Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

1 Mambo ya Nyakati 11:1-47

11  Baada ya muda Waisraeli+ wote wakajikusanya pamoja kwa Daudi katika Hebroni,+ wakisema: “Tazama! Sisi ni mfupa wako na nyama yako.+  Jana na juzi vilevile, hata Sauli alipokuwa mfalme, wewe ndiye uliyeongoza Israeli kuwatoa na kuwaingiza;+ na Yehova, Mungu wako, alikuambia, ‘Wewe utawachunga+ watu wangu Israeli, nawe utakuwa kiongozi+ juu ya watu wangu Israeli.’”  Basi wanaume wote wazee wa Israeli wakaja kwa mfalme katika Hebroni na Daudi akafanya agano nao katika Hebroni mbele za Yehova; kisha wakamtia mafuta+ Daudi awe mfalme juu ya Israeli, kulingana na neno+ la Yehova kupitia kwa Samweli.+  Baadaye Daudi na Israeli wote wakaenda Yerusalemu,+ yaani, Yebusi,+ ambapo Wayebusi+ ndio waliokuwa wakaaji wa nchi hiyo.  Na wakaaji wa Yebusi wakaanza kumwambia Daudi: “Wewe hutaingia humu.”+ Hata hivyo, Daudi akaiteka ngome ya Sayuni,+ yaani, Jiji la Daudi.+  Hivyo Daudi akasema: “Yeyote atakayewapiga+ Wayebusi kwanza, atakuwa kichwa na mkuu.” Na Yoabu+ mwana wa Seruya akapanda kwanza, naye akawa kichwa.  Na Daudi akaanza kukaa katika mahali pagumu kufikiwa.+ Ndiyo maana walipaita Jiji la Daudi.+  Naye akaanza kujenga jiji hilo kuzunguka pande zote, kuanzia Kilima mpaka zile sehemu zenye kuzunguka, lakini Yoabu akazitengeneza+ zile sehemu nyingine za jiji.  Na Daudi akaendelea kuwa mkuu zaidi na zaidi,+ kwa maana Yehova wa majeshi alikuwa pamoja naye.+ 10  Basi hawa ndio vichwa vya wale wanaume wenye nguvu+ wa Daudi, walioshikamana naye kwa nguvu katika ufalme wake pamoja na Israeli wote, kumfanya kuwa mfalme kulingana na neno la Yehova+ kuhusu Israeli. 11  Na hii ndiyo orodha ya wale wanaume wenye nguvu waliokuwa wa Daudi: Yashobeamu+ mwana wa Mhakmoni, kichwa cha wale watatu. Alikuwa akitikisa mkuki wake juu ya watu mia tatu waliouawa kwa wakati mmoja.+ 12  Na baada yake alikuwa Eleazari+ mwana wa Dodo, Mwahohi.+ Alikuwa kati ya wale wanaume watatu wenye nguvu.+ 13  Yeye ndiye aliyekuwa na Daudi kule Pas-damimu,+ ambapo Wafilisti walikuwa wamejikusanya kwa ajili ya vita. Basi palikuwa na eneo la shamba lililojaa shayiri, na watu wakawa wamekimbia kwa sababu ya Wafilisti.+ 14  Lakini yeye akasimama katikati ya lile shamba, akalikomboa, naye akaendelea kuwapiga na kuwaua Wafilisti, hivi kwamba Yehova akaokoa+ kwa wokovu mkubwa.+ 15  Na watatu kati ya wale 30+ waliokuwa vichwa wakashuka kwenda mwambani, kwa Daudi katika pango la Adulamu,+ huku kambi ya Wafilisti ikiwa imepigwa katika nchi tambarare ya chini ya Refaimu.+ 16  Na wakati huo Daudi alikuwa katika mahali palipo pagumu kufikiwa;+ na wakati huo kambi ya kijeshi ya Wafilisti+ ilikuwa katika Bethlehemu. 17  Baada ya muda Daudi akaonyesha tamaa yake na kusema: “Laiti ningekunywa+ maji kutoka katika tangi la Bethlehemu+ lililoko langoni!” 18  Ndipo wale watatu wakaingia kwa nguvu katika kambi ya Wafilisti, wakateka maji kutoka katika lile tangi la Bethlehemu lililoko langoni, wakaja wakiwa wameyachukua na kumletea Daudi.