Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Prejsť na obsah

Dobrá správa od Boha

14. LEKCIA

Prečo má Boh organizáciu?

Prečo má Boh organizáciu?

1. Prečo Boh zorganizoval staroveký izraelský národ?

Boh vytvoril z potomkov patriarchu Abraháma organizovaný národ a dal im súbor zákonov. Tento národ, ktorý bol nazvaný Izrael, dostal za úlohu chrániť pravé uctievanie a byť strážcom Božieho slova. (Žalm 147:19, 20) A tak prostredníctvom Izraela mohli ľudia všetkých národov získať požehnania. Prečítajte si 1. Mojžišovu 22:18.

Boh si vybral Izraelitov, aby boli jeho svedkami. História starovekého Izraela je ukážkou toho, aký úžitok to ľuďom prináša, keď poslúchajú Božie zákony. (5. Mojžišova 4:6) Teda prostredníctvom Izraelitov mohli aj ďalší ľudia spoznať pravého Boha. Prečítajte si Izaiáša 43:10, 12.

2. Prečo sú praví kresťania organizovaní?

Izrael ako národ po čase stratil Božiu priazeň a Boh Jehova ho nahradil kresťanským zborom. (Matúš 21:43; 23:37, 38) Teraz namiesto Izraelitov slúžia ako svedkovia Jehovu praví kresťania. Prečítajte si Skutky 15:14, 17.

Ježiš zorganizoval svojich nasledovníkov, aby konali dielo zvestovania a robenia učeníkov z ľudí všetkých národov. (Matúš 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Toto dielo vrcholí práve teraz, v závere tohto systému vecí. Prvý raz v histórii Jehova zjednocuje v pravom uctievaní milióny ľudí zo všetkých národov. (Zjavenie 7:9, 10) Praví kresťania sú organizovaní aj preto, aby si navzájom pomáhali a povzbudzovali sa. Všade na svete prebieha na ich zhromaždeniach rovnaký program biblického vyučovania. Prečítajte si Hebrejom 10:24, 25.

3. Aké boli začiatky novodobej organizácie Jehovových svedkov?

V 70. rokoch 19. storočia začala malá skupina bádateľov Biblie odhaľovať dávno zabudnuté biblické pravdy. Pochopili, že Ježiš zorganizoval kresťanov preto, aby zvestovali. To ich podnietilo začať medzinárodnú kampaň zvestovania o Kráľovstve. V roku 1931 prijali meno Jehovovi svedkovia. Prečítajte si Skutky 1:8; 2:1, 4, 11; 5:42.

4. Ako sú Jehovovi svedkovia organizovaní?

V prvom storočí mali kresťanské zbory, ktoré už boli v mnohých krajinách, úžitok z jednotného vedenia prostredníctvom vedúceho zboru, ktorý uznával, že Hlavou zboru je Ježiš. (Skutky 16:4, 5) Aj dnes majú Jehovovi svedkovia úžitok z jednotného vedenia prostredníctvom vedúceho zboru, ktorý pozostáva zo skúsených starších. Vedúci zbor dohliada na činnosť kancelárií odbočiek Jehovových svedkov, ktoré majú na starosti prekladanie, tlač a distribúciu pomôcok na štúdium Biblie vo vyše 600 jazykoch. Tak sa biblické povzbudenie a vedenie dostáva do viac ako 100 000 zborov po celom svete. V každom zbore slúžia spôsobilí muži ako starší, čiže duchovní pastieri. Títo muži sa s láskou starajú o Božie stádo. Prečítajte si 1. Petra 5:2, 3.

Jehovovi svedkovia sú organizovaní, aby zvestovali dobrú správu od Boha a robili učeníkov. Zvestujeme z domu do domu, tak ako to kedysi robili apoštoli. (Skutky 20:20) Ľuďom, ktorí úprimne milujú pravdu, ponúkame pomoc pri štúdiu Biblie. Ale Jehovovi svedkovia nie sú len členmi nejakej organizácie. Sme rodina, ktorá má milujúceho Otca. Sme bratia a sestry, ktorí sa jeden o druhého zaujímajú. (2. Tesaloničanom 1:3) Keďže Jehovov ľud je organizovaný preto, aby konal Božiu vôľu a pomáhal iným, je tou najšťastnejšou rodinou na zemi. Prečítajte si Žalm 33:12 a Skutky 20:35.