Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

1 Mambo ya Nyakati 16:1-43

16  Hivyo wakaliingiza ndani sanduku la Mungu wa kweli+ na kuliweka ndani ya hema ambalo Daudi alikuwa amelisimamishia;+ nao wakaanza kutoa matoleo ya kuteketezwa na dhabihu za ushirika mbele za Mungu wa kweli.+  Daudi alipomaliza kulitoa lile toleo la kuteketezwa+ na dhabihu za ushirika,+ akaanza kuwabariki+ watu katika jina la Yehova.+  Zaidi ya hayo, akawagawia+ Waisraeli wote, mwanamume na mwanamke vilevile, kila mmoja mkate mmoja wa mviringo na keki ya tende na keki ya zabibu kavu.  Ndipo akawaweka baadhi ya Walawi+ mbele ya sanduku la Yehova wawe wahudumu;+ ili wakumbushe+ na pia wamshukuru+ na kumsifu+ Yehova, Mungu wa Israeli,  Asafu+ akiwa kichwa, na wa pili kwake Zekaria, na Yeieli na Shemiramothi na Yehieli na Matithia na Eliabu na Benaya na Obed-edomu na Yeieli,+ wakiwa na vyombo vya aina ya vinanda na vinubi,+ na Asafu+ akiwa na matoazi akiyapiga kwa sauti,+  na Benaya na Yahazieli makuhani wakiwa na tarumbeta+ daima mbele ya sanduku la agano la Mungu wa kweli.  Ndipo katika siku hiyo Daudi alitoa mchango+ kwa mara ya kwanza ili kumshukuru+ Yehova kupitia kwa Asafu+ na ndugu zake:   “Mshukuruni Yehova;+ liitieni jina lake,+Yajulisheni matendo yake katikati ya vikundi vya watu!+   Mwimbieni,+ mpigieni muziki,+Jishughulisheni na matendo yake yote ya ajabu.+ 10  Jisifuni katika jina+ lake takatifu,+Moyo wa wale wanaomtafuta Yehova na ushangilie.+ 11  Mtafuteni Yehova na nguvu zake,+Utafuteni uso wake daima.+ 12  Kumbukeni matendo yake ya ajabu ambayo ameyafanya,+Miujiza yake na maamuzi ya hukumu ya kinywa chake,+ 13  Enyi uzao wa Israeli mtumishi wake,+Enyi wana wa Yakobo, wachaguliwa wake.+ 14  Yeye ni Yehova Mungu wetu;+ maamuzi yake ya hukumu yako duniani pote.+ 15  Kumbukeni agano lake mpaka wakati usio na kipimo,+Neno ambalo aliamuru, mpaka vizazi elfu,+ 16  Agano ambalo alifanya na Abrahamu,+Na ahadi yake yenye kiapo aliyomwapia Isaka.+ 17  Kiapo ambacho alikiendeleza kikiwa sharti kwa Yakobo,+Kama agano lenye kudumu kwa Israeli mpaka wakati usio na kipimo,+ 18  Akisema, ‘Nitakupa wewe nchi ya Kanaani,+Kuwa fungu la urithi wenu.’+ 19  Huo ni wakati mlipokuwa wachache,+Naam, wachache sana, na wakaaji wageni humo.+ 20  Nao wakaendelea kutembea kutoka kwa taifa moja mpaka kwa taifa lingine,+Na kutoka katika ufalme mmoja mpaka kwa kikundi kingine cha watu.+ 21  Hakumruhusu yeyote awapunje,+Bali aliwakaripia wafalme kwa sababu yao,+ 22  Akisema, ‘Msiwaguse watiwa-mafuta wangu,Wala msiwatendee manabii wangu lolote lililo baya.’+ 23  Mwimbieni Yehova, enyi nyote wa dunia!+Tangazeni siku baada ya siku wokovu anaotoa!+ 24  Tangazeni utukufu wake kati ya mataifa,Matendo yake ya ajabu kati ya vikundi vyote vya watu. 25  Kwa maana Yehova ni mkuu na wa kusifiwa sana,+Naye ni wa kuogopwa kuliko miungu mingine yote.+ 26  Kwa maana miungu yote ya vikundi vya watu ni miungu isiyo na thamani.+Lakini Yehova, alizifanya mbingu.+ 27  Utukufu na fahari ziko mbele zake,+Nguvu na shangwe zipo mahali pake.+ 28  Mhesabieni Yehova, enyi familia za vikundi vya watu,Mhesabieni Yehova utukufu na nguvu.+ 29  Mhesabieni Yehova utukufu wa jina lake,+Chukueni zawadi na mwingie mbele zake.+Mwinamieni Yehova katika pambo takatifu.+ 30  Iweni na maumivu makali kwa sababu yake, enyi nyote watu wa dunia!Pia nchi yenye kuzaa imefanywa imara:Kamwe haitatikiswa.+ 31  Mbingu na zifurahi, na dunia ishangilie,+Nao waseme kati ya mataifa, ‘Yehova amekuwa mfalme!’+ 32  Bahari na ingurume na pia vitu vinavyoijaza,+Nchi na ifurahi na vyote vilivyo ndani yake.+ 33  Na wakati uleule miti ya msituni na ishangilie kwa ajili ya Yehova,+Kwa maana amekuja kuihukumu dunia.+ 34  Mshukuruni Yehova, kwa maana yeye ni mwema,+Kwa maana fadhili zake zenye upendo ni za mpaka wakati usio na kipimo.+ 35  Na mseme, ‘Utuokoe, Ee Mungu wa wokovu wetu,+Na utukusanye pamoja na kutukomboa kutoka kwa mataifa,+Ili tulishukuru jina lako takatifu,+ ili tukusifu kwa shangwe.+ 36  Na abarikiwe Yehova Mungu wa Israeli, kutoka wakati usio na kipimo mpaka wakati usio na kipimo.’”+Na watu wote wakasema, “Amina!” na sifa kwa Yehova.+ 37  Kisha akawaacha hapo Asafu+ na ndugu zake mbele ya sanduku la agano la Yehova ili wahudumu+ daima mbele ya lile Sanduku, kulingana na takwa la kila siku;+ 38  na Obed-edomu na ndugu zake, 68, na Obed-edomu mwana wa Yeduthuni na Hosa kuwa watunza-malango; 39  na Sadoki+ kuhani na ndugu zake makuhani mbele ya maskani ya Yehova katika mahali pa juu palipokuwa katika Gibeoni,+ 40  ili watoe matoleo ya kuteketezwa kwa Yehova juu ya madhabahu ya toleo la kuteketezwa daima asubuhi na jioni na kwa ajili ya yote ambayo yameandikwa katika sheria ya Yehova ambayo aliamuru Israeli;+ 41  na pamoja nao Hemani+ na Yeduthuni na wale watu wengine wachaguliwa waliowekwa+ kwa majina ili wamshukuru Yehova,+ kwa sababu “fadhili zake zenye upendo ni za mpaka wakati usio na kipimo”;+ 42  na pamoja nao Hemani+ na Yeduthuni,+ wapige tarumbeta+ na matoazi na vyombo vya wimbo wa Mungu wa kweli; na wana+ wa Yeduthuni langoni. 43  Na watu wote wakaanza kwenda kila mmoja nyumbani kwake.+ Basi Daudi akaenda ili kuibariki nyumba yake mwenyewe.

Maelezo ya Chini