15. LEKCIA

Akú úlohu majú starší v zbore?

Akú úlohu majú starší v zbore?

Fínsko

Vyučovanie

Pastierska starostlivosť

Vydávanie svedectva

V našej organizácii nemáme platených duchovných. Tak ako to bolo v začiatkoch kresťanského zboru, aj dnes máme spôsobilých starších, ktorí sú ustanovení za dozorcov, aby „pásli Boží zbor“. (Skutky 20:28) Sú to duchovne zrelí muži, ktorí sa v zbore ujímajú vedenia a pasú ho „nie z donútenia, ale ochotne; ani nie z lásky k nepoctivému zisku, ale horlivo“. (1. Petra 5:1–3) Čo všetko robia na náš úžitok?

Starajú sa o nás a chránia nás. Starší vedú zbor a snažia sa ho duchovne chrániť. Keďže sú si vedomí, že Boh ich poveril úlohou starať sa o jeho ľud, nepanujú nad nami, ale, naopak, snažia sa konať tak, aby sme sa cítili dobre a mali radosť. (2. Korinťanom 1:24) Tak ako pastier venuje starostlivú pozornosť každej svojej ovečke, títo starší sa snažia osobne spoznať každého člena zboru. (Príslovia 27:23)

Vyučujú nás, ako konať Božiu vôľu. Každý týždeň starší vedú zborové zhromaždenia s cieľom posilňovať našu vieru. (Skutky 15:32) Títo oddaní muži sa tiež ujímajú vedenia vo zvestovateľskej činnosti, pričom s nami spolupracujú a školia nás v rôznych formách služby.

Poskytujú nám osobné povzbudenie. Keď sa starší snažia duchovne nám pomáhať ako jednotlivcom, môžu nás navštíviť u nás doma alebo nás osloviť v sále Kráľovstva a ponúknuť nám pomoc alebo poskytnúť útechu z Písiem. (Jakub 5:14, 15)

Väčšina starších nemá na starosti len zborové úlohy. Musia tiež chodiť do svetskej práce a majú vlastnú rodinu, o ktorú sa musia starať a ktorej musia venovať čas a pozornosť. Bratia, ktorí slúžia ako starší, sa veľmi namáhajú a rozhodne si zaslúžia našu úctu. (1. Tesaloničanom 5:12, 13)

  • Akú úlohu majú starší v zbore?

  • Ako starší dávajú najavo, že sa o nás zaujímajú?