19. LEKCIA

Kto je verný a rozvážny otrok?

Kto je verný a rozvážny otrok?

Všetci máme úžitok z duchovného pokrmu, ktorý dostávame

Krátko pred smrťou Ježiš v dôvernom rozhovore so štyrmi zo svojich učeníkov — s Petrom, Jakubom, Jánom a Andrejom — predpovedal, čo bude znamením jeho prítomnosti v posledných dňoch. V tomto rozhovore upriamil pozornosť na jednu dôležitú otázku: „Kto je teda ten verný a rozvážny otrok, ktorého jeho pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby im dával pokrm v pravý čas?“ ​(Matúš 24:3, 45; Marek 13:3, 4) Ježiš svojich učeníkov uistil, že on ako ich „pán“ ustanoví „otroka“, ktorý bude jeho nasledovníkom v čase konca zabezpečovať stály prísun duchovného pokrmu. Kto je týmto otrokom?

Je to malá skupina Ježišových pomazaných nasledovníkov. Tento „otrok“ je totožný s vedúcim zborom Jehovových svedkov. Poskytuje svojim spoluctiteľom časový duchovný pokrm. Sme od tohto verného otroka závislí, pretože od neho stále dostávame „vymeranú zásobu jedla v pravý čas“. (Lukáš 12:42)

„Otrokovi“ je zverená starostlivosť o Božiu domácnosť. (1. Timotejovi 3:15) Ježiš mu zveril vážnu zodpovednosť organizovať činnosť pozemskej časti Jehovovej organizácie — spravovať jej majetok, riadiť zvestovateľskú činnosť a vyučovať nás prostredníctvom našich zborov. Aby sme mali to, čo potrebujeme, v čase, keď to potrebujeme, „verný a rozvážny otrok“ nám poskytuje duchovný pokrm tak v podobe publikácií, ktoré používame v našej službe, ako aj v podobe programov, ktoré sú predkladané na našich zhromaždeniach a zjazdoch.

Tento otrok je verný, lebo sa verne pridržiava biblických právd a verne si spĺňa poverenie zvestovať dobré posolstvo. Je tiež rozvážny, lebo sa múdro stará o Kristove záujmy na zemi. (Skutky 10:42) Jehova žehná jeho činnosť, vďaka čomu sa tešíme zo vzrastu a z hojnosti duchovných opatrení. (Izaiáš 60:22; 65:13)

  • Koho Ježiš ustanovil, aby duchovne sýtil jeho učeníkov?

  • Prečo možno povedať, že „otrok“ je verný a rozvážny?