4. LEKCIA

Prečo sme vydali Preklad nového sveta?

Prečo sme vydali Preklad nového sveta?

Konžská demokratická republika

Rwanda

Božie meno v Žalme 69:31 na fragmente Symmachovho gréckeho prekladu z tretieho alebo štvrtého storočia n. l.

Niekoľko desaťročí Jehovovi svedkovia používali, tlačili a rozširovali rôzne preklady Biblie. No potom sme videli, že je potrebný nový preklad, ktorý by ľuďom uľahčil získať ‚presné poznanie pravdy‘, keďže práve to je Božou vôľou. (1. Timotejovi 2:3, 4) Preto sme v roku 1950 začali v angličtine po častiach vydávať preklad Biblie v modernom jazyku — Preklad nového sveta. Odvtedy bol verne a presne preložený už do vyše 130 jazykov.

Bol potrebný preklad Biblie, ktorý by bol ľahko zrozumiteľný. Každý jazyk sa v priebehu času vyvíja a mení, a tak mnohé preklady Biblie obsahujú zastarané výrazy alebo určité vyjadrenia, ktorým je dnes ťažké rozumieť. Okrem toho boli objavené staroveké rukopisy, ktoré sú časovo bližšie k originálom a sú presnejšie, čo viedlo k lepšiemu porozumeniu biblickej hebrejčiny, aramejčiny a gréčtiny.

Bol potrebný preklad Biblie, ktorý by verne odovzdával Božie slovo. Prekladatelia Biblie pracujú s Božími inšpirovanými spismi, a tak by do textu nemali robiť svojvoľné zásahy, ale mali by sa čo najvernejšie pridŕžať originálu. No vo väčšine prekladov Svätých Písiem si prekladatelia dovolili odstrániť Božie meno, Jehova.

Bol potrebný preklad Biblie, ktorý by ctil jej Autora. (2. Samuelova 23:2) V Preklade nového sveta bolo Jehovovo meno vrátené asi na 7 000 miest, na ktorých sa vyskytuje v najstarších biblických rukopisoch. (Žalm 83:18) Jeden príklad vidno na obrázku. Preklad nového sveta je výsledkom rokov usilovného štúdia, a keďže jasne vyjadruje Božie myšlienky, je radosť čítať ho. Bez ohľadu na to, či máte vo svojom jazyku tento preklad, alebo nie, povzbudzujeme vás, aby ste si vytvorili zvyk čítať Jehovovo Slovo každý deň. (Jozua 1:8; Žalm 1:2, 3)

  • Prečo sme dospeli k záveru, že je potrebný nový preklad Biblie?

  • Aký dobrý zvyk by si mal vytvoriť každý, kto chce spoznať Božiu vôľu?