Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

1 Samweli 14:1-52

14  Na ikawa siku moja kwamba Yonathani+ mwana wa Sauli alimwambia mtumishi aliyechukua silaha zake: “Njoo tuvuke, twende kwenye kituo cha mbele cha Wafilisti walio pale ng’ambo.” Lakini hakumwambia baba yake jambo hilo.+  Na Sauli alikuwa akikaa mipakani mwa Gibea+ chini ya mkomamanga ulio katika Migroni; na watu waliokuwa pamoja naye walikuwa karibu wanaume mia sita.+  (Na Ahiya mwana wa Ahitubu,+ ndugu ya Ikabodi,+ mwana wa Finehasi,+ mwana wa Eli,+ kuhani wa Yehova katika Shilo,+ alikuwa ameibeba efodi.)+ Nao watu hawakujua kwamba Yonathani alikuwa ameenda.  Basi kati ya zile njia ambazo Yonathani alitafuta kuvukia kwenda juu ya kituo cha mbele+ cha Wafilisti, kulikuwa na mwamba ulio na umbo la jino upande huu na mwamba ulio na umbo la jino upande ule mwingine, na jina la ule mmoja lilikuwa ni Bosesi na jina la ule mwingine lilikuwa ni Sene.  Hilo jino moja lilikuwa ni nguzo upande wa kaskazini kuelekea Mikmashi,+ na lile lingine lilikuwa upande wa kusini kuelekea Geba.+  Basi Yonathani akamwambia yule mtumishi, mchukua-silaha wake: “Haya njoo, na tuvuke, twende kwenye kituo cha mbele cha wanaume hawa wasiotahiriwa.+ Labda Yehova atatenda kwa ajili yetu, kwa maana hakuna kizuizi chochote kwa Yehova kuokoa kwamba ni kwa wengi au ni kwa wachache.”+  Ndipo mchukua-silaha wake akamwambia: “Fanya lolote lililo moyoni mwako. Enda popote unapotaka. Tazama, mimi nipo pamoja nawe kulingana na moyo wako.”+  Ndipo Yonathani akasema: “Tazama, tunavuka kwenda kwa watu wale, nasi tujionyeshe kwao.  Wakituambia hivi, ‘Simameni tuli mpaka tukutane nanyi!’ ndipo tutakaposimama mahali tulipo, nasi tusipande kwenda walipo. 10  Lakini wakisema hivi, ‘Njooni juu yetu!’ ndipo tutakapopanda, kwa sababu hakika Yehova atawatia mkononi mwetu, na hii itakuwa ndiyo ishara kwetu.”+ 11  Basi hao wawili wakajionyesha kwenye kituo cha mbele cha Wafilisti. Nao Wafilisti wakasema: “Tazama, Waebrania wanatoka katika matundu walimojificha.”+ 12  Kwa hiyo watu wa kituo hicho cha mbele wakamjibu Yonathani na mchukua-silaha wake na kusema: “Njooni hapa juu tulipo, na sisi tutawaonyesha jambo fulani!”+ Mara moja Yonathani akamwambia mchukua-silaha wake: “Nifuate, kwa kuwa hakika Yehova atawatia mkononi mwa Israeli.”+ 13  Naye Yonathani akaendelea kupanda kwa mikono+ yake na miguu yake, na mchukua-silaha wake akimfuata; nao wakaanza kuanguka mbele ya Yonathani,+ na mchukua-silaha wake akawa akiwaua nyuma yake.+ 14  Na yale mauaji ya kwanza ambayo Yonathani na mchukua-silaha wake waliwapiga yakawa watu karibu 20 ndani ya nafasi inayolingana na karibu nusu ya uwanja unaoweza kulimwa na ng’ombe wawili. 15  Ndipo tetemeko+ likatokea katika kambi iliyo shambani na katikati ya watu wote wa kile kituo cha mbele; na hata lile jeshi la waporaji+ likatetemeka, na dunia ikaanza kutetemeka,+ nalo likawa ni tetemeko kutoka kwa Mungu.+ 16  Na walinzi wa Sauli waliokuwa katika Gibea+ la Benyamini wakaona hayo, na tazama! machafuko hayo yalienea pande zote.