Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

1 Wafalme 15:1-34

15  Na katika mwaka wa kumi na nane wa Mfalme Yeroboamu+ mwana wa Nebati,+ Abiyamu akawa mfalme juu ya Yuda.+  Akatawala miaka mitatu katika Yerusalemu; na jina la mama yake lilikuwa Maaka+ mjukuu wa Abishalomu.+  Naye akaendelea kutembea katika dhambi zote za baba yake alizotenda kabla yake; na moyo wake haukuwa mkamilifu+ kwa Yehova Mungu wake, kama moyo wa Daudi babu yake.+  Kwa maana, kwa ajili ya Daudi,+ Yehova Mungu wake alimpa taa+ katika Yerusalemu kwa kumsimamisha mwana wake baada yake na kuendelea kulisimamisha Yerusalemu,+  kwa sababu Daudi alifanya yaliyokuwa sawa machoni pa Yehova, naye hakugeuka kando kutoka katika jambo lolote ambalo Yeye alikuwa amemwamuru siku zote za maisha yake,+ ila tu katika ile habari ya Uria, Mhiti.+  Na vita vikatokea kati ya Rehoboamu na Yeroboamu siku zote za maisha yake.+  Na mambo mengine ya Abiyamu na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Yuda? Palikuwa na vita pia vilivyotokea kati ya Abiyamu na Yeroboamu.+  Mwishowe Abiyamu akalala pamoja na mababu zake, nao wakamzika katika Jiji la Daudi;+ na Asa+ mwana wake akaanza kutawala mahali pake.  Katika mwaka wa 20 wa Yeroboamu mfalme wa Israeli, Asa alitawala akiwa mfalme wa Yuda. 10  Naye akatawala miaka 41 katika Yerusalemu; na jina la nyanya yake lilikuwa Maaka+ mjukuu wa Abishalomu.+ 11  Na Asa akafanya yaliyokuwa sawa machoni pa Yehova, kama Daudi babu yake.+ 12  Basi akawaondoa wanaume makahaba wa hekaluni kutoka katika nchi,+ akaondoa sanamu zote za mavi+ ambazo mababu zake walikuwa wametengeneza.+ 13  Na hata Maaka+ nyanya yake, mfalme alimwondoa asiwe malkia,+ kwa sababu alikuwa ametengeneza sanamu yenye kutisha kwa ajili ya mti mtakatifu; kisha Asa akaikata sanamu yake yenye kutisha,+ akaiteketeza kwa moto+ katika bonde la mto la Kidroni.+ 14  Naye hakuondoa+ mahali pa juu.+ Hata hivyo, moyo wa Asa ulikuwa mkamilifu kwa Yehova siku zake zote.+ 15  Naye akaanza kuingiza ndani ya nyumba ya Yehova vitu ambavyo baba yake alivifanya kuwa vitakatifu na vitu ambavyo yeye mwenyewe alivifanya kuwa vitakatifu, fedha na dhahabu na vyombo.+ 16  Na vita vikawa kati ya Asa na Baasha+ mfalme wa Israeli siku zao zote. 17  Basi Baasha mfalme wa Israeli alikuja kupigana na Yuda na kuanza kujenga Rama,+ asimruhusu mtu yeyote kutoka nje wala kuingia ndani kwa Asa mfalme wa Yuda.+ 18  Ndipo Asa akachukua fedha yote na dhahabu iliyokuwa imebaki katika hazina za nyumba ya Yehova na hazina za nyumba ya mfalme, akaitia mkononi mwa watumishi wake; na Mfalme Asa akawatuma waende kwa Ben-hadadi+ mwana wa Tabrimoni mwana wa Hezioni, mfalme wa Siria,+ aliyekuwa akikaa Damasko,+ akisema: 19  “Kuna agano kati yangu na wewe, kati ya baba yangu na baba yako. Tazama, nimekuletea zawadi+ ya fedha na dhahabu. Njoo, vunja agano lako na Baasha mfalme wa Israeli, ili aondoke kwangu.”+ 20  Basi Ben-hadadi akamsikiliza Mfalme Asa, akatuma wakuu wake wa majeshi kushambulia majiji ya Israeli, wakapiga Iyoni+ na Dani+ na Abel-beth-maaka+ na Kinerethi yote, na hata nchi yote ya Naftali.+ 21  Na ikawa kwamba mara tu Baasha aliposikia habari hizo, mara moja akaacha kujenga Rama,+ akaendelea kukaa kule Tirsa.+ 22  Naye Mfalme Asa akaita Yuda+ wote—hakuna yeyote aliyeachwa—nao wakachukua mawe ya Rama na miti yake, ambayo Baasha alikuwa ametumia kujenga; na kwa vitu hivyo Mfalme Asa akaanza kujenga Geba+ katika Benyamini, na Mispa.+ 23  Na mambo mengine yote ya Asa na uwezo wake wote na yote aliyoyafanya na majiji aliyoyajenga, je, hayakuandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Yuda? Ila tu kwamba wakati wa kuzeeka+ kwake miguu yake ikawa na ugonjwa.+ 24  Mwishowe Asa akalala pamoja na mababu zake,+ naye akazikwa pamoja na mababu zake katika Jiji la Daudi babu yake;+ na Yehoshafati+ mwana wake akaanza kutawala mahali pake. 25  Naye Nadabu+ mwana wa Yeroboamu akawa mfalme juu ya Israeli katika mwaka wa pili wa Asa mfalme wa Yuda; naye akaendelea kutawala juu ya Israeli miaka miwili. 26  Naye akaendelea kutenda yaliyokuwa mabaya+ machoni pa Yehova, akaendelea kutembea katika njia ya baba yake+ na katika dhambi yake ambayo kwa hiyo alisababisha Israeli kutenda dhambi.+ 27  Na Baasha+ mwana wa Ahiya wa nyumba ya Isakari akaanza kupanga hila juu yake; naye Baasha akampiga na kumuua kule Gibethoni,+ jiji la Wafilisti, wakati Nadabu na Israeli wote walipokuwa wakilizingira Gibethoni. 28  Kwa hiyo Baasha akamuua katika mwaka wa tatu wa Asa mfalme wa Yuda, akaanza kutawala mahali pake.+ 29  Na ikawa kwamba mara tu alipokuwa mfalme, akaipiga nyumba yote ya Yeroboamu. Hakuacha yeyote wa Yeroboamu anayepumua abaki mpaka alipokuwa amewaangamiza, kulingana na neno la Yehova alilosema kupitia mtumishi wake Ahiya Mshilo,+ 30  kwa sababu ya dhambi za Yeroboamu ambazo kupitia hizo alisababisha Israeli kutenda dhambi+ na kwa kutia uchungu kwake alikomtia uchungu Yehova Mungu wa Israeli.+ 31  Na mambo mengine ya Nadabu na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Israeli? 32  Na vita vikatokea kati ya Asa na Baasha mfalme wa Israeli siku zao zote.+ 33  Katika mwaka wa tatu wa Asa mfalme wa Yuda, Baasha mwana wa Ahiya akawa mfalme juu ya Israeli yote kule Tirsa kwa miaka 24.+ 34  Naye akaendelea kutenda yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova,+ akaendelea kutembea katika njia ya Yeroboamu+ na katika dhambi yake ambayo kupitia hiyo alisababisha Israeli kutenda dhambi.+

Maelezo ya Chini