2. ČASŤ

Kto je pravý Boh?

Kto je pravý Boh?

Je len jeden pravý Boh a jeho meno je Jehova. (Žalm 83:18) Je to duchovná bytosť; nemôžeme ho vidieť. Má nás rád a chce, aby sme ho mali radi aj my. Chce tiež, aby sme mali radi aj iných ľudí. (Matúš 22:35–40) Je Najvyšší a je Stvoriteľom všetkého.

Ako prvého Boh stvoril mocného duchovného tvora, ktorý sa neskôr stal známym ako Ježiš Kristus. Jehova stvoril aj anjelov.

Jehova stvoril všetko v nebi... i na zemi. Zjavenie 4:11

Jehova Boh stvoril hviezdy a tiež zem a všetko, čo je na nej. (1. Mojžišova 1:1)

Prvého človeka, Adama, vytvoril z prachu zeme. (1. Mojžišova 2:7)