Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

1 Samweli 6:1-21

6  Na sanduku+ la Yehova lilikuwa katika eneo la Wafilisti kwa miezi saba.  Nao Wafilisti wakawaita makuhani na waaguzi,+ wakisema: “Tulifanyie nini sanduku la Yehova? Tuambieni tunapaswa kulirudisha mahali pake likiwa pamoja na nini.”  Nao wakasema: “Ikiwa mnalirudisha sanduku la Mungu wa Israeli, msilirudishe bila toleo, kwa maana kwa vyovyote mnapaswa kumrudishia toleo la hatia.+ Ndipo mtakapoponywa, nanyi mtajua kwa nini mkono wake haukuondoka juu yenu.”  Ndipo wakasema: “Tunapaswa kumrudishia toleo gani la hatia?” Nao wakasema: “Kulingana na hesabu ya wakuu wa muungano+ wa Wafilisti, bawasiri tano za dhahabu na panya watano wa dhahabu, kwa maana kila mmoja wenu na wakuu wenu wa muungano wana tauni ileile.  Nanyi mfanye sanamu za bawasiri zenu na sanamu za panya+ wenu wanaoiharibu nchi, na kumpa utukufu+ Mungu wa Israeli. Labda atapunguza uzito wa mkono wake kutoka juu yenu na juu ya mungu wenu na juu ya nchi yenu.+  Pia, kwa nini mfanye mioyo yenu kuwa migumu kama vile Misri na Farao walivyofanya mioyo yao kuwa migumu?+ Je, haikuwa ni mara tu Yeye alipowatendea vikali+ ndipo walipowaachilia waende zao, nao wakaenda zao?+  Na sasa chukueni na kutengeneza gari jipya la kukokotwa,+ na ng’ombe wawili wanaonyonyesha, ambao hawajawekwa nira+ yoyote juu yao, nanyi mwafunganishe ng’ombe hao na lile gari, nanyi mwarudishe ndama wao nyumbani ili wasiwafuate.  Na mlichukue sanduku la Yehova mliweke juu ya lile gari, na vile vyombo vya dhahabu+ ambavyo mtamrudishia kama toleo la hatia+ mviweke ndani ya sanduku kando yake. Nanyi mnapaswa kuliacha liende, nalo linapaswa kwenda.  Nanyi mnapaswa kutazama: likipanda barabara inayoelekea kwenye eneo lake, kuelekea Beth-shemeshi,+ basi yeye ndiye ametutendea huu uovu mkubwa; lakini kama sivyo, tutajua kwamba haukuwa mkono wake uliotugusa; bali ni msiba+ tu uliotuangukia.” 10  Na watu wakafanya hivyo. Kwa hiyo wakachukua ng’ombe wawili wanaonyonyesha, wakawafunganisha na lile gari, na ndama wao wakawafungia nyumbani. 11  Kisha wakaliweka sanduku la Yehova juu ya lile gari,+ na pia lile sanduku na wale panya wa dhahabu na sanamu za bawasiri zao. 12  Na wale ng’ombe wakaanza kwenda mbele moja kwa moja kwenye barabara inayoelekea Beth-shemeshi.+ Wakaenda katika ile njia kuu moja, huku wakilia wakiwa wanaenda, nao hawakugeuka kando upande wa kuume wala wa kushoto. Wakati huohuo wale wakuu wa muungano+ wa Wafilisti walikuwa wakitembea nyuma yao hadi kwenye mpaka wa Beth-shemeshi. 13  Na watu wa Beth-shemeshi walikuwa wakivuna mavuno ya ngano+ katika nchi tambarare ya chini. Walipoinua macho yao na kuona lile Sanduku, wakaanza kushangilia kwa kuliona. 14  Nalo gari likaja katika shamba la Yoshua Mbeth-shemeshi, likasimama pale, ambapo palikuwa na jiwe kubwa. Nao wakaanza kupasua mbao za lile gari, na kuwatoa wale ng’ombe+ kuwa toleo la kuteketezwa kwa Yehova.+ 15  Nao Walawi+ wakalishusha sanduku la Yehova na lile sanduku lililokuwa pamoja nalo, ambamo ndani yake mlikuwa vile vyombo vya dhahabu, wakaliweka juu ya lile jiwe kubwa. Na watu wa Beth-shemeshi+ wakatoa matoleo ya kuteketezwa, wakaendelea kumtolea Yehova dhabihu siku hiyo. 16  Na wale wakuu watano wa muungano+ wa Wafilisti wakaona hayo, nao wakarudi Ekroni siku hiyo. 17  Basi hizi ndizo bawasiri za dhahabu ambazo Wafilisti walirudisha kuwa toleo la hatia kwa Yehova:+ kwa ajili ya Ashdodi+ moja, kwa ajili ya Gaza+ moja, kwa ajili ya Ashkeloni+ moja, kwa ajili ya Gathi+ moja, kwa ajili ya Ekroni+ moja. 18  Na wale panya wa dhahabu walilingana na hesabu ya majiji yote ya Wafilisti ya wale wakuu watano wa muungano, kuanzia jiji lenye ngome mpaka kijiji cha nchi iliyo wazi. Na lile jiwe kubwa ambalo juu yake waliweka sanduku la Yehova ni ushahidi mpaka leo hii katika shamba la Yoshua, Mbeth-shemeshi. 19  Naye akawapiga watu wa Beth-shemeshi,+ kwa maana walikuwa wamelitazama sanduku la Yehova. Basi kati ya watu akapiga na kuua watu 70​—​watu 50,000​—​kisha watu wakaanza kuomboleza kwa sababu Yehova alikuwa amewapiga watu hao kwa mauaji makubwa.+ 20  Na zaidi, watu wa Beth-shemeshi wakasema: “Ni nani atakayeweza kusimama mbele za Yehova, huyu Mungu mtakatifu,+ naye ataondoka kwetu aende kwa nani?”+ 21  Mwishowe wakatuma wajumbe kwa wakaaji wa Kiriath-yearimu,+ wakisema: “Wafilisti wamelirudisha sanduku la Yehova. Shukeni. Mlichukue na kulipandisha kwenu.”+

Maelezo ya Chini