2. LEKCIA

Prečo sa voláme Jehovovi svedkovia?

Prečo sa voláme Jehovovi svedkovia?

Noach

Abrahám a Sára

Mojžiš

Ježiš Kristus

Veľa ľudí si myslí, že Jehovovi svedkovia sú novým náboženstvom. No už pred vyše 2 700 rokmi boli služobníci jediného pravého Boha označení ako jeho „svedkovia“. (Izaiáš 43:10–12) Do roku 1931 sme boli známi ako Bádatelia Biblie. Prečo sme prijali meno Jehovovi svedkovia?

Toto meno poukazuje na to, kto je naším Bohom. Podľa starovekých rukopisov sa Božie meno, Jehova, objavuje v Biblii viac ako 7 000-krát. Z mnohých prekladov Biblie však bolo toto meno odstránené a nahradené titulmi, ako napríklad Pán, Boh alebo Hospodin. No sám pravý Boh oznámil Mojžišovi svoje osobné meno Jehova a dodal: „To je moje meno na neurčitý čas.“ ​(2. Mojžišova 3:15) Tak sa odlíšil od všetkých falošných bohov. Sme hrdí na to, že môžeme nosiť Božie sväté meno.

Poukazuje to na naše poslanie. Už od staroveku Boží služobníci svedčili o svojej viere v Jehovu. Prvým z týchto služobníkov bol Ábel. V priebehu stáročí tu boli ďalší — Noach, Abrahám, Sára, Mojžiš, Dávid a mnohí iní, ktorí tvoria „veľký oblak svedkov“. (Hebrejom 11:4–12:1) Tak ako keď niekto svedčí na súde v prospech nevinného, aj my sme odhodlaní svedčiť o tom, aká je pravda o našom Bohu.

Napodobňujeme tým Ježiša. V Biblii je Ježiš označený ako „verný a pravdivý svedok“. (Zjavenie 3:14) Ježiš sám povedal, že ‚oznámil Božie meno‘ a že stále „svedčil o pravde“ o Bohu. (Ján 17:26; 18:37) Preto aj praví Kristovi nasledovníci musia svedčiť o Jehovovom mene a oznamovať ho ďalším. Práve to sa Jehovovi svedkovia snažia robiť.

  • Prečo Bádatelia Biblie prijali meno Jehovovi svedkovia?

  • Ako dlho má Jehova na zemi svojich svedkov?

  • Kto je najvýznamnejším svedkom Jehovu?