Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

1 Mambo ya Nyakati 7:1-40

7  Basi wana wa Isakari walikuwa Tola+ na Pua,+ Yashubu na Shimroni,+ wanne.  Na wana wa Tola walikuwa Uzi na Refaya na Yerieli na Yahmai na Ibsamu na Shemueli, vichwa vya nyumba ya mababu zao. Kwa Tola kulikuwa na mashujaa, wanaume wenye nguvu, kulingana na wazao wao. Hesabu yao katika siku za Daudi+ ilikuwa 22,600.  Na wana wa Uzi walikuwa Izrahia; na wana wa Izrahia walikuwa Mikaeli na Obadia na Yoeli, Ishia, , watano, wote wakiwa ni vichwa.  Na pamoja nao kwa wazao wao, kulingana na nyumba ya mababu zao, kulikuwa na vikosi vya jeshi vya vita, 36,000, kwa kuwa walikuwa na wake wengi na wana.+  Na ndugu zao wa familia zote za Isakari walikuwa mashujaa,+ wanaume wenye nguvu, 87,000 kulingana na maandikisho yao yote ya kiukoo.+  Wana wa Benyamini+ walikuwa Bela+ na Bekeri+ na Yediaeli,+ watatu.  Na wana wa Bela+ walikuwa Esboni na Uzi na Uzieli na Yerimothi na Iri, watano, vichwa vya nyumba ya mababu zao, mashujaa, wanaume wenye nguvu; na maandikisho yao ya kiukoo+ yalikuwa 22,034.  Na wana wa Bekeri walikuwa Zemira na Yoashi na Eliezeri na Elioenai na Omri na Yeremothi na Abiya na Anathothi na Alemethi, wote hao walikuwa wana wa Bekeri.  Na maandikisho yao ya kiukoo+ kulingana na wazao wao kuhusiana na vichwa vya nyumba ya mababu zao, mashujaa, wanaume wenye nguvu, yalikuwa 20,200. 10  Na wana wa Yediaeli+ walikuwa Bilhani; na wana wa Bilhani walikuwa Yeushi na Benyamini na Ehudi na Kenaana na Zethani na Tarshishi na Ahishahari. 11  Hao wote ndio waliokuwa wana wa Yediaeli, kulingana na vichwa vya mababu zao, mashujaa,+ wanaume wenye nguvu, 17,200 wanaoingia katika jeshi kwa vita. 12  Na Shupimu+ na Hupimu+ walikuwa wana wa Ire;+ na Hushimu, wana wa Aheri. 13  Wana wa Naftali+ walikuwa Yahzieli+ na Guni+ na Yezeri na Shalumu,+ wana wa Bilha.+ 14  Wana wa Manase+ walikuwa Asrieli, ambaye suria wake, Msiria, alizaa. (Mwanamke huyo alimzaa Makiri+ baba ya Gileadi. 15  Naye Makiri akachukua mke kwa ajili ya Hupimu na kwa ajili ya Shupimu, na jina la dada yake lilikuwa Maaka.) Na jina la wa pili lilikuwa Selofehadi,+ lakini Selofehadi alikuwa na mabinti.+ 16  Baada ya muda Maaka, mke wa Makiri, akazaa mwana, akamwita jina lake Pereshi; na jina la ndugu yake lilikuwa Shereshi; na wanawe walikuwa Ulamu na Rekemu. 17  Na wana wa Ulamu walikuwa Bedani. Hao ndio waliokuwa wana wa Gileadi mwana wa Makiri mwana wa Manase. 18  Na dada yake alikuwa Hamolekethi. Aliwazaa Ishodi na Abiezeri+ na Mala. 19  Na wana wa Shemida walikuwa Ahiani na Shekemu na Likhi na Aniamu. 20  Na wana wa Efraimu+ walikuwa Shuthela+ na Beredi mwana wake na Tahathi mwana wake na Eleada mwana wake na Tahathi mwana wake, 21  na Zabadi mwana wake na Shuthela mwana wake na Ezeri na Eleadi. Na watu wa Gathi+ waliozaliwa katika nchi wakawaua kwa sababu waliteremka kuja kuchukua mifugo yao. 22  Na Efraimu baba yao akaomboleza siku nyingi,+ na ndugu zake wakawa wakija kumfariji. 23  Baadaye akalala na mke wake, naye akapata mimba,+ akazaa mwana. Lakini akamwita jina lake Beria, kwa sababu mwanamke huyo alikuwa katika nyumba yake kukiwa na msiba.+ 24  Na binti yake alikuwa Sheera, naye akajenga Beth-horoni,+ ya chini+ na ya juu,+ na Uzen-sheera. 25  Na kulikuwa na Refa mwana wake, na Reshefu, na Tela mwana wake, na Tahani mwana wake, 26  Ladani mwana wake, Amihudi mwana wake, Elishama mwana wake, 27  Nuni+ mwana wake, Yehoshua+ mwana wake. 28  Na miliki yao na makao yao yalikuwa Betheli+ na miji yake ya kandokando na, upande wa mashariki, Naarani+ na, upande wa magharibi, Gezeri+ na miji yake ya kandokando, na Shekemu+ na miji yake ya kandokando mpaka Gaza na miji yake ya kandokando; 29  na kando ya wana wa Manase, Beth-sheani+ na miji yake ya kandokando, Taanaki+ na miji yake ya kandokando, Megido+ na miji yake ya kandokando, Dori+ na miji yake ya kandokando. Wana wa Yosefu+ mwana wa Israeli walikaa humo. 30  Wana wa Asheri+ walikuwa Imna+ na Ishva na Ishvi+ na Beria;+ na Sera alikuwa dada yao. 31  Na wana wa Beria walikuwa Heberi na Malkieli, aliyekuwa baba ya Birzaithi. 32  Heberi naye akazaa Yafleti na Shomeri na Hothamu, na Shua dada yao. 33  Na wana wa Yafleti walikuwa Pasaki na Bimhali na Ashvathi. Hao ndio waliokuwa wana wa Yafleti. 34  Na wana wa Shemeri walikuwa Ahi na Roga, Yehuba na Aramu. 35  Na wana wa Helemu ndugu yake walikuwa Sofa na Imna na Sheleshi na Amali. 36  Wana wa Sofa walikuwa Sua na Harneferi na Shuali na Beri na Imra, 37  Beseri na Hodi na Shama na Shilsha na Ithrani na Beera. 38  Na wana wa Yetheri walikuwa Yefune na Pispa na Ara. 39  Na wana wa Ula walikuwa Ara na Hanieli na Risia. 40  Hao wote ndio waliokuwa wana wa Asheri, vichwa+ vya nyumba ya mababu, mashujaa,+ wanaume wenye nguvu, waliochaguliwa, vichwa vya wakuu; na maandikisho yao ya kiukoo+ yalikuwa katika jeshi kwa ajili ya vita. Hesabu yao ilikuwa watu 26,000.+

Maelezo ya Chini