+ 17  Ndipo Sauli akawaambia watu waliokuwa pamoja naye: “Tafadhali, fanyeni hesabu, mwone ni nani ambaye ametoka kwetu.” Walipohesabu, tazama! Yonathani na mchukua-silaha wake hawakuwepo. 18  Basi Sauli akamwambia Ahiya:+ “Lilete karibu sanduku la Mungu wa kweli!”+ (Kwa maana siku hiyo sanduku la Mungu wa kweli lilikuwa pamoja na wana wa Israeli.)+ 19  Na ikawa kwamba Sauli alipokuwa akisema na kuhani,+ yale machafuko yaliyokuwa katika kambi ya Wafilisti yakazidi kuendelea, yakawa makubwa zaidi na zaidi. Ndipo Sauli akamwambia yule kuhani: “Rudisha mkono wako.” 20  Hivyo Sauli na watu wote waliokuwa pamoja naye wakaitwa nje.+ Wakaenda mpaka kwenye pigano, na tazama, upanga wa kila mmoja ulikuwa umeinuka juu ya mtu na mwenzake;+ machafuko yalikuwa makubwa sana. 21  Na wale Waebrania waliokuwa wamekuwa mali ya Wafilisti+ kama hapo zamani na waliokuwa wamepanda pamoja nao kuingia katika kambi iliyozunguka pande zote, hata wao pia wakawa upande wa Israeli ambao walikuwa pamoja na Sauli na Yonathani. 22  Na pia watu wote wa Israeli waliokuwa wamejificha+ katika eneo lenye milima la Efraimu wakasikia kwamba Wafilisti wamekimbia, nao pia wakawafuatilia kwa ukaribu vitani. 23  Na Yehova akawaokoa+ Israeli siku hiyo, na pigano hilo likavuka mpaka Beth-aveni.+ 24  Na watu wa Israeli walikuwa wamebanwa sana siku hiyo, na bado Sauli akawaapisha watu,+ akisema: “Alaaniwe mtu yeyote atakayekula mkate kabla ya jioni na mpaka niwe nimejilipiza kisasi+ juu ya adui zangu!” Na hakuna yeyote kati ya watu aliyeonja mkate.+ 25  Na wale wote wa nchi hiyo wakaingia msituni, nayo asali+ ikawa usoni pa nchi. 26  Watu walipoingia msituni, tazama! asali ilikuwa ikidondoka,+ lakini hakuna yeyote aliyenyoosha mkono wake kuuleta kinywani pake, kwa sababu watu waliogopa kile kiapo.+ 27  Lakini Yonathani hakusikia wakati baba yake alipowaapisha watu,+ kwa hiyo akanyoosha ncha ya fimbo iliyokuwa mkononi mwake, akaichovya ndani ya lile sega la asali na kuurudisha mkono wake kinywani pake, na macho yake yakaanza kung’aa.+ 28  Ndipo mmoja wa wale watu akajibu na kusema: “Baba yako aliwaapisha watu kwa uzito, akisema, ‘Alaaniwe mtu yule atakayekula mkate leo!’”+ (Nao watu wakaanza kuchoka.)+ 29  Hata hivyo, Yonathani akasema: “Baba yangu ameleta taabu+ katika nchi. Tafadhali, angalieni jinsi macho yangu yalivyong’aa kwa sababu ya kuonja hii asali kidogo.+ 30  Si zaidi sana kama watu wangalikula+ leo kutokana na nyara ya adui zao waliyopata!+ Kwa hiyo sasa mauaji juu ya Wafilisti yamekuwa si makubwa.”+ 31  Na siku hiyo wakaendelea kuwapiga Wafilisti kutoka Mikmashi+ mpaka Aiyaloni,+ na watu wakachoka sana.+ 32  Na watu wakaanza kukimbilia nyara kwa pupa+ na kuchukua kondoo na ng’ombe na ndama na kuwachinja juu ya nchi, na wale watu wakaanza kula pamoja na damu.+ 33  Basi wakamwambia Sauli, wakisema: “Tazama! Watu wanamtendea dhambi Yehova kwa kula pamoja na damu.”+ Naye akasema: “Mmetenda kwa hila. Kwanza kabisa, viringisheni kwangu jiwe kubwa.” 34  Kisha Sauli akasema: “Tawanyikeni kati ya watu, nanyi mkawaambie, ‘Kila mmoja wenu alete karibu nami ng’ombe wake na kila mmoja kondoo wake, mchinje na mle mahali hapa, wala msimtendee dhambi Yehova kwa kula pamoja na damu.’”+ Basi watu wote wakaleta karibu kila mmoja ng’ombe aliyekuwa mkononi mwake usiku huo, wakawachinjia mahali hapo. 35  Na Sauli akamjengea Yehova madhabahu.+ Kuanzia na hiyo, akaanza kumjengea Yehova madhabahu.+ 36  Baadaye Sauli akasema: “Na tushuke kuwafuatilia Wafilisti wakati wa usiku, tuwapore mpaka mapambazuko ya asubuhi,+ nasi tusiache hata mmoja kati yao.”+ Nao wakasema: “Lolote lililo jema machoni pako, fanya.” Ndipo kuhani akasema: “Na tukaribie hapa kwa Mungu wa kweli.”+ 37  Na Sauli akaanza kumuuliza Mungu: “Je, nishuke kuwafuatilia Wafilisti?+ Je, utawatia mkononi mwa Israeli?”+ Naye hakumjibu siku hiyo.+ 38  Basi Sauli akasema: “Njooni hapa karibu,+ enyi wakuu wote wa watu,+ mhakikishe na mwone ni jinsi gani dhambi hii imetokea leo. 39  Kwa maana, kama anavyoishi Yehova, ambaye ni Mkombozi wa Israeli, hata kama iko katika Yonathani mwanangu, yeye atakufa hakika.”+ Lakini hakuna yeyote aliyemjibu kati ya watu wote. 40  Kisha akawaambia tena Israeli wote: “Ninyi mtakuwa upande mmoja, nami na Yonathani mwanangu—tutakuwa upande wa pili.” Ndipo watu wakamwambia Sauli: “Fanya yaliyo mema machoni pako.”+ 41  Na Sauli akamwambia Yehova: “Ee Mungu wa Israeli, utoe Thumimu!”+ Ndipo Yonathani na Sauli wakachukuliwa, nao watu wakaondoka.+ 42  Basi Sauli akasema: “Pigeni kura+ kuamua kati yangu na Yonathani mwanangu.” Ndipo Yonathani akachukuliwa. 43  Kisha Sauli akamwambia Yonathani: “Niambie, Umefanya nini?”+ Basi Yonathani akamwambia na kusema: “Kwa kweli nilionja asali kidogo kwenye ncha ya fimbo iliyo mkononi mwangu.+ Mimi hapa! Na nife!” 44  Ndipo Sauli akasema: “Mungu na afanye hivyo naye azidishe hilo,+ ikiwa hutakufa hakika,+ Yonathani.” 45  Lakini watu wakamwambia Sauli: “Je, Yonathani afe, ambaye ametimiza wokovu+ huu mkubwa katika Israeli? Ni jambo lisilowaziwa!+ Kama anavyoishi Yehova,+ hakuna hata unywele mmoja+ wa kichwa chake utakaoanguka chini; kwa maana alifanya kazi na Mungu leo.”+ Hivyo watu wakamkomboa+ Yonathani, naye hakufa. 46  Basi Sauli akarudi, akaacha kuwafuata Wafilisti, na Wafilisti wakaenda kwao.+ 47  Naye Sauli akachukua ufalme juu ya Israeli,+ akaanza kupiga vita kuzunguka pande zote juu ya adui zake wote, juu ya Moabu+ na juu ya wana wa Amoni+ na juu ya Edomu+ na juu ya wafalme wa Soba+ na juu ya Wafilisti;+ na mahali popote alipogeukia, akawatendea kama waliohukumiwa kuwa na hatia.+ 48  Naye akatenda kishujaa,+ akapiga Amaleki+ na kukomboa Israeli kutoka mkononi mwa mporaji wao. 49  Na wana wa Sauli wakawa ni Yonathani+ na Ishvi na Malki-shua,+ na majina ya binti zake wawili, jina la yule aliyezaliwa kwanza lilikuwa Merabu+ na jina la yule mdogo lilikuwa Mikali.+ 50  Na jina la mke wa Sauli lilikuwa Ahinoamu binti ya Ahimaazi, na jina la mkuu wa jeshi lake lilikuwa Abneri+ mwana wa Neri, ndugu ya baba ya Sauli. 51  Na Kishi+ alikuwa baba ya Sauli, na Neri+ baba ya Abneri alikuwa mwana wa Abieli. 52  Na vita vikaendelea kuwa vikali juu ya Wafilisti siku zote za Sauli.+ Na kila mara Sauli alipomwona mwanamume yeyote mwenye nguvu au mwanamume yeyote shujaa, alimchukua ili awe pamoja naye.+

Maelezo ya Chini