+ Naye Daudi hakukubali kuyanywa, bali akayamwaga mbele za Yehova.+ 19  Naye akaendelea kusema: “Ni jambo lisiloweza kuwaziwa kwangu, kwa habari ya Mungu wangu, nifanye hivi! Je, ninywe damu+ ya watu hawa kwa kuhatarisha nafsi zao? Kwa maana waliyaleta kwa kuhatarisha nafsi zao.” Naye hakukubali kuyanywa.+ Hayo ndiyo mambo ambayo wale wanaume watatu wenye nguvu walifanya. 20  Naye Abishai+ ndugu ya Yoabu,+ yeye alikuwa kichwa cha wale watatu; naye alitikisa mkuki wake juu ya watu 300 waliouawa, naye alikuwa na sifa kama wale watatu. 21  Kati ya hao watatu yeye alikuwa mashuhuri zaidi kuliko hao wengine wawili, naye akawa mkuu wao; ingawa hivyo hakufikia+ kuwa kati ya wale watatu wa kwanza. 22  Naye Benaya+ mwana wa Yehoyada+ mwana wa mwanamume shujaa, aliyefanya matendo mengi katika Kabzeeli,+ yeye mwenyewe alipiga na kuwaua wale wana wawili wa Arieli wa Moabu; naye alishuka, akapiga na kumuua simba+ ndani ya shimo la maji katika siku ya kuanguka kwa theluji. 23  Naye ndiye aliyempiga na kumuua yule mwanamume Mmisri, mwanamume aliyekuwa mkubwa isivyo kawaida, mwenye urefu wa mikono mitano.+ Na mkononi mwa yule Mmisri kulikuwa na mkuki+ kama mti wa wafumaji wa nguo; na bado yeye alishuka kumwendea akiwa na fimbo, akaunyakua ule mkuki kutoka mkononi mwa yule Mmisri na kumuua kwa mkuki wake mwenyewe.+ 24  Benaya mwana wa Yehoyada alifanya mambo hayo, naye alikuwa na jina kati ya wale wanaume watatu wenye nguvu. 25  Ingawa yeye alikuwa mashuhuri kuliko wale 30, hakufikia daraja la wale watatu wa kwanza.+ Hata hivyo, Daudi alimweka juu ya walinzi wake.+ 26  Kwa habari ya wanaume wenye nguvu wa majeshi, kulikuwa na Asaheli+ ndugu ya Yoabu, Elhanani+ mwana wa Dodo wa Bethlehemu. 27  Shamothi+ Mharori, Helezi Mpeloni,+ 28  Ira+ mwana wa Ikeshi Mtekoa, Abiezeri Mwanathothi,+ 29  Sibekai+ Mhusha, Ilai Mwahohi,+ 30  Maharai+ Mnetofa,+ Heledi+ mwana wa Baana Mnetofa, 31  Ithai mwana wa Ribai+ wa Gibea+ wa wana wa Benyamini,+ Benaya Mpirathoni,+ 32  Hurai kutoka katika mabonde ya mto ya Gaashi,+ Abieli Mwarbathi, 33  Azmavethi Mbaharumu,+ Eliaba Mshaalboni, 34  wana wa Hashemu Mgizoni, Yonathani+ mwana wa Shagee Mharari, 35  Ahiamu mwana wa Sakari+ Mharari, Elifali+ mwana wa Uru, 36  Heferi Mmekerathi, Ahiya Mpeloni, 37  Hezro Mkarmeli,+ Naarai mwana wa Ezbai, 38  Yoeli ndugu ya Nathani,+ Mibhari mwana wa Hagri, 39  Seleki Mwamoni, Naharai Mberothi, mchukua-silaha wa Yoabu mwana wa Seruya, 40  Ira Mwithri, Garebu+ Mwithri, 41  Uria+ Mhiti,+ Zabadi mwana wa Alai, 42  Adina mwana wa Shiza Mrubeni, kichwa cha Warubeni, ambaye 30 walikuwa pamoja naye; 43  Hanani mwana wa Maaka, na Yoshafati Mmithini, 44  Uziya Mwashtarothi, Shama na Yeieli, wana wa Hothamu Mwaroeri, 45  Yediaeli mwana wa Shimri, na Yoha ndugu yake, Mtisi, 46  Elieli Mmahawi, na Yeribai na Yoshavia wana wa Elnaamu, na Ithma Mmoabu. 47  Elieli na Obedi na Yaasieli Mmesoba.

Maelezo ya Chini