Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

1 Mambo ya Nyakati 1:1-54

1  Adamu,+Sethi,+Enoshi,+   Kenani,+Mahalaleli,+Yaredi,+   Enoko,+Methusela,+Lameki,+  Noa,+Shemu,+ Hamu+ na Yafethi.+  Wana wa Yafethi walikuwa Gomeri na Magogu+ na Madai+ na Yavani+ na Tubali na Mesheki+ na Tirasi.+  Na wana wa Gomeri walikuwa Ashkenazi+ na Rifathi+ na Togarma.+  Na wana wa Yavani walikuwa Elisha+ na Tarshishi,+ Kitimu+ na Rodanimu.+  Wana wa Hamu walikuwa Kushi+ na Misraimu,+ Putu+ na Kanaani.+  Na wana wa Kushi walikuwa Seba+ na Havila na Sabta+ na Raama+ na Sabteka.+ Na wana wa Raama walikuwa Sheba na Dedani.+ 10  Na Kushi akamzaa Nimrodi.+ Ni yeye wa kwanza kuwa mwanamume mwenye nguvu duniani.+ 11  Misraimu naye akamzaa Ludimu+ na Anamimu na Lehabimu na Naftuhimu+ 12  na Pathrusimu+ na Kasluhimu+ (ambao Wafilisti+ walitokana nao) na Kaftorimu.+ 13  Kanaani naye akamzaa Sidoni+ mzaliwa wake wa kwanza na Hethi+ 14  na Myebusi+ na Mwamori+ na Mgirgashi+ 15  na Mhivi+ na Mwarkia na Msini+ 16  na Mwarvadi+ na Msemari+ na Mhamathi.+ 17  Wana wa Shemu+ walikuwa Elamu+ na Asihuru+ na Arpakshadi+ na Ludi+ na Aramu, Na Usi na Huli na Getheri na Mashi.+ 18  Arpakshadi naye akamzaa Shela,+ na Shela akamzaa Eberi.+ 19  Na Eberi alizaa wana wawili. Jina la mmoja lilikuwa ni Pelegi,+ kwa sababu katika siku zake dunia ilikuwa imegawanyika; na jina la ndugu yake lilikuwa ni Yoktani. 20  Yoktani naye akazaa Almodadi na Shelefu na Hazarmavethi na Yera+ 21  na Hadoramu na Uzali na Dikla+ 22  na Obali na Abimaeli na Sheba+ 23  na Ofiri+ na Havila+ na Yobabu;+ hao wote ndio waliokuwa wana wa Yoktani. 24  Shemu,+Arpakshadi,+Shela,+ 25  Eberi,+ Pelegi,+Reu,+ 26  Serugi,+Nahori,+Tera,+ 27  Abramu,+ yaani, Abrahamu.+ 28  Wana wa Abrahamu walikuwa Isaka+ na Ishmaeli.+ 29  Hizi ndizo asili za familia zao: Mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli alikuwa Nebayothi+ na Kedari+ na Adbeeli na Mibsamu,+ 30  Mishma na Duma,+ Masa, Hadadi+ na Tema, 31  Yeturi, Nafishi na Kedema.+ Hao ndio waliokuwa wana wa Ishmaeli. 32  Nao wana wa Ketura,+ suria wa Abrahamu,+ aliwazaa Zimrani na Yokshani na Medani+ na Midiani+ na Ishbaki+ na Shua.+ Na wana wa Yokshani walikuwa Sheba na Dedani.+ 33  Na wana wa Midiani walikuwa Efa+ na Eferi na Hanoki na Abida na Eldaa.+ Wote hao walikuwa wana wa Ketura. 34  Naye Abrahamu akamzaa Isaka.+ Wana wa Isaka walikuwa Esau+ na Israeli.+ 35  Wana wa Esau walikuwa Elifazi, Reueli+ na Yeushi na Yalamu na Kora.+ 36  Wana wa Elifazi walikuwa Temani+ na Omari, Sefo na Gatamu, Kenasi+ na Timna+ na Amaleki.+ 37  Wana wa Reueli walikuwa Nahathi, Zera, Shamma na Miza.+ 38  Na wana wa Seiri+ walikuwa Lotani na Shobali na Sibeoni na Ana+ na Dishoni na Ezeri na Dishani.+ 39  Na wana wa Lotani walikuwa Hori na Homamu. Na dada ya Lotani alikuwa Timna.+ 40  Wana wa Shobali walikuwa Alvani na Manahathi na Ebali, Shefo na Onamu.+ Na wana wa Sibeoni walikuwa Aya na Ana.+ 41  Wana wa Ana walikuwa Dishoni.+ Na wana wa Dishoni walikuwa Hemdani na Eshbani na Ithrani na Kerani.+ 42  Wana wa Ezeri+ walikuwa Bilhani na Zaavani na Akani.+ Wana wa Dishani walikuwa Usi na Arani.+ 43  Na hawa ndio wafalme waliotawala katika nchi ya Edomu+ kabla ya mfalme+ yeyote kuwatawala wana wa Israeli: Bela mwana wa Beori, ambaye jina la jiji lake lilikuwa Dinhaba.+ 44  Mwishowe Bela akafa, na Yobabu mwana wa Zera+ kutoka Bosra+ akaanza kutawala mahali pake. 45  Mwishowe Yobabu akafa, na Hushamu+ kutoka katika nchi ya Watemani+ akaanza kutawala mahali pake. 46  Mwishowe Hushamu akafa, na Hadadi+ mwana wa Bedadi, aliyeshinda Midiani+ katika uwanda wa Moabu, akaanza kutawala mahali pake. Na jina la jiji lake lilikuwa Avithi.+ 47  Mwishowe Hadadi akafa, na Samla kutoka Masreka+ akaanza kutawala mahali pake. 48  Mwishowe Samla akafa, na Shauli kutoka Rehobothi+ kando ya ule Mto akaanza kutawala mahali pake. 49  Mwishowe Shauli akafa, na Baal-hanani mwana wa Akbori+ akaanza kutawala mahali pake. 50  Mwishowe Baal-hanani akafa, na Hadadi akaanza kutawala mahali pake; na jina la jiji lake lilikuwa Pau, nalo jina la mke wake lilikuwa Mehetabeli, binti ya Matredi, binti ya Mezahabu.+ 51  Mwishowe Hadadi akafa. Nao mashehe wa Edomu wakawa ni shehe Timna, shehe Alva, shehe Yethethi,+ 52  shehe Oholibama, shehe Ela, shehe Pinoni,+ 53  shehe Kenasi, shehe Temani, shehe Mibsari,+ 54  shehe Magdieli, shehe Iramu.+ Hao ndio waliokuwa mashehe+ wa Edomu.

Maelezo ya Chini