Buď ohľaduplný a láskavý tak ako Jehova

Buď ohľaduplný a láskavý tak ako Jehova

„Šťastný je každý, kto si počína ohľaduplne voči poníženému.“ ​(ŽALM 41:1)

PIESNE: 35, 50

1. Ako si Boží služobníci prejavujú lásku?

BOŽÍ služobníci tvoria duchovnú rodinu, ktorá sa vyznačuje láskou. (1. Jána 4:16, 21) Táto láska sa väčšinou neprejavuje niekoľkými hrdinskými činmi, ale mnohými nenápadnými spôsobmi, napríklad ohľaduplnou rečou a láskavými skutkami. Keď zaobchádzame s druhými láskavo a ohľaduplne, stávame sa „napodobňovateľmi Boha ako milované deti“. (Ef. 5:1)

2. Ako Ježiš napodobňoval svojho Otca?

2 Ježiš dokonale napodobňoval svojho Otca, a preto s druhými vždy zaobchádzal láskavo. Povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa lopotíte a ste preťažení, a ja vás občerstvím... lebo ja som miernej povahy a pokorného srdca.“ ​(Mat. 11:28, 29) Keď sa riadime Kristovým príkladom a počíname si „ohľaduplne voči poníženému“, získavame priazeň nášho nebeského Otca a prináša nám to veľkú radosť. (Žalm 41:1) V tomto článku preskúmame, ako môžeme byť ohľaduplní k členom rodiny, k spolukresťanom a k ľuďom v službe.

BUĎ OHĽADUPLNÝ K ČLENOM RODINY

3. Ako by sa mal manžel správať k manželke? (Pozri obrázok v úvode článku.)

3 Manžel by mal dávať ostatným členom rodiny príklad v ohľaduplnosti. (Ef. 5:25; 6:4) Napríklad Biblia nabáda manželov, aby zaobchádzali s manželkami „podľa poznania“. (1. Petra 3:7) Toto slovné spojenie sa tiež dá preložiť ako „správajte sa k nim ohľaduplne; majte pre ne pochopenie“. Pochopenie a ohľaduplnosť idú ruka v ruke. Chápavý manžel si uvedomuje, že manželka je jeho doplnkom a v mnohých ohľadoch sa od neho odlišuje. To však neznamená, že je menejcenná. (1. Mojž. 2:18) Preto láskavo berie ohľad na to, ako sa cíti, a zaobchádza s ňou dôstojne a úctivo. Istá manželka z Kanady povedala o svojom manželovi: „Nikdy nezľahčuje moje pocity ani ma nekritizuje za to, ako sa cítim. Je aj dobrým poslucháčom. Keď sa mi snaží pomôcť, aby som zmenila pohľad na nejakú vec, robí to láskavo.“

4. Ako by mal manžel brať do úvahy pocity manželky, keď prichádza do kontaktu s inými ženami?

4 Pozorný manžel berie do úvahy pocity svojej manželky aj vtedy, keď prichádza do kontaktu s inými ženami. Nikdy s nimi neflirtuje ani neprejavuje o ne nevhodný záujem. (Jób 31:1) A nerobí to ani na sociálnych sieťach a internetových stránkach. Zostáva verný svojej manželke, nielen preto, že ju miluje, ale aj preto, lebo miluje Boha a tak ako on nenávidí to, čo je zlé. (Prečítajte Žalm 19:14; 97:10.)

5. Ako môže manželka prejavovať ohľad manželovi?

5 Keď manžel napodobňuje svoju Hlavu, Ježiša Krista, jeho manželka si k nemu ľahšie vypestuje „hlbokú úctu“. (Ef. 5:22–25, 33) A ak ho má v úcte, správa sa k nemu ohľaduplne, napríklad vtedy, keď musí venovať viac času teokratickým záležitostiam alebo keď ho ťažia problémy. Istý manžel z Británie hovorí: „Manželka neraz z môjho správania vycíti, že ma niečo trápi. Vtedy sa riadi zásadou v Prísloviach 20:5 a čaká na vhodný čas, keď mi môže akoby načrieť do mysle, pravdaže, ak je to záležitosť, o ktorej sa môžem s ňou porozprávať.“

6. Ako môže každý z nás pomáhať deťom, aby boli ohľaduplné, a aký úžitok im to prináša?

6 Keď sú rodičia k sebe ohľaduplní, dávajú dobrý príklad svojim deťom. Okrem toho majú aj zodpovednosť vyučovať ich, aby sa správali ohľaduplne k druhým. Napríklad ich učia, že je nesprávne behať po sále Kráľovstva alebo že na spoločenských stretnutiach, na ktorých sa podáva jedlo, by mali pustiť pred seba vekovo starších. Pochopiteľne, úsilie rodičov môžu podporiť všetci v zbore. Keď nám niektoré dieťa prejaví ohľad, napríklad nám otvorí dvere, mali by sme ho pochváliť. Pochvala má na mladého človeka dobrý účinok, lebo sa učí, že „viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní“. (Sk. 20:35)

BUĎ OHĽADUPLNÝ K SPOLUKRESŤANOM

7. Ako Ježiš prejavil ohľad istému nepočujúcemu človeku a čo sa z toho učíme?

7 Keď bol raz Ježiš v oblasti Dekapolisu, ľudia „mu priviedli hluchého muža s chybou reči“. (Mar. 7:31–35) Ježiš ho „vzal samého nabok“ a uzdravil ho. Neurobil to pred zrakom verejnosti. Prečo? Tento muž sa mohol pre svoj hendikep cítiť pred zástupom nepríjemne. Ježiš to vycítil, a preto ho vzal do ústrania. Samozrejme, my nemôžeme druhých zázračne uzdravovať. Ale to, čo môžeme a máme robiť, je brať do úvahy potreby a pocity spolukresťanov. Apoštol Pavol napísal: „Dbajme jedni o druhých, aby sme sa podnecovali k láske a k znamenitým skutkom.“ ​(Hebr. 10:24) Ježiš rozumel pocitom tohto nepočujúceho človeka a zaobchádzal s ním ohľaduplne. Dal nám vynikajúci príklad!

8. Ako môžeme prejavovať ohľad zostarnutým a chorým spolukresťanom?

8 Buď ohľaduplný k vekovo starším a chorým. Kresťanský zbor sa nevyznačuje výkonnosťou, ale láskou. (Ján 13:34, 35) Keďže bratov a sestry milujeme, vynakladáme úsilie, aby sme pomohli vekovo starším a chorým navštevovať zhromaždenia a zvestovať dobré posolstvo. A neodrádza nás ani to, že ich možnosti sú obmedzené. (Mat. 13:23) Michael, ktorý je pripútaný na invalidný vozík, si veľmi cení pomoc, ktorú mu poskytuje rodina a bratia z jeho zvestovateľskej skupiny. Hovorí: „Vďaka ich pomoci dokážem navštevovať väčšinu zhromaždení a pravidelne sa podieľať na službe. Veľmi rád mám službu na verejnosti.“

9. Ako je v rodinách Bétel postarané o zostarnutých bratov a sestry?

9 V mnohých rodinách Bétel sú aj vekovo starší a chorí bratia a sestry. Starostliví dozorcovia berú na týchto verných služobníkov ohľad a organizujú pre nich písanie svedeckých listov a telefonické vydávanie svedectva. Bill, ktorý má 86 rokov a píše listy ľuďom žijúcim na odľahlých miestach, hovorí: „Veľmi si ceníme možnosť písať svedecké listy.“ Nancy, ktorá má takmer 90 rokov, sa vyjadrila: „Na písanie svedeckých listov sa nepozerám len ako na zalepovanie obálok. Je to zvestovateľská služba. Ľudia potrebujú spoznať pravdu!“ Ethel, ktorá sa narodila v roku 1921, hovorí: „Bolesť je súčasťou môjho života. Niektoré dni je pre mňa náročné sa čo i len obliecť.“ Napriek tomu sa zapája do telefonického vydávania svedectva a má niekoľko pekných opätovných návštev. Barbara, ktorá má 85 rokov, vysvetľuje: „Keďže mám podlomené zdravie, nie vždy môžem vyjsť von do služby. Ale môžem vydávať svedectvo cez telefón. Ďakujem ti, Jehova!“ Títo drahí zostarnutí bratia a sestry spolu s ďalšími podali správu, že za menej než rok strávili v službe 1 228 hodín, napísali 6 265 listov, viedli viac ako 2 000 telefonických hovorov a rozdali 6 315 publikácií. Môžeme si byť istí, že Jehova má z ich úsilia veľkú radosť! (Prísl. 27:11)

10. Ako môžeme prispieť k tomu, aby bratia a sestry mali zo zhromaždení čo najväčší úžitok?

10 Buď ohľaduplný na zhromaždení. Svojou ohľaduplnosťou prispievame k tomu, aby bratia a sestry mali z neho čo najväčší úžitok. Ako to môžeme robiť? Napríklad tak, že prichádzame včas, aby sme druhých zbytočne nerušili. Iste, niekedy sa môže stať, že pre nepredvídané okolnosti prídeme neskoro. Ale ak meškáme pravidelne, mali by sme sa zamyslieť, ako by sme mohli byť ohľaduplnejší. A pamätajme tiež na to, že našimi hostiteľmi na zhromaždení sú Jehova a jeho Syn. (Mat. 18:20) Určite si zaslúžia, aby sme im prejavovali hlbokú úctu a prichádzali na zhromaždenia včas.

11. Prečo by sa bratia, ktorí vyučujú na zhromaždení, mali riadiť pokynom v 1. Korinťanom 14:40?

11 Ohľaduplnosť k bratom a sestrám prejavujeme aj tým, že sa riadime pokynom: „Nech sa všetko deje slušne a usporiadane.“ ​(1. Kor. 14:40) Bratia, ktorí majú nejaký bod programu, dbajú na tento pokyn tak, že skončia v stanovenom čase. Prejavia tak ohľad nielen nasledujúcemu rečníkovi, ale aj celému zboru. Niektorých čaká po zhromaždení ešte dlhá cesta domov. Iní sú závislí od verejnej dopravy. A ďalší majú manželského partnera, ktorý nie je Jehovovým svedkom a netrpezlivo ich čaká.

12. Prečo si starší zaslúžia, aby sme im prejavovali „mimoriadnu pozornosť v láske“? (Pozri rámček „ Buď ohľaduplný k tým, ktorí nás vedú“.)

12 Starší usilovne slúžia ako duchovní pastieri a dávajú nám príklad v službe. Preto si zaslúžia našu úctu a lásku. (1. Tes. 5:12, 13) Za všetko, čo pre teba robia, si určite veľmi vďačný. Môžeš to dokázať tak, že budeš s nimi ochotne spolupracovať a podporovať ich, pretože „stále bdejú nad [našimi] dušami ako takí, ktorí budú skladať účty“. (Hebr. 13:7, 17)

BUĎ OHĽADUPLNÝ K ĽUĎOM V SLUŽBE

13. Čo sa učíme z toho, ako sa k ľuďom správal Ježiš?

13 Prorok Izaiáš o Ježišovi predpovedal: „Nalomenú trstinu nedolomí a pohasínajúci ľanový knôt, ten nezhasí.“ ​(Iz. 42:3) Ježiš miloval ľudí, a preto bol k nim súcitný. Chápal pocity tých, ktorí boli v obraznom zmysle ako nalomená trstina alebo tlejúci knôt lampy. Vďaka tomu bol ohľaduplný, láskavý a trpezlivý. Aj deti ho mali rady. (Mar. 10:14) My, pochopiteľne, nerozumieme ľuďom tak ako Ježiš ani nie sme takými dobrými učiteľmi. Ale môžeme a mali by sme byť ohľaduplní k ľuďom v našom obvode. Patria k tomu tri veci: ako, kedy a ako dlho sa s nimi rozprávame.

14. Prečo by nám malo veľmi záležať na tom, ako sa s ľuďmi rozprávame?

14 Ako by sme sa mali rozprávať s ľuďmi? Dnes sú na svete milióny ľudí, ktorí sú „zodratí... a zmietaní sem a tam“ skorumpovanými a bezcitnými obchodníkmi, politikmi i náboženskými vodcami. (Mat. 9:36) Následkom toho sú mnohí ľudia nedôverčiví a pesimistickí. Preto je veľmi dôležité, aby z našich slov a tónu nášho hlasu vycítili, že sme láskaví a chápaví. Mnohí sa zaujímajú o naše posolstvo nielen preto, že dobre poznáme Bibliu a dokážeme logicky argumentovať, ale tiež preto, lebo máme o nich úprimný záujem a správame sa k nim ohľaduplne.

15. Ako môžeme prejavovať ohľad ľuďom v službe?

15 Ohľaduplnosť môžeme v službe prejavovať mnohými spôsobmi. Výbornou vyučovacou pomôckou sú napríklad otázky, ktoré by mali byť taktné a úctivé. Istý priekopník mal obvod, v ktorom boli ľudia dosť rezervovaní. A tak sa naučil klásť im také otázky, ktoré ich neuvádzajú do rozpakov. Nepýtal sa ich na to, na čo by možno nevedeli odpovedať alebo na čo by odpovedali nesprávne. Namiesto otázok typu „Poznáte Božie meno?“ alebo „Viete, čo je Božie Kráľovstvo?“ povedal niečo také ako: „Z Biblie som sa dozvedel, že Boh má meno. Môžem vám ukázať aké?“ Samozrejme, kultúry aj ľudia sa odlišujú, a tak nie je potrebné vytvárať nejaké pravidlá. Vždy by sme však mali byť ohľaduplní a úctiví. Na to je potrebné, aby sme miestnych ľudí dobre poznali.

16. Ako dáme najavo, že sme v službe ohľaduplní, keď ideme za ľuďmi do obvodu?

16 Kedy by sme mali chodiť za ľuďmi? Keď zvestujeme z domu do domu, prichádzame k ľuďom bez pozvania. Preto je dôležité, aby sme za nimi chodili v čase, keď je najpravdepodobnejšie, že sa budú chcieť s nami rozprávať. (Mat. 7:12) Ako je to vo vašom obvode? Radi si ľudia cez víkend pospia? Ak áno, možno bude lepšie, keď začneme službou na ulici či pri stojanoch alebo vykonáme opätovnú návštevu u niekoho, o kom vieme, že ho nevyrušíme.

17. Ako dáme najavo, že sme v službe ohľaduplní, keď s ľuďmi hovoríme?

17 Ako dlho by sme sa mali zdržať? Mnohí ľudia sú veľmi zaneprázdnení, a preto by sme sa mali zdržať len krátko, najmä pri prvom rozhovore. Je lepšie odísť skôr ako zostať príliš dlho. (1. Kor. 9:20–23) Keď ľudia vidia, že berieme do úvahy ich okolnosti a nabitý časový plán, možno si nás radi vypočujú aj nabudúce. Ak budeme prejavovať vlastnosti, ktoré sú ovocím Božieho ducha, staneme sa Božími spolupracovníkmi a Jehova prostredníctvom nás môže pritiahnuť niekoho k pravde. (1. Kor. 3:6, 7, 9)

 18. Aká odmena nás čaká, keď budeme k druhým ohľaduplní?

18 Teda čo najviac sa snažme byť ohľaduplní k druhým, či už k členom rodiny, k spolukresťanom, alebo k ľuďom v službe. Vďaka tomu zožneme bohatú odmenu. Splnia sa na nás slová Žalmu 41:1, 2: „Šťastný je každý, kto si počína ohľaduplne voči poníženému; v deň nešťastia mu Jehova zaobstará únik... Bude vyhlásený za šťastného na zemi.“