16. LEKCIA

Aká je úloha služobných pomocníkov?

Aká je úloha služobných pomocníkov?

Mjanmarsko

Vedenie bodu programu na zhromaždení

Stretnutie pred zvestovateľskou službou

Upratovanie sály Kráľovstva

V Biblii sa píše o dvoch skupinách kresťanských mužov, ktorí sa starajú o rôzne úlohy v zbore — o ‚dozorcoch a služobných pomocníkoch‘. (Filipanom 1:1) Zvyčajne v každom zbore slúži viac takýchto bratov. Čo všetko robia na náš úžitok služobní pomocníci?

Pomáhajú zborovým starším. Služobní pomocníci, či už sú vekovo mladší, alebo starší, sú duchovne zmýšľajúci, spoľahliví a svedomití muži. Vykonávajú dôležité, no často rutinné organizačné úlohy, ako aj akúkoľvek fyzickú prácu, ktorú je potrebné v zbore urobiť. To umožňuje starším plne sa sústrediť na vyučovanie a pastiersku činnosť.

Vykonávajú rôzne praktické úlohy. Niektorí služobní pomocníci slúžia v usporiadateľskej službe a ich úlohou je vítať všetkých, ktorí prichádzajú na zhromaždenia. Ďalší obsluhujú zvukovú aparatúru, majú na starosti rozdeľovanie literatúry, starajú sa o zborové účty či o prideľovanie zvestovateľských obvodov členom zboru. Pomáhajú tiež s upratovaním a údržbou sály Kráľovstva. Starší ich môžu požiadať, aby pomáhali zostarnutým členom zboru. Služobní pomocníci ochotne vykonávajú akékoľvek úlohy, ktorými sú poverení, a zbor si ich za to veľmi váži. (1. Timotejovi 3:13)

Dávajú dobrý príklad. Za služobných pomocníkov sú vyberaní takí bratia, ktorí majú znamenité kresťanské vlastnosti. Keď majú na zhromaždení pridelený nejaký bod programu, snažia sa posilňovať našu vieru. Tým, že sa horlivo zapájajú do zvestovateľskej činnosti, podnecujú k horlivosti aj nás. Keďže prejavujú ducha spolupráce, prispievajú k jednote a radosti v zbore. (Efezanom 4:16) Časom sa môžu aj oni stať spôsobilými slúžiť ako starší.

  • Kto môže slúžiť ako služobný pomocník?

  • Ako služobní pomocníci prispievajú k hladkej činnosti zboru?