Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

1 Mambo ya Nyakati 8:1-40

8  Benyamini+ naye akamzaa Bela+ mzaliwa wake wa kwanza, Ashbeli+ wa pili, Ahara+ wa tatu,  Noha+ wa nne na Rafa wa tano.  Na Bela akawa na wana, Adari na Gera+ na Abihudi,  na Abishua na Naamani na Ahoa,  na Gera na Shefufani+ na Huramu.+  Na hawa ndio waliokuwa wana wa Ehudi. Hawa ndio waliokuwa vichwa vya nyumba za mababu vya wakaaji wa Geba,+ nao wakawapeleka uhamishoni katika Manahathi.  Na Naamani na Ahiya; na Gera​—​yeye ndiye aliyewapeleka uhamishoni, naye akamzaa Uza na Ahihudi.  Shaharaimu naye akazaa wana katika uwanda+ wa Moabu baada ya kuwafukuza. Wake zake walikuwa Hushimu na Baara.  Naye kupitia Hodeshi mke wake, akazaa Yobabu na Sibia na Mesha na Malkamu, 10  na Yeuzi na Sakia na Mirma. Hao walikuwa wanawe, vichwa vya nyumba za mababu. 11  Naye kupitia Hushimu akazaa Abitubu na Elpaali. 12  Na wana wa Elpaali walikuwa Eberi na Mishamu na Shemedi, aliyejenga Ono+ na Lodi+ na miji yake ya kandokando, 13  na Beria na Shema. Hao walikuwa vichwa vya nyumba za mababu, za wakaaji wa Aiyaloni.+ Hao ndio waliofukuza wakaaji wa Gathi. 14  Na kulikuwa na Ahio, Shashaki na Yeremothi, 15  na Zebadia na Aradi na Ederi, 16  na Mikaeli na Ishpa na Yoha, wana wa Beria,+ 17  na Zebadia na Meshulamu na Hizki na Heberi, 18  na Ishmerai na Izlia na Yobabu, wana wa Elpaali, 19  na Yakimu na Zikri na Zabdi, 20  na Elienai na Zilethai na Elieli, 21  na Adaya na Beraya na Shimrathi, wana wa Shimei,+ 22  na Ishpani na Eberi na Elieli, 23  na Abdoni na Zikri na Hanani, 24  na Hanania na Elamu na Anthothiya, 25  na Ifdeya na Penueli, wana wa Shashaki, 26  na Shamsherai na Sheharia na Athalia, 27  na Yaareshia na Eliya na Zikri, wana wa Yerohamu. 28  Hao walikuwa vichwa vya nyumba za mababu kwa wazao wao, wanaume walio vichwa. Hao ndio waliokaa katika Yerusalemu.+ 29  Na baba ya Gibeoni,+ Yeieli, alikaa katika Gibeoni, na jina la mke wake lilikuwa Maaka.+ 30  Na mwana wake, mzaliwa wa kwanza, alikuwa Abdoni, na Suri na Kishi na Baali na Nadabu,+ 31  na Gedori na Ahio na Zekeri.+ 32  Miklothi naye akamzaa Shimea.+ Na hao kwa kweli ndio waliokaa mbele ya ndugu zao katika Yerusalemu pamoja na ndugu zao. 33  Neri+ naye akamzaa Kishi;+ naye Kishi akamzaa Sauli;+ naye Sauli akamzaa Yonathani+ na Malki-shua+ na Abinadabu+ na Eshbaali.+ 34  Na mwana wa Yonathani alikuwa Merib-baali.+ Merib-baali naye akamzaa Mika.+ 35  Na wana wa Mika walikuwa Pithoni na Meleki na Tarea+ na Ahazi. 36  Ahazi naye akamzaa Yehoada; naye Yehoada akazaa Alemethi na Azmavethi na Zimri. Naye Zimri akamzaa Mosa; 37  Naye Mosa akamzaa Binea, Rafa+ mwana wake, Eleasa mwana wake, Aseli mwana wake. 38  Na Aseli alikuwa na wana sita, na haya ndiyo yaliyokuwa majina yao: Azrikamu, Bokeru na Ishmaeli na Shearia na Obadia na Hanani. Hao wote ndio waliokuwa wana wa Aseli. 39  Na wana wa Esheki ndugu yake walikuwa Ulamu mzaliwa wake wa kwanza, Yeushi wa pili na Elifeleti wa tatu. 40  Na wana wa Ulamu wakawa mashujaa,+ wanaume wenye nguvu, wanaopinda upinde,+ walio na wana wengi+ na wajukuu, watu 150. Hao wote walitoka katika wana wa Benyamini.

Maelezo ya Chini