20. LEKCIA

Čo je úlohou vedúceho zboru a ako si ju dnes vedúci zbor plní?

Čo je úlohou vedúceho zboru a ako si ju dnes vedúci zbor plní?

Vedúci zbor v prvom storočí

Čítanie listu od vedúceho zboru

V prvom storočí slúžila malá skupina pozostávajúca z ‚apoštolov a starších v Jeruzaleme‘ ako vedúci zbor. (Skutky 15:2) Ten robil dôležité rozhodnutia v mene celého zboru pomazaných kresťanov. Skôr ako členovia tohto vedúceho zboru dospeli v určitej veci k jednomyseľnému rozhodnutiu, skúmali, čo o tom hovoria Písma, a podriadili sa tomu, ako ich viedol Boží duch. (Skutky 15:25) Podľa tohto vzoru robí vedúci zbor rozhodnutia aj dnes.

Je nástrojom, prostredníctvom ktorého Boh uskutočňuje svoju vôľu. Pomazaní bratia, ktorí dnes slúžia vo vedúcom zbore, majú hlbokú úctu k Božiemu Slovu a majú tiež veľa skúseností s riešením praktických i duchovných otázok. Každý týždeň sa stretávajú, aby uvažovali o potrebách celosvetového bratstva. Rovnako ako to bolo v prvom storočí, aj dnes sú usmernenia, ktoré poskytujú, založené na Božom Slove a odovzdávané formou listov alebo prostredníctvom cestujúcich dozorcov či ďalších zástupcov vedúceho zboru. Vďaka tomu sa Boží ľud teší z jednoty v zmýšľaní i v konaní. (Skutky 16:4, 5) Vedúci zbor dozerá na prípravu duchovného pokrmu, roznecuje ducha horlivosti pre zvestovateľské dielo a dohliada na vymenúvanie bratov do zodpovedného postavenia.

Dáva sa viesť Božím duchom. Vedúci zbor je vnímavý na to, ako ho vedie Zvrchovaný Panovník, Jehova, a Hlava zboru, Ježiš. (1. Korinťanom 11:3; Efezanom 5:23) Členovia vedúceho zboru sa nepovažujú za vodcov Božieho ľudu, ale spolu so všetkými ostatnými pomazanými kresťanmi „stále nasledujú Baránka [Ježiša], kamkoľvek ide“. (Zjavenie 14:4) Bratia vo vedúcom zbore sú vďační, keď sa za nich modlíme.

  • Kto tvoril vedúci zbor v prvom storočí?

  • Ako sa dnes vedúci zbor dáva viesť Bohom?