Kto formuje tvoje zmýšľanie?

Kto formuje tvoje zmýšľanie?

„Prestaňte sa utvárať podľa tohto systému vecí.“ ​(RIM. 12:2)

PIESNE: 11, 22

1., 2. a) Ako Ježiš odpovedal na Petrovu radu, aby bol k sebe láskavý? (Pozri obrázok v úvode článku.) b) Prečo Ježiš tak zareagoval?

JEŽIŠOVI učeníci nemohli uveriť vlastným ušiam. Očakávali, že Ježiš obnoví kráľovstvo Izraela, ale on im povedal, že zakrátko bude trpieť a zomrie. Apoštol Peter na to hneď zareagoval: „Buď k sebe láskavý, Pane, to sa ti vôbec nestane.“ Ježiš mu však odpovedal: „Choď za mňa, Satan! Si mi dôvodom na potknutie, lebo nemyslíš Božím myslením, ale ľudským.“ ​(Mat. 16:21–23; Sk. 1:6)

2 Týmito slovami Ježiš vysvetlil, aký veľký rozdiel je medzi tým, ako uvažuje Boh, a tým, ako uvažujú ľudia v tomto svete pod Satanovou nadvládou. (1. Jána 5:19) Vo svete je bežné, že ľudia uprednostňujú vlastné záujmy, a Peter bol takýmto postojom ovplyvnený. Ale Ježiš vedel, že jeho Otec uvažuje inak. Vedel, že Boh chce, aby bol pripravený zniesť mučenícku smrť, ktorá ho čakala. Z jeho odpovede Petrovi vyplýva, že sa nedal ovplyvniť svetským zmýšľaním, ale uvažoval tak ako Jehova.

3. Prečo je potrebné vynakladať cieľavedomé úsilie, aby sme sa naučili zmýšľať tak ako Jehova?

3 A ako je to s nami? Uvažujeme tak ako Jehova alebo ako tento svet? Svoje správanie sme už pravdepodobne zosúladili s Božími požiadavkami. Ale čo naše zmýšľanie? Učíme sa uvažovať ako Jehova a zastávať rovnaké názory a postoje ako on? To si vyžaduje cieľavedomé úsilie. Ale na to, aby sme si osvojili zmýšľanie ľudí v tomto svete, nemusíme vynakladať takmer žiadnu námahu. Je to preto, lebo duch tohto sveta je všade okolo nás. (Ef. 2:2) Okrem toho svetský spôsob uvažovania môže byť pre nás príťažlivý, lebo často kladie dôraz na uspokojovanie sebeckých túžob. Teda naučiť sa zmýšľať ako Jehova nie je jednoduché, ale prispôsobiť sa zmýšľaniu tohto sveta je veľmi ľahké.

4. a) Čo by sa mohlo stať, keby tento svet formoval naše myslenie? b) Čo budeme rozoberať v tomto článku?

4 Keby sme dovolili, aby svet formoval naše myslenie, mohli by sme podľahnúť sebectvu a túžiť po mravnej nezávislosti. (Mar. 7:21, 22) Preto je životne dôležité osvojovať si Božie zmýšľanie, nie ľudské. V tomto článku sa zamyslíme nad tým, prečo je pre nás prospešné zosúladiť svoje myslenie s Jehovovým myslením a prečo nás to príliš neobmedzuje. Ukážeme si tiež, čo môžeme robiť, aby naše zmýšľanie neformoval tento svet. V nasledujúcom článku preskúmame, ako môžeme spoznať Jehovov názor na niektoré záležitosti a ako si ho môžeme osvojiť.

MAŤ JEHOVOV NÁZOR NA VECI JE PROSPEŠNÉ

5. Prečo sa niektorí bránia tomu, aby ich niekto ovplyvňoval?

5 Niektorí ľudia nechcú, aby niekto formoval či ovplyvňoval ich zmýšľanie. Hovoria: „Premýšľam sám za seba.“ V podstate tým majú na mysli, že sa chcú rozhodovať sami a že majú na to právo. Nechcú, aby im niekto hovoril, čo majú robiť, alebo ich nútil byť ako všetci ostatní. *

6. a) Akú slobodu nám dal Jehova? b) Je táto sloboda neobmedzená?

6 Ale môžeme si byť istí, že zosúladiť svoje zmýšľanie s Jehovovým zmýšľaním neznamená vzdať sa všetkého, čo nás odlišuje od ostatných. V 2. Korinťanom 3:17 čítame: „Kde je Jehovov duch, tam je sloboda.“ Teda Jehova nám dal slobodu, aby sme si rozvíjali vlastnú osobnosť. Vytvoril nás tak, že každý z nás dáva prednosť niečomu inému a má vlastný okruh záujmov. Ale to neznamená, že naša sloboda je neobmedzená. (1. Petra 2:16) Jehova od nás očakáva, že budeme brať do úvahy jeho názor na to, čo je správne a čo nesprávne, a riadiť sa jeho Slovom. Obmedzuje nás to príliš alebo je to na náš úžitok?

7., 8. Prečo nás to príliš neobmedzuje, keď si osvojíme Jehovov názor na veci? Znázorni to.

7 Uveďme si znázornenie. Každý rodič sa snaží vštepovať svojim deťom správne hodnoty. Napríklad ich učí, aby boli čestné, usilovné a ohľaduplné. Deti tým príliš neobmedzuje, ale pripravuje ich na úspešný život v dospelosti. Keď vyrastú a opustia domov, budú sa môcť rozhodovať samy. Ak budú žiť v súlade so zásadami, ktoré sa naučili od rodičov, je pravdepodobnejšie, že sa budú rozhodovať múdro. Vyhnú sa tak mnohým zbytočným problémom a starostiam.

8 Jehova je ako dobrý rodič a chce, aby sme sa čo najviac tešili zo života. (Iz. 48:17, 18) Poskytol nám základné zásady týkajúce sa života a vzťahov. Povzbudzuje nás, aby sme sa naučili pozerať na veci tak ako on a uznávať rovnaké hodnoty. Vôbec nás to neobmedzuje, naopak, stávame sa múdrejšími a zlepšujeme si schopnosť premýšľať. (Žalm 92:5; Prísl. 2:1–5; Iz. 55:9) Vďaka tomu sa budeme správne rozhodovať, budeme šťastnejší a zároveň si budeme rozvíjať svoju jedinečnú osobnosť. (Žalm 1:2, 3) Keď budeme uvažovať tak ako Jehova, budeme mať z toho veľký úžitok.

JEHOVOVA MÚDROSŤ JE NADRADENÁ MÚDROSTI TOHTO SVETA

9., 10. Prečo je Jehovovo zmýšľanie nadradené zmýšľaniu tohto sveta?

9 Existuje ďalší dôvod, prečo by sme mali zosúladiť svoje myslenie s Božím myslením. Aký? Jehovova múdrosť je vysoko nadradená múdrosti tohto sveta. Svet poskytuje mnoho rád ohľadom morálky, rodinných vzťahov, kariéry a ďalších oblastí. Väčšina z nich je však v rozpore s Jehovovým uvažovaním. Napríklad ľudia sú často povzbudzovaní, aby sa v živote presadili alebo aby tolerovali sexuálnu nemravnosť. Niektorí odborníci si myslia, že ľudia budú šťastnejší, ak manželské problémy vyriešia rozlukou alebo rozvodom, aj keď na to nemajú vážne dôvody. Ale takéto rady sa nezhodujú s biblickým učením. Sú však rady, ktoré dáva svet, praktickejšie než biblické rady?

10 Ježiš povedal: „Múdrosť dokáže, že je spravodlivá, svojimi skutkami.“ ​(Mat. 11:19) Je pravda, že svet dosiahol značný technologický pokrok. Napriek tomu nie je schopný odstrániť závažné problémy, pre ktoré ľudia nemôžu byť šťastní, napríklad vojny, rasizmus a zločinnosť. A k čomu vedie povoľný postoj k morálke? Mnohí ľudia uznávajú, že taký postoj neprispieva k šťastnému rodinnému životu, ale vedie k rozpadu rodín, chorobám a ďalším problémom. Na druhej strane kresťania, ktorí sa pozerajú na veci rovnako ako Boh a zachovávajú mravnú čistotu, sa tešia z lepších rodinných vzťahov, lepšieho zdravia a celosvetovej jednoty. (Iz. 2:4; Sk. 10:34, 35; 1. Kor. 6:9–11) Nie je to dôkaz, že Jehovovo zmýšľanie je nadradené zmýšľaniu tohto sveta?

11. Kto formoval Mojžišovo zmýšľanie a k čomu to viedlo?

11 Jehovovi služobníci v minulosti vedeli, že Jehovova múdrosť je nadradená ľudskej múdrosti. Napríklad Mojžiš bol „vyučený v celej egyptskej múdrosti“, ale uvedomoval si, že len Boh mu môže ukázať, ako získať „múdre srdce“. (Sk. 7:22; Žalm 90:12) Úpenlivo ho prosil: „Daj mi teraz poznať svoje cesty.“ ​(2. Mojž. 33:13) Pretože dovolil, aby jeho zmýšľanie formoval Boh, mohol sa vo veľkej miere podieľať na uskutočňovaní jeho predsavzatia. Okrem toho sa mu dostalo veľkej cti, lebo v Božom Slove sa o ňom hovorí ako o človeku s výnimočnou vierou. (Hebr. 11:24–27)

12. Čím sa riadil apoštol Pavol?

12 Apoštol Pavol bol inteligentný a vzdelaný muž, ktorý hovoril minimálne dvomi jazykmi. (Sk. 5:34; 21:37, 39; 22:2, 3) Ale keď išlo o to, čo je správne a čo nesprávne, neriadil sa svetskou múdrosťou, ale Božím Slovom. (Prečítajte Skutky 17:2; 1. Kor. 2:6, 7, 13) Vďaka tomu sa mu v službe dobre darilo a mohol sa tešiť na odmenu v podobe večného života. (2. Tim. 4:8)

13. Kto môže zosúladiť naše zmýšľanie s Božím zmýšľaním?

13 Je jasné, že Božie zmýšľanie je nadradené svetskému zmýšľaniu. Keď sa riadime biblickými zásadami, sme šťastní a dobre sa nám darí. Ale Jehova nám svoje zmýšľanie nevnucuje. „Verný a rozvážny otrok“ sa nesnaží ovládať naše myslenie a nerobia to ani zboroví starší. (Mat. 24:45; 2. Kor. 1:24) Každý z nás sa musí sám snažiť, aby zosúladil svoje zmýšľanie s Božím zmýšľaním. Ako to môžeme robiť?

NEDAJ SA FORMOVAŤ TÝMTO SVETOM

14., 15. a) O čom by sme mali premýšľať, ak si chceme osvojiť Jehovov názor na veci? b) Prečo musíme podľa Rimanom 12:2 prestať prijímať do mysle názory tohto sveta? Znázorni to.

14 Rimanom 12:2 dostávame radu: „Prestaňte sa utvárať podľa tohto systému vecí, ale sa premieňajte obnovením svojej mysle, aby ste sa sami presvedčili, aká je dobrá a prijateľná a dokonalá Božia vôľa.“ Z týchto inšpirovaných slov vyplýva, že nech už formovalo našu myseľ pred spoznaním pravdy čokoľvek, je možné zosúladiť naše zmýšľanie s Božím zmýšľaním. Samozrejme, naše myslenie je do určitej miery ovplyvnené dedičnými faktormi a tým, čo sme zažili. Ale naša myseľ je prispôsobivá a môže sa neustále meniť. Takéto zmeny sú do veľkej miery závislé od toho, o čom premýšľame. Ak rozjímame o tom, ako sa na veci pozerá Jehova, sami sa presvedčíme, že jeho názory sú vždy správne. Vďaka tomu bude pre nás prirodzené zmýšľať tak ako on.

15 Všimnime si však, že ak si chceme osvojiť Jehovov pohľad na veci, musíme sa „prestať utvárať podľa tohto systému“. To znamená, že musíme prestať prijímať do mysle názory a postoje, ktoré sú v rozpore s Božím zmýšľaním. Dôležitosť tohto kroku sa dá znázorniť tým, ako sa človek stravuje. Niekto sa rozhodne zlepšiť si zdravie, a tak začne jesť výživnú potravu. Ale akú by to malo cenu, keby súčasne jedol niečo pokazené? Podobne by nemalo žiadny zmysel, keby sme sýtili svoju myseľ Jehovovými myšlienkami a súčasne si ju kazili prijímaním svetských názorov.

16. Pred čím sa musíme chrániť?

16 Dá sa úplne vyhnúť kontaktu so svetským zmýšľaním? Nie, pretože žijeme v tomto svete, a tak sa občas stretávame so svetskými postojmi. (1. Kor. 5:9, 10) Napríklad vo zvestovateľskej službe si musíme vypočuť mnoho mylných názorov. Aj keď sa niekedy nedá úplne vyhnúť kontaktu so svetskými názormi, dajme si pozor, aby sme sa nimi nezaoberali ani si ich neosvojili. Tak ako Ježiš by sme mali rýchlo zavrhnúť všetky úvahy, ktoré slúžia Satanovým zámerom. Okrem toho by sme sa nemali zbytočne vystavovať vplyvu svetského zmýšľania. (Prečítajte Príslovia 4:23.)

17. Čo by sme mali robiť, aby sme sa zbytočne nevystavovali vplyvu svetského zmýšľania?

17 Napríklad by sme mali byť opatrní pri výbere priateľov. Biblia nás varuje, že ak sa priatelíme s ľuďmi, ktorí neuctievajú Jehovu, osvojíme si ich názory a postoje. (Prísl. 13:20; 1. Kor. 15:12, 32, 33) Starostlivo by sme si mali vyberať aj zábavu. Keď odmietame zábavu, ktorá podporuje evolučnú teóriu, násilie alebo nemravnosť, chránime si myseľ pred škodlivým vplyvom názorov, ktoré sú „proti poznaniu Boha“. (2. Kor. 10:5)

Pomáhaš svojim deťom odmietať skazenú zábavu? (Pozri 18. a 19. odsek.)

18. Prečo si musíme dávať pozor, aby sme sa nedali ovplyvniť svetským zmýšľaním ani v menej nápadnej podobe?

18 Tento svet propaguje svoje názory a postoje aj menej nápadnými spôsobmi. Musíme sa ich naučiť rozpoznať a odmietať. Napríklad správy v médiách sú niekedy predkladané tak, aby vykresľovali určité politické názory v pozitívnom svetle. Niektoré články opisujú príbehy zo života, v ktorých sú vyzdvihované svetské ciele a úspechy. Aj niektoré filmy a knihy podsúvajú postoj „najprv ja“ alebo „rodina na prvom mieste“, ktoré sa môžu zdať celkom rozumné, príťažlivé a dokonca správne. Ale takýto postoj je v rozpore s Bibliou, ktorá učí, že ak máme mať šťastnú rodinu a zdravú sebaúctu, je dôležité milovať Jehovu viac ako kohokoľvek iného. (Mat. 22:36–39) Aj niektoré detské rozprávky, hoci sú vo väčšine prípadov prijateľné, môžu deťom nebadane podsúvať názor, že na nemravnom správaní nie je nič zlé.

19. Aké otázky by sme si mali klásť a prečo?

19 To neznamená, že sa nemôžeme tešiť z vhodnej zábavy. Mali by sme si však klásť otázky: Dokážem rozpoznať svetské zmýšľanie aj v menej nápadnej podobe? Chránim svoje deti i seba pred vplyvom svetského zmýšľania tak, že vyberám, na čo sa budeme pozerať alebo čo budeme čítať? Pomáham svojim deťom, aby sa nedali ovplyvniť svetskými názormi, ale osvojili si Jehovov pohľad na veci? Ak citlivo vnímame rozdiel medzi Jehovovým uvažovaním a svetským zmýšľaním, nebudeme sa už „utvárať podľa tohto systému vecí“.

KÝM SA DÁVAŠ FORMOVAŤ?

20. Čo rozhoduje o tom, kto nás formuje?

20 Pamätaj, že sú v podstate len dva zdroje informácií — Jehova a svet pod Satanovou nadvládou. Kým sa dávaš formovať? Skutočnosť je taká, že sme formovaní tým zdrojom, z ktorého čerpáme informácie. Ak sa zaoberáme svetskými názormi, naše zmýšľanie bude formovať svet a budeme uvažovať a správať sa ako väčšina ľudí vo svete. Preto si musíme starostlivo vyberať, na čo sa budeme pozerať, čo budeme čítať a počúvať a o čom budeme premýšľať.

21. Čo si ukážeme v nasledujúcom článku?

21 V tomto článku sme si povedali, že ak chceme zmýšľať tak ako Jehova, nestačí len vyhýbať sa skazenému vplyvu tohto sveta. Musíme si tiež myseľ napĺňať Božími myšlienkami a osvojiť si ich. V nasledujúcom článku si ukážeme, ako to môžeme robiť.

^ 5. ods. V skutočnosti ani tí najnezávislejší myslitelia sa nevyhnú tomu, aby ich niekto ovplyvnil. Každý je do určitej miery niekým ovplyvnený, či už uvažuje o nejakej hlbšej otázke, ako je napríklad vznik života, alebo len o niečom úplne bežnom, ako napríklad čo si obliecť. Môžeme sa však rozhodnúť, komu dovolíme, aby nás ovplyvňoval.