Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

1 Wafalme 1:1-53

1  Basi Mfalme Daudi alikuwa amezeeka,+ amesonga katika siku; nao wakawa wakimfunika kwa mavazi, lakini akawa hapati joto.  Kwa hiyo watumishi wake wakamwambia: “Acha wamtafutie mfalme msichana, bikira,+ kwa ajili ya bwana wangu mfalme, naye atamhudumia+ mfalme, awe mtunzaji+ wake; alale kifuani+ pako, na bwana wangu mfalme atapata joto.”+  Nao wakamtafuta msichana mrembo katika eneo lote la Israeli, na mwishowe wakampata Abishagi,+ Mshunamu,+ wakamleta kwa mfalme.  Na huyo msichana alikuwa mrembo zaidi;+ naye akawa mtunzaji wa mfalme, akaendelea kumhudumia, na mfalme hakuwa na uhusiano wa kingono pamoja naye.  Wakati huo Adoniya+ mwana wa Hagithi+ alikuwa akijiinua,+ akisema: “Ni mimi nitakayetawala nikiwa mfalme!”+ Naye akajitengenezea gari pamoja na wapanda-farasi 50 wanaokimbia mbele yake.+  Na baba yake hakuumiza hisia zake wakati wowote kwa kusema: “Kwa nini umefanya hivi?”+ Naye pia alikuwa na umbo zuri sana,+ na mama yake alimzaa baada ya Absalomu.  Naye akashirikiana na Yoabu mwana wa Seruya na Abiathari+ kuhani, nao wakaanza kumsaidia wakiwa wafuasi wa Adoniya.+  Lakini Sadoki+ kuhani na Benaya+ mwana wa Yehoyada na Nathani+ nabii na Shimei+ na Rei na wale wanaume wenye nguvu+ wa Daudi, hawakushirikiana+ na Adoniya.  Mwishowe Adoniya akafanya dhabihu+ ya kondoo na ng’ombe na vinono karibu na lile jiwe la Zohelethi, lililoko kando ya En-rogeli,+ akawaalika ndugu zake wote wana wa mfalme+ na wanaume wote wa Yuda watumishi wa mfalme; 10  naye hakumwalika Nathani nabii na Benaya na wale wanaume wenye nguvu na Sulemani ndugu yake. 11  Sasa Nathani+ akamwambia Bath-sheba,+ mama ya Sulemani:+ “Je, hujasikia kwamba Adoniya mwana wa Hagithi+ amekuwa mfalme, na bwana wetu Daudi hajui habari hizo hata kidogo? 12  Sasa, njoo tafadhali, nikupe shauri kwa uzito.+ Nawe uiokoe nafsi yako mwenyewe na nafsi ya mwana wako Sulemani.+ 13  Nenda uingie kwa Mfalme Daudi, umwambie, ‘Je, si wewe, bwana wangu mfalme, uliyemwapia kijakazi wako, ukisema: “Sulemani mwana wako ndiye atakayekuwa mfalme baada yangu, naye ndiye atakayeketi juu ya kiti changu cha ufalme”?+ Basi kwa nini Adoniya amekuwa mfalme?’ 14  Tazama! Wakati utakapokuwa bado unasema na mfalme, ndipo mimi nitaingia nyuma yako, nami nitayathibitisha maneno yako.”+ 15  Kwa hiyo Bath-sheba akaingia kwa mfalme katika chumba cha ndani,+ na mfalme alikuwa mzee sana,+ na Abishagi,+ Mshunamu, alikuwa akimhudumia mfalme. 16  Ndipo Bath-sheba akainama na kumsujudia+ mfalme, naye mfalme akasema: “Unaomba jambo gani?”+ 17  Basi akamwambia: “Bwana wangu,+ wewe ndiye uliyemwapia kijakazi wako kwa Yehova Mungu wako hivi, ‘Sulemani mwana wako ndiye atakayekuwa mfalme baada yangu, naye ndiye atakayeketi juu ya kiti changu cha ufalme.’+ 18  Na sasa, tazama! Adoniya+ amekuwa mfalme, na sasa bwana wangu mfalme hajui hata kidogo habari hizo.+ 19  Naye ametoa dhabihu za ng’ombe na vinono na kondoo kwa wingi sana, akawaalika wana wote wa mfalme+ na Abiathari+ kuhani na Yoabu+ mkuu wa jeshi; lakini hakumwalika Sulemani mtumishi wako.+ 20  Nawe bwana wangu mfalme—macho+ ya Israeli wote yako juu yako, uwaambie ni nani atakayeketi juu ya kiti cha ufalme cha bwana wangu mfalme baada yake.+ 21  Na hakika itatukia kwamba mara tu bwana wangu mfalme atakapolala pamoja na mababu zake,+ mimi na mwanangu Sulemani tutaonwa kuwa wahalifu.” 22  Na tazama! alipokuwa bado anasema na mfalme, nabii Nathani akaingia.+ 23  Mara moja wakamwambia mfalme, wakisema: “Tazama, nabii Nathani!” Kisha akaingia mbele ya mfalme, akamsujudia mfalme kifudifudi.+ 24  Ndipo Nathani akasema: “Bwana wangu mfalme, je, ni wewe mwenyewe uliyesema, ‘Adoniya ndiye atakayekuwa mfalme baada yangu, naye ndiye atakayeketi juu ya kiti changu cha ufalme’?+ 25  Kwa maana leo ameshuka ili atoe dhabihu+ ya ng’ombe na vinono na kondoo kwa wingi sana, na kuwaalika wana wote wa mfalme na wakuu wa jeshi na Abiathari kuhani;+ na tazama, wanakula na kunywa mbele yake na kusema, ‘Mfalme Adoniya na aishi!’+ 26  Lakini hakunialika mimi mtumishi wako, mimi na Sadoki+ kuhani na Benaya+ mwana wa Yehoyada na Sulemani mtumishi wako.+ 27  Ikiwa jambo hili limetokana na bwana wangu mfalme, basi hukumjulisha mtumishi wako+ ni nani anayepaswa kuketi juu ya kiti cha ufalme cha bwana wangu mfalme baada yake.” 28  Mfalme Daudi akajibu na kusema: “Niitieni Bath-sheba.”+ Basi akaingia mbele ya mfalme na kusimama mbele ya mfalme. 29  Na mfalme akaapa+ na kusema: “Kama Yehova anavyoishi+ aliyeikomboa+ nafsi+ yangu kutoka katika taabu zote,+ 30  kama vile ambavyo nilikuapia kwa Yehova, Mungu wa Israeli, nikisema, ‘Sulemani mwana wako ndiye atakayekuwa mfalme baada yangu, naye ndiye atakayeketi juu ya kiti changu cha ufalme mahali pangu!’ hivyo ndivyo nitakavyofanya leo hii.”+ 31  Ndipo Bath-sheba akainama kifudifudi, akamsujudia+ mfalme na kusema: “Bwana wangu Mfalme Daudi na aishi mpaka wakati usio na kipimo!”+ 32  Mara moja Mfalme Daudi akasema: “Niitieni Sadoki+ kuhani na Nathani nabii na Benaya+ mwana wa Yehoyada.” Basi wakaingia mbele ya mfalme. 33  Na mfalme akawaambia: “Chukueni watumishi+ wa bwana wenu, mkampandishe Sulemani mwanangu juu ya nyumbu-jike wangu,+ mkamshushe mpaka Gihoni.+ 34  Na Sadoki kuhani na Nathani nabii wamtie mafuta+ huko awe mfalme juu ya Israeli; nanyi pigeni baragumu+ na kusema, ‘Mfalme Sulemani na aishi!’+ 35  Nanyi mje mkiwa mnamfuata, naye aingie na kuketi juu ya kiti changu cha ufalme; naye atakuwa mfalme mahali pangu, nami nitampa utume wa kuwa kiongozi juu ya Israeli na juu ya Yuda.” 36  Mara moja Benaya mwana wa Yehoyada akamjibu mfalme na kusema: “Amina!+ Yehova, Mungu wa bwana wangu mfalme na aseme vivyo hivyo.+ 37  Kama vile Yehova alivyokuwa pamoja na bwana wangu mfalme,+ basi na awe na Sulemani+ vivyo hivyo, na akifanye kiti chake cha ufalme kiwe kikuu+ kuliko kiti cha ufalme cha bwana wangu Mfalme Daudi.” 38  Na Sadoki+ kuhani na Nathani+ nabii na Benaya+ mwana wa Yehoyada na Wakerethi+ na Wapelethi+ wakashuka, wakampandisha Sulemani juu ya nyumbu-jike wa Mfalme Daudi,+ kisha wakamleta mpaka Gihoni.+ 39  Kisha Sadoki kuhani akachukua pembe ya mafuta+ kutoka katika hema,+ akamtia mafuta+ Sulemani; nao wakaanza kupiga baragumu, na watu wote wakaanza kusema kwa sauti: “Mfalme Sulemani na aishi!”+ 40  Kisha watu wote wakapanda wakiwa wanamfuata, na watu walikuwa wakipiga filimbi+ na kushangilia kwa shangwe kubwa,+ hivi kwamba dunia+ ikapasuka kwa sababu ya kelele zao. 41  Na Adoniya na wote walioalikwa ambao walikuwa pamoja naye wakasikia habari hizo, wakati walipokuwa wamemaliza kula.+ Yoabu aliposikia sauti ya baragumu, mara moja akasema: “Kelele hizo za jiji lenye fujo+ zinamaanisha nini?” 42  Alipokuwa bado anasema, tazama, Yonathani+ mwana wa Abiathari kuhani akaja. Ndipo Adoniya akasema: “Ingia ndani, kwa maana wewe ni mwanamume mwenye nguvu, nawe unaleta habari njema.”+ 43  Lakini Yonathani akajibu na kumwambia Adoniya: “Hapana! Bwana wetu Mfalme Daudi amemfanya Sulemani kuwa mfalme.+ 44  Na mfalme alituma pamoja naye Sadoki kuhani na Nathani nabii na Benaya mwana wa Yehoyada na Wakerethi na Wapelethi, nao wakampandisha juu ya nyumbu-jike wa mfalme.+ 45  Kisha Sadoki kuhani na Nathani nabii wakamtia mafuta kuwa mfalme+ katika Gihoni; halafu wakaja kutoka huko wakishangilia, na jiji limejaa fujo. Hizo ndizo kelele mlizosikia.+ 46  Na zaidi ya hayo, Sulemani ameketi juu ya kiti cha ufalme.+ 47  Na tena watumishi wa mfalme wameingia ili kumtakia mema bwana wetu Mfalme Daudi, wakisema, ‘Mungu wako na alifanye jina la Sulemani kuwa na fahari kuliko jina lako, na akifanye kiti chake cha ufalme kuwa kikuu kuliko kiti chako cha ufalme!’+ Ndipo mfalme akainama juu ya kitanda.+ 48  Na hivi pia ndivyo alivyosema mfalme, ‘Abarikiwe+ Yehova, Mungu wa Israeli, ambaye leo ametoa mtu wa kuketi juu ya kiti changu cha ufalme, macho yangu yakiwa yanaona jambo hilo!’”+ 49  Na wale wote walioalikwa ambao walikuwa pamoja na Adoniya wakaanza kutetemeka na kusimama, na kila mmoja akaenda njia yake.+ 50  Naye Adoniya akaogopa kwa sababu ya Sulemani. Kwa hiyo akasimama, akaenda zake, akazishika pembe za madhabahu.+ 51  Baada ya muda Sulemani akaletewa habari, zikisema: “Tazama, Adoniya amemwogopa Mfalme Sulemani; na tazama, ameshika pembe za madhabahu, akisema, ‘Mfalme Sulemani na aniapie kwanza kabisa kwamba hatamuua mtumishi wake kwa upanga.’” 52  Naye Sulemani akasema: “Ikiwa atakuwa mwanamume shujaa, unywele wake hata mmoja+ hautaanguka chini; lakini ikiwa ubaya utapatikana ndani yake,+ basi yeye atakufa.”+ 53  Basi Mfalme Sulemani akatuma watu, nao wakamshusha kutoka juu ya madhabahu. Kisha akaingia na kumwinamia Mfalme Sulemani; halafu Sulemani akamwambia: “Nenda nyumbani mwako.”+

Maelezo ya Chini