Dôveruj Jehovovi a budeš žiť navždy

Dôveruj Jehovovi a budeš žiť navždy

„Dôveruj Jehovovi celým svojím srdcom a neopieraj sa o svoje vlastné porozumenie.“ ​(PRÍSL. 3:5)

PIESNE: 23, 49

1. Prečo každý z nás potrebuje útechu?

KAŽDÝ z nás potrebuje útechu. Zažívame rôzne starosti, sklamania a trápenia. Možno zápasíme s ťažkosťami, ktoré súvisia s vyšším vekom, chorobou alebo stratou blízkeho človeka. Niektorí z nás znášajú zlé zaobchádzanie. Obklopuje nás rastúce násilie. Všetky tieto zlé veci, s ktorými sa dá ťažko vyrovnať, sú dôkazom, že žijeme v posledných dňoch a že každým dňom sme bližšie k novému svetu. (2. Tim. 3:1) Ale možno už dlho čakáme na splnenie Jehovových sľubov a našich ťažkostí stále pribúda. Teda kde môžeme nájsť útechu?

2. Čo vieme o Habakukovi?

2 Pri hľadaní odpovede na túto otázku preskúmame knihu Habakuk. Toto meno pravdepodobne znamená „vrúcne objatie“. Význam tohto mena vytvára obraz, že Jehova nás nežne objíma, čiže láskavo utešuje. Alebo to môže znamenať, že sa ho s dôverou pridŕžame, tak ako sa dieťa pevne drží svojho otca. Božie Slovo nám síce neposkytuje konkrétne podrobnosti o Habakukovom živote, ale kniha, ktorá nesie jeho meno, je pre nás zdrojom povzbudenia. Je v nej zaznamenaný Habakukov rozhovor s Bohom, v ktorom mu tento prorok dáva skúmavé otázky. Jehova ho viedol svojím duchom, aby tento rozhovor zapísal na náš úžitok. (Hab. 2:2)

3. Prečo sa budeme teraz zaoberať knihou Habakuk?

3 Všetko, čo sa z Biblie dozvedáme o tomto prorokovi plnom obáv, pochádza z jeho dôverného rozhovoru s Jehovom. Jeho kniha bola zachovaná v Božom Slove a patrí k tomu, „čo bolo napísané predtým“, „aby sme svojou vytrvalosťou a útechou z Písiem mali nádej“. (Rim. 15:4) V čom je táto kniha užitočná pre každého z nás? Učíme sa z nej, čo znamená dôverovať Jehovovi. Okrem toho v nej nachádzame uistenie, že napriek trápeniu a problémom môžeme nájsť vnútorný pokoj a udržať si ho. Preskúmajme teraz túto knihu podrobnejšie.

ZVERUJ SA JEHOVOVI

4. Prečo bol Habakuk skľúčený?

4 Habakuk žil v mimoriadne náročnom období. Ľudia boli zlí a násilnícki. To ho veľmi skľučovalo. Kládol si otázky: Kedy sa zlo skončí? Prečo Jehova už nezasiahol? Kamkoľvek sa pozrel, videl, ako členovia jeho vlastného národa páchajú nespravodlivosť a utláčajú druhých. V tých temných časoch sa cítil bezmocný, a preto prosil Jehovu, aby niečo urobil. Možno si začal myslieť, že Jehova sa o svoj ľud nezaujíma a že v najbližšom čase ani nezasiahne. (Hab. 1:2, 3) Vieš sa vžiť do pocitov tohto verného Božieho služobníka?

5. Aké dôležité poučenie nachádzame v knihe Habakuk? (Pozri obrázok v úvode článku.)

5 Prestal Habakuk dôverovať Jehovovi? Neveril už jeho sľubom? Určite nie! Veď už len to, že sa zveril so svojimi problémami a obavami Jehovovi, a nie nejakému človeku, dokazuje, že nepodľahol zúfalstvu. Zjavne bol znepokojený, lebo nevedel, kedy Boh zasiahne, a nerozumel, prečo pripustil, aby tak veľmi trpel. Jehova viedol svojím duchom Habakuka, aby svoje obavy zapísal, a tým nám poskytol dôležité poučenie: chce, aby sme sa mu bez zábran zverovali so svojimi obavami či pochybnosťami. Láskavo nás povzbudzuje, aby sme si vylievali pred ním srdce. (Žalm 50:15; 62:8) Okrem toho v Prísloviach 3:5 čítame, aby sme „dôverovali Jehovovi celým svojím srdcom“ a nespoliehali sa na „svoje vlastné porozumenie“. Habakuk pravdepodobne poznal tieto slová a riadil sa nimi.

6. Prečo by sme sa mali modliť?

6 Habakuk dôveroval Jehovovi, svojmu Priateľovi a Otcovi, a vynaložil úsilie, aby si posilnil k nemu vzťah. Nenechal sa úplne pohltiť svojimi starosťami ani sa situáciu nesnažil vyriešiť vlastnými silami. Naopak, povedal v modlitbe Jehovovi, ako sa cíti a čo ho trápi. Tým nám dal dobrý príklad. Jehova, „ktorý vypočúva modlitbu“, nás povzbudzuje, aby sme sa naňho s dôverou obracali a zverovali sa mu so svojimi starosťami. (Žalm 65:2) Potom zažijeme, ako odpovie na naše modlitby. Uteší nás a bude nás viesť. Obrazne povedané, pocítime jeho vrúcne objatie. (Žalm 73:23, 24) Bez ohľadu na to, čo prežívame, pomôže nám chápať, ako sa na našu situáciu pozerá on. Úprimná modlitba patrí medzi tie najsilnejšie prejavy našej dôvery k Bohu.

POČÚVAJ JEHOVU

7., 8. a) Ako Jehova zareagoval na Habakukove obavy? b) Prečo mohlo byť pre Habakuka ťažké prijať Jehovovu odpoveď?

7 Keď sa Habakuk zveril Jehovovi so svojimi obavami a starosťami, možno bol zvedavý, ako Jehova zareaguje. Jehova sa zachoval ako láskavý a chápavý Otec a nepokarhal Habakuka za to, že sa mu úprimne posťažoval. Boh vedel, že je to zúfalé volanie o pomoc. Informoval svojho proroka, čo urobí v blízkej budúcnosti s nevernými Židmi. Habakuk bol pravdepodobne prvý človek, ktorému Jehova povedal, že epidémia násilia sa zakrátko skončí. (Hab. 1:5–7)

8 Jehova vysvetlil Habakukovi, že je pripravený konať. Povedal mu, že zlí a násilnícki ľudia budú čoskoro potrestaní. Slovami „vo vašich dňoch“ ukázal, že rozsudok určite vykoná ešte počas prorokovho života alebo počas života jeho súčasníkov. Habakuk však takéto slová od Jehovu vôbec nečakal. Toto bola odpoveď na jeho netrpezlivé volanie o pomoc? Veď Jehovove slová znamenali, že utrpenie všetkých obyvateľov Judska ešte vzrastie! Babylončania boli násilnícki a krutí, oveľa viac ako obyvatelia Judska, ktorí aspoň poznali Jehovov zákon. Prečo chce Jehova použiť taký krutý pohanský národ, aby potrestal svoj ľud? Ako by si reagoval, keby si dostal takúto odpoveď od Jehovu?

9. Aké ďalšie otázky Habakuk možno kládol?

9 Habakuk pochopil, že Jehova použije Babylončanov na vykonanie rozsudku nad zlými. Stále bol však zmätený. Napriek tomu pokorne povedal Jehovovi, že ho naďalej považuje za svoju Skalu. (Hab. 1:12–14, 17; 5. Mojž. 32:4; Iz. 26:4) Dôveroval, že Boh je milujúci a láskavý, a preto sa mu nebál položiť ďalšie otázky. Uvažoval takto: Jehova je svätý a „má príliš čisté oči, než aby hľadel na to, čo je zlé“. Prečo teda dovolí, aby sa situácia v Judsku ešte zhoršila? Prečo nezasiahne hneď teraz? Prečo bude Všemohúci tolerovať ešte väčšie bezprávie? