Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

1 Mambo ya Nyakati 21:1-30

21  Na Shetani akasimama kushindana na Israeli, akamchochea+ Daudi ahesabu Israeli.  Basi Daudi akamwambia Yoabu+ na wakuu wa watu: “Nendeni, mkahesabu+ Israeli kutoka Beer-sheba+ mpaka Dani,+ mniletee nipate kujua hesabu yao.”+  Lakini Yoabu akasema: “Yehova na aongeze watu wake wawe wengi mara mia kuliko walivyo.+ Ee bwana wangu mfalme, je, wao wote si watumishi wa bwana wangu? Kwa nini bwana wangu anatafuta jambo hili?+ Kwa nini awe sababu ya hatia kwa Israeli?”  Hata hivyo, neno la mfalme+ likamshinda Yoabu, hivi kwamba Yoabu akatoka,+ akatembea katika Israeli yote, kisha akaja Yerusalemu.+  Kisha Yoabu akampa Daudi hesabu ya watu walioandikishwa; na Israeli wote wakawa jumla ya wanaume milioni moja na mia moja elfu wenye kutumia upanga,+ na Yuda wanaume 470,000 wenye kutumia upanga.  Naye hakuandikisha kati yao Lawi na Benyamini,+ kwa sababu neno la mfalme lilimchukiza Yoabu.  Basi jambo hilo lilikuwa baya machoni pa Mungu wa kweli,+ kwa hiyo akapiga Israeli.  Basi Daudi akamwambia Mungu wa kweli: “Nimetenda dhambi sana+ kwa kuwa nimefanya jambo hili. Na sasa, tafadhali, acha kosa la mtumishi wako lipitilie mbali;+ kwa maana nimetenda kwa upumbavu sana.”+  Na Yehova akamwambia Gadi,+ mwonaji wa Daudi,+ na kusema: 10  “Nenda, umwambie Daudi, ukisema, ‘Yehova amesema hivi: “Kuna mambo matatu ambayo ninayaelekeza kwako.+ Jichagulie mwenyewe moja kati ya hayo, ili nikutendee hilo.”’”+ 11  Basi Gadi akaja, akaingia kwa Daudi,+ akamwambia: “Yehova amesema hivi, ‘Jichagulie moja, 12  kama kuwe na njaa+ kwa miaka mitatu; au miezi mitatu wapinzani wako wakufagilie mbali na upanga wa adui+ zako ukufikie, au siku tatu kuwe na upanga wa Yehova,+ tauni,+ katika nchi, huku malaika wa Yehova akileta uharibifu+ katika eneo lote la Israeli.’ Na sasa uone ni jibu gani nitakalompelekea Yeye aliyenituma.” 13  Kwa hiyo Daudi akamwambia Gadi: “Ni jambo lenye kunitaabisha sana. Tafadhali, acha nianguke mkononi mwa Yehova,+ kwa maana rehema zake ni nyingi;+ lakini usiache nianguke mkononi mwa mwanadamu.”+ 14  Ndipo Yehova akaleta tauni+ katika Israeli, hivi kwamba watu 70,000 wakaanguka katika Israeli.+ 15  Tena, Mungu wa kweli akatuma malaika katika Yerusalemu ili kuliangamiza;+ na mara tu alipoanza kuleta maangamizi, Yehova akaona hilo, akaanza kujuta kuhusu msiba ule;+ na kwa hiyo akamwambia yule malaika aliyekuwa akiangamiza: “Imetosha!+ Sasa angusha mkono wako.” Na yule malaika wa Yehova alikuwa amesimama karibu na uwanja wa kupuria wa Ornani+ Myebusi.+ 16  Daudi alipoinua macho yake, akamwona malaika+ wa Yehova amesimama kati ya dunia na mbingu, mkononi mwake akiwa na upanga uliochomolewa+ ukiwa umenyooshwa kuelekea Yerusalemu; na Daudi na wanaume wazee, wakiwa wamevaa nguo za magunia,+ wakaanguka kifudifudi mara moja.+ 17  Na Daudi akamwambia Mungu wa kweli: “Je, si mimi niliyesema watu wahesabiwe, na je, si mimi niliyetenda dhambi na bila shaka kufanya ubaya?+ Lakini kondoo hawa,+ wamefanya nini? Tafadhali, Ee Yehova, Mungu wangu, acha mkono wako uje juu yangu na nyumba ya baba yangu; bali si juu ya watu wako,+ kwa kupigwa na tauni.” 18  Naye malaika wa Yehova akamwambia Gadi+ amwambie Daudi apande kwenda kumsimamishia Yehova madhabahu kwenye uwanja wa kupuria wa Ornani Myebusi.+ 19  Basi Daudi akapanda kulingana na neno la Gadi ambalo alikuwa amesema katika jina la Yehova.+ 20  Na wakati huo, Ornani+ akageuka, akamwona yule malaika; na wanawe wanne waliokuwa pamoja naye walikuwa wamejificha. Sasa Ornani alikuwa akipura ngano. 21  Na Daudi akaja mpaka kwa Ornani. Ornani alipotazama na kumwona Daudi,+ akatoka haraka nje ya uwanja wa kupuria, akamwinamia Daudi kifudifudi. 22  Ndipo Daudi akamwambia Ornani: “Nipe mahali pa uwanja wa kupuria, ili nimjengee Yehova madhabahu hapo. Unipe kwa pesa kamili,+ ili tauni+ ikomeshwe juu ya watu.” 23  Lakini Ornani akamwambia Daudi: “Uchukue uwe wako,+ na bwana wangu mfalme afanye lililo jema machoni pake mwenyewe. Tazama, natoa ng’ombe+ kwa ajili ya matoleo ya kuteketezwa na chombo cha kupuria+ kwa ajili ya kuni+ na ngano kuwa toleo la nafaka. Natoa vyote.”+ 24  Hata hivyo, Mfalme Daudi akamwambia Ornani: “Hapana, bali bila shaka nitaununua kwa pesa kamili,+ kwa sababu sitachukua kilicho chako nimpe Yehova ili kutoa matoleo ya kuteketezwa bila gharama.” 25  Kwa hiyo Daudi akampa Ornani kwa ajili ya mahali hapo shekeli za dhahabu zenye uzito wa mia sita.+ 26  Ndipo Daudi akamjengea Yehova madhabahu+ hapo na kutoa dhabihu za kuteketezwa na dhabihu za ushirika, naye akamwitia Yehova,+ambaye sasa alimjibu kwa moto+ kutoka mbinguni juu ya madhabahu ya toleo la kuteketezwa. 27  Tena, Yehova akampa amri yule malaika,+ naye akarudisha upanga katika ala yake. 28  Wakati huo, Daudi alipoona kwamba Yehova amemjibu kwenye uwanja wa kupuria wa Ornani Myebusi, yeye akaendelea kutoa dhabihu hapo.+ 29  Lakini ile maskani ya Yehova ambayo Musa alikuwa ameitengeneza katika nyika na ile madhabahu ya toleo la kuteketezwa, vilikuwa wakati huo katika mahali pa juu kule Gibeoni.+ 30  Na Daudi alikuwa hajaweza kwenda mbele yake ili kutafuta shauri kwa Mungu, kwa maana alikuwa ameogopa+ kwa sababu ya upanga wa malaika wa Yehova.

Maelezo ya Chini