingana na hekima yako,+ na usiache mvi zake zishuke kwa amani+ katika Kaburi.*+  “Nawe uwaonyeshe fadhili zenye upendo wana wa Barzilai+ Mgileadi, nao wawe kati ya wale wanaokula mezani pako;+ kwa maana hivyo ndivyo walivyonikaribia+ wakati nilipokimbia mbele ya Absalomu ndugu yako.+  “Na tazama, Shimei+ mwana wa Gera, Mbenyamini, kutoka Bahurimu+ yupo pamoja nawe, naye ndiye aliyenilaani kwa laana kali+ siku ile nilipokuwa nikienda Mahanaimu;+ naye ndiye aliyeshuka kuja kunipokea kwenye Yordani,+ hivi kwamba nikamwapia kwa Yehova, nikisema, ‘Mimi sitakuua kwa upanga.’+  Na sasa usimwache bila adhabu,+ kwa maana wewe ni mtu mwenye hekima+ na unajua vema jinsi unavyopaswa kumtendea, nawe lazima ushushe katika Kaburi* mvi+ zake kwa damu.”+ 10  Ndipo Daudi akalala pamoja na mababu zake,+ akazikwa katika Jiji la Daudi.+ 11  Na siku ambazo Daudi alitawala juu ya Israeli zilikuwa miaka 40.+ Katika Hebroni+ alitawala miaka 7,+ na katika Yerusalemu alitawala miaka 33.+ 12  Naye Sulemani akaketi juu ya kiti cha ufalme cha Daudi baba yake;+ na hatua kwa hatua ufalme wake ukafanywa kuwa imara sana.+ 13  Kisha Adoniya mwana wa Hagithi akamjia Bath-sheba,+ mama ya Sulemani. Na mama huyo akasema: “Je, unakuja kwa amani?”+ naye akajibu: “Ni kwa amani.” 14  Naye akaendelea kusema: “Nina jambo fulani kwa ajili yako.” Basi akamwambia: “Sema.”+ 15  Naye akaendelea hivi: “Wewe mwenyewe unajua vema kwamba ufalme ulipaswa kuwa wangu, na Israeli wote walikuwa wamenielekezea uso ili niwe mfalme;+ lakini ufalme ukageuka, ukawa wa ndugu yangu, kwa maana ni kutokana na Yehova kwamba ukawa wake.+ 16  Na sasa ninakuomba jambo moja. Usiugeuzie mbali uso wangu.”+ Basi akamwambia: “Sema.” 17  Naye akaendelea kusema: “Tafadhali, mwambie Sulemani mfalme (kwa maana hataugeuzia mbali uso wako) kwamba anipe Abishagi,+ Mshunamu,+ awe mke wangu.” 18  Ndipo Bath-sheba akasema: “Vema! Mimi mwenyewe nitasema na mfalme kwa ajili yako.” 19  Basi Bath-sheba akaingia kwa Mfalme Sulemani ili aseme naye kwa ajili ya Adoniya.+ Mara moja mfalme akasimama+ ili kumpokea, akamwinamia.+ Kisha akaketi juu ya kiti chake cha ufalme na kumwekea mama ya mfalme kiti cha ufalme, ili aketi upande wake wa kuume.+ 20  Naye akasema: “Nina ombi moja dogo ninalotoa kwako. Usiugeuzie mbali uso wangu.” Basi mfalme akamwambia: “Toa ombi hilo, mama yangu; kwa maana sitaugeuzia mbali uso wako.” 21  Naye akaendelea kusema: “Acha Abishagi, Mshunamu, apewe Adoniya ndugu yako awe mke wake.” 22  Ndipo Mfalme Sulemani akajibu na kumwambia mama yake: “Na kwa nini unaomba Abishagi Mshunamu kwa ajili ya Adoniya? Mwombee pia ufalme+ (kwa sababu yeye ni ndugu yangu aliye mkubwa wangu),+ naam, kwa ajili yake na kwa ajili ya Abiathari+ kuhani na kwa ajili ya Yoabu+ mwana wa Seruya.”+ 23  Kwa hiyo Mfalme Sulemani akaapa kwa Yehova, akisema: “Mungu na anitendee hivyo, naye azidishe jambo hilo,+ ikiwa Adoniya hakusema jambo hili dhidi ya nafsi yake mwenyewe.+ 24  Na sasa, kama Yehova anavyoishi+ ambaye amenifanya imara+ na kuendelea kuniketisha juu ya kiti cha ufalme cha Daudi baba yangu+ na ambaye alinifanyia nyumba+ kama vile ambavyo amesema,+ leo Adoniya atauawa.”+ 25  Mara moja Mfalme Sulemani akamtuma Benaya+ mwana wa Yehoyada; akamshambulia, naye akafa.+ 26  Na mfalme akamwambia Abiathari+ kuhani: “Nenda Anathothi+ kwenye mashamba yako! Kwa maana unastahili kufa;+ lakini leo hii sitakuua, kwa sababu ulilichukua sanduku la Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova+ mbele ya Daudi baba yangu,+ na kwa sababu ulipata mateso wakati wote ambao baba yangu alipata mateso.”+ 27  Basi Sulemani akamfukuza Abiathari asiwe kuhani wa Yehova, ili kutimiza neno la Yehova alilokuwa amesema juu ya nyumba ya Eli+ katika Shilo.+ 28  Na habari hiyo ikamfikia Yoabu+—kwa maana Yoabu alikuwa na mwelekeo wa kumfuata Adoniya,+ ingawa hakuwa na mwelekeo wa kumfuata Absalomu+—na Yoabu akakimbia kwenda katika hema+ la Yehova, akashikilia kwa nguvu pembe za madhabahu.+ 29  Kisha Mfalme Sulemani akaambiwa: “Yoabu amekimbia akaenda katika hema la Yehova, na tazama, yupo kando ya madhabahu.” Kwa hiyo Sulemani akamtuma Benaya mwana wa Yehoyada, akisema: “Nenda, mshambulie!”+ 30  Basi Benaya akaingia katika hema la Yehova na kumwambia: “Mfalme amesema hivi, ‘Toka nje!’” Lakini akasema: “Hapana! Kwa maana hapa+ ndipo nitakapokufa.” Ndipo Benaya akamletea mfalme neno, na kusema: “Hivi ndivyo Yoabu amesema, na hivi ndivyo alivyonijibu.” 31  Kisha mfalme akamwambia: “Fanya kama alivyosema, mshambulie; nawe umzike na kuondoa juu yangu na juu ya nyumba ya baba yangu damu+ ambayo Yoabu alimwaga isivyostahili.+ 32  Na Yehova atarudisha damu yake juu ya kichwa chake mwenyewe,+ kwa sababu aliwashambulia watu wawili walio waadilifu na bora kuliko yeye mwenyewe,+ naye akawaua kwa upanga, wakati baba yangu Daudi hakuwa amejua habari hizo,+ yaani, Abneri+ mwana wa Neri mkuu wa jeshi la Israeli+ na Amasa+ mwana wa Yetheri mkuu wa jeshi la Yuda.+ 33  Na damu yao lazima irudi juu ya kichwa cha Yoabu na juu ya kichwa cha uzao wake mpaka wakati usio na kipimo;+ lakini kwa ajili ya Daudi+ na kwa ajili ya uzao wake na kwa ajili ya nyumba yake na kwa ajili ya kiti chake cha ufalme, kutakuwa na amani mpaka wakati usio na kipimo kutoka kwa Yehova.”+ 34  Kisha Benaya mwana wa Yehoyada akapanda,+ akamshambulia na kumuua;+ naye akazikwa karibu na nyumba yake mwenyewe nyikani. 35  Ndipo mfalme akamweka Benaya+ mwana wa Yehoyada mahali pake juu ya jeshi;+ na mfalme akamweka Sadoki kuwa kuhani mahali pa Abiathari.+ 36  Mwishowe mfalme akatuma watu na kumwita Shimei,+ akamwambia: “Jijengee nyumba katika Yerusalemu, nawe lazima ukae humo wala usitoke kwenda mahali hapa na pale. 37  Na itatukia kwamba siku utakapotoka na kuvuka bonde la mto la Kidroni,+ ujue bila shaka kwamba utakufa hakika.+ Hatia ya damu kwa ajili yako itakuwa juu ya kichwa chako mwenyewe.”+ 38  Kwa hiyo Shimei akamwambia mfalme: “Neno hili ni jema. Mtumishi wako atafanya vile ambavyo bwana wangu mfalme amesema.” Na Shimei akaendelea kukaa katika Yerusalemu siku nyingi. 39  Na ikawa mwishoni mwa miaka mitatu kwamba watumwa+ wawili wa Shimei wakakimbia, wakaenda kwa Akishi+ mwana wa Maaka mfalme wa Gathi;+ na watu wakaja kumwambia Shimei, wakisema: “Tazama! Watumwa wako wako kule Gathi.” 40  Shimei akaondoka mara moja, akatandika punda wake, akaenda Gathi kwa Akishi kuwatafuta watumwa wake; kisha Shimei akaenda, akawaleta watumwa wake kutoka Gathi. 41  Kisha Sulemani akaambiwa: “Shimei ametoka Yerusalemu akaenda Gathi na amerudi.” 42  Ndipo mfalme akatuma na kumwita+ Shimei na kumwambia: “Je, sikukuweka chini ya kiapo kwa Yehova na kukuonya,+ nikisema, ‘Siku utakapotoka kwenda nje na utakapoenda hapa na pale ujue bila shaka kwamba utakufa hakika,’ na je, wewe hukuniambia, ‘Neno ambalo nimesikia ni jema’?+ 43  Kwa nini basi, hukushika kiapo cha Yehova+ na amri ambayo nilikuagiza kwa uzito?”+ 44  Naye mfalme akaendelea kumwambia Shimei: “Wewe mwenyewe unajua vema mabaya yote ambayo moyo wako unajua vema kwamba ulimtendea Daudi baba yangu;+ na Yehova hakika atarudisha mabaya yako juu ya kichwa chako mwenyewe.+ 45  Lakini Mfalme Sulemani atabarikiwa,+ na kiti cha ufalme cha Daudi kitafanywa imara mbele za Yehova milele.”+ 46  Basi mfalme akamwamuru Benaya mwana wa Yehoyada, naye akatoka akamshambulia, akafa.+ Na ufalme ukafanywa imara mkononi mwa Sulemani.+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.
Sheoli. Tazama Nyongeza 4.