Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

1 Wafalme 14:1-31

14  Na wakati huo Abiya mwana wa Yeroboamu akawa mgonjwa.+  Kwa hiyo Yeroboamu akamwambia mke wake: “Tafadhali, ondoka, ujibadili sura,+ ili wasijue kuwa wewe ni mke wa Yeroboamu, uende Shilo. Tazama! Huko ndiko aliko Ahiya+ nabii. Yeye ndiye aliyesema kunihusu mimi habari za kuwa mfalme juu ya watu hawa.+  Nawe uchukue mkononi mwako mikate+ kumi na keki zilizonyunyiziwa kitu na chupa+ ya asali, nawe uingie kwake.+ Yeye ndiye atakayekuambia litakalompata mvulana huyu.”+  Na mke wa Yeroboamu akafanya hivyo. Basi akaondoka na kwenda Shilo,+ akaja katika nyumba ya Ahiya. Basi Ahiya alikuwa hawezi kuona, kwa maana macho yake yalikuwa yameganda kwa sababu ya umri wake.+  Na Yehova alikuwa amemwambia Ahiya: “Tazama, mke wa Yeroboamu anakuja kuomba neno kutoka kwako kuhusu mwana wake; kwa maana ni mgonjwa. Umwambie hivi na hivi. Na itatukia kwamba mara tu atakapofika, atakuwa anajifanya asiweze kutambuliwa.”+  Na ikawa kwamba mara tu Ahiya aliposikia sauti ya miguu yake alipokuwa akija mlangoni, akaanza kusema: “Ingia, ewe mke wa Yeroboamu.+ Kwa nini unajifanya usitambuliwe, wakati mimi ninatumwa kwako na ujumbe mkali?  Nenda, mwambie Yeroboamu, ‘Yehova Mungu wa Israeli amesema hivi: “Kwa sababu nilikusimamisha kutoka katikati ya watu wako, ili nikufanye kiongozi juu ya watu wangu Israeli,+  nami nikaurarua+ ufalme kutoka katika nyumba ya Daudi na kukupa wewe, nawe hujawa kama mtumishi wangu Daudi, aliyeshika amri zangu na kunifuata kwa moyo wake wote kwa kufanya yaliyokuwa sawa tu machoni pangu,+  bali ukaanza kutenda vibaya zaidi kuliko wale wote waliokutangulia, nawe ukajitengenezea mungu mwingine+ na sanamu za kuyeyushwa+ ili kunitia uchungu,+ nawe umenitupa mimi nyuma ya mgongo wako;+ 10  kwa sababu hiyo tazama, nitaleta msiba juu ya nyumba ya Yeroboamu, nami kwa hakika nitakatilia mbali kutoka kwa Yeroboamu yeyote anayekojoa ukutani,+ asiye na uwezo na asiye na thamani katika Israeli;+ nami kwa kweli nitafagia kabisa nikiifuata nyumba ya Yeroboamu,+ kama vile mtu anavyoondoa mavi mpaka yanapokuwa yameondolewa.+ 11  Mtu yeyote wa Yeroboamu atakayekufa jijini, mbwa watamla;+ na yule atakayekufa shambani, ndege wa angani watamla,+ kwa sababu Yehova mwenyewe amesema hayo.”’ 12  “Na wewe, ondoka, nenda nyumbani kwako. Miguu yako itakapoingia jijini huyo mtoto atakufa hakika. 13  Na Israeli wote kwa hakika watamwombolezea+ na kumzika, kwa sababu huyu peke yake wa Yeroboamu ndiye atakayezikwa kaburini; kwa maana jambo fulani jema kwa Yehova Mungu wa Israeli limeonekana ndani yake katika nyumba ya Yeroboamu.+ 14  Na hakika Yehova atajisimamishia mfalme+ juu ya Israeli atakayeikatilia mbali nyumba ya Yeroboamu siku ile iliyotajwa, na namna gani ikiwa ni sasa hivi?+ 15  Na kwa kweli Yehova atawapiga Israeli, kama vile tu tete linavyoyumba-yumba majini;+ naye atawang’oa+ Israeli kutoka katika nchi hii nzuri+ aliyowapa mababu zao, naye atawatawanya+ ng’ambo ya ule Mto,+ kwa sababu walitengeneza miti yao mitakatifu,+ na hivyo kumtia uchungu+ Yehova. 16  Naye atawatoa Israeli+ kwa sababu ya dhambi za Yeroboamu alizotenda na ambazo kupitia hizo alisababisha Israeli watende dhambi.”+ 17  Ndipo mke wa Yeroboamu akaondoka, akaenda zake, akafika Tirsa.+ Alipokuwa akikaribia mlango wa nyumba, yule mvulana akafa. 18  Kwa hiyo wakamzika, na Israeli wote wakaanza kumwombolezea, kulingana na neno la Yehova alilosema kupitia mtumishi wake Ahiya nabii. 19  Na mambo mengine ya Yeroboamu, jinsi alivyopiga vita+ na jinsi alivyotawala, tazama, yameandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Israeli. 20  Na siku ambazo Yeroboamu alitawala zilikuwa miaka 22, kisha akalala pamoja na mababu zake;+ na Nadabu+ mwana wake akaanza kutawala mahali pake. 21  Naye Rehoboamu+ mwana wa Sulemani, alikuwa mfalme katika Yuda. Rehoboamu alikuwa na umri wa miaka 41 alipoanza kutawala, naye akatawala miaka 17 katika Yerusalemu, jiji+ ambalo Yehova alichagua kutoka katika makabila+ yote ya Israeli ili kuweka humo jina lake.+ Na jina la mama yake lilikuwa Naama Mwamoni.+ 22  Na Yuda wakaendelea kutenda yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova,+ hivi kwamba wakamchochea+ kuwa na wivu kuliko mambo yote ambayo mababu zao walikuwa wamefanya kwa dhambi zao ambazo walitenda.+ 23  Nao pia wakaendelea kujijengea mahali pa juu+ na nguzo takatifu+ na miti mitakatifu+ juu ya kila kilima kirefu+ na chini ya kila mti wenye majani mengi.+ 24  Na hata mwanamume kahaba wa hekaluni alikuwa katika nchi.+ Walitenda kulingana na machukizo yote ya mataifa ambao Yehova alikuwa amewafukuza mbele ya wana wa Israeli.+ 25  Na ikawa kwamba katika mwaka wa tano wa Mfalme Rehoboamu, Shishaki+ mfalme wa Misri akapanda kushambulia Yerusalemu. 26  Naye akachukua hazina za nyumba ya Yehova na hazina za nyumba ya mfalme;+ naye akachukua kila kitu.+ Naye akachukua ngao zote za dhahabu ambazo Sulemani alikuwa ametengeneza.+ 27  Basi Mfalme Rehoboamu akatengeneza ngao za shaba mahali pake, akaziweka chini ya wakuu wa wakimbiaji,+ walinzi wa mlango wa nyumba ya mfalme.+ 28  Na ikawa ikitukia kwamba, kila mara mfalme akija katika nyumba ya Yehova, wakimbiaji walizichukua, nao walizirudisha katika chumba cha walinzi cha wakimbiaji.+ 29  Na mambo mengine ya Rehoboamu na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu+ cha mambo ya nyakati za wafalme wa Yuda? 30  Na vita vikatokea kati ya Rehoboamu na Yeroboamu sikuzote.+ 31  Mwishowe Rehoboamu akalala pamoja na mababu zake, akazikwa na mababu zake katika Jiji la Daudi.+ Na jina la mama yake lilikuwa Naama, Mwamoni.+ Na Abiyamu+ mwana wake akaanza kutawala mahali pake.

Maelezo ya Chini