22. LEKCIA

Čo všetko sa robí v pobočkách?

Čo všetko sa robí v pobočkách?

Šalamúnove ostrovy

Kanada

Južná Afrika

Členovia rodiny Bétel slúžia v rôznych oddeleniach a svojou prácou podporujú zvestovateľskú činnosť v jednej alebo vo viacerých krajinách, ktoré má pobočka na starosti. Niektorí pracujú v prekladateľských tímoch, iní tlačia časopisy či viažu knihy, pracujú v sklade literatúry, spolupracujú na produkcii audio-/videonahrávok alebo sa starajú o ďalšie veci potrebné na danom území.

Výbor pobočky dohliada na všetku činnosť. Dohľad nad chodom každej pobočky zveruje vedúci zbor výboru pobočky, ktorý tvoria najmenej traja spôsobilí starší. Výbor pobočky pravidelne informuje vedúci zbor o pokroku diela v každej krajine, ktorú má na starosti, ako aj o akýchkoľvek problémoch, ktoré vzniknú. Takéto správy pomáhajú vedúcemu zboru rozhodnúť o tom, aké témy sa budú v najbližšom období rozoberať v publikáciách, na zhromaždeniach a zjazdoch. Pobočky pravidelne navštevujú zástupcovia vedúceho zboru. Tí poskytujú výborom pobočiek inštrukcie a rady, ktoré im pomáhajú dobre si spĺňať zverené úlohy. (Príslovia 11:14) Na povzbudenie tých, ktorí žijú na území pod dohľadom danej pobočky, sa pri tejto príležitosti vždy koná mimoriadne zhromaždenie, na ktorom odznie prejav tohto zástupcu svetového ústredia.

Všetka činnosť v pobočke slúži na podporu miestnych zborov. Zodpovední bratia v pobočkách schvaľujú vytváranie nových zborov. Koordinujú tiež činnosť priekopníkov, misionárov a krajských dozorcov, ktorí slúžia na území pod správou ich pobočky. Okrem toho organizujú zjazdy, dohliadajú na výstavbu nových sál Kráľovstva a na to, aby sa literatúra podľa potreby distribuovala do zborov. Všetka činnosť, ktorá sa vykonáva v pobočkách, prispieva k tomu, aby sa organizovaným spôsobom vykonávalo zvestovateľské dielo. (1. Korinťanom 14:33, 40)

  • Ako výbory pobočiek pomáhajú vedúcemu zboru?

  • Aké úlohy sa vykonávajú v pobočke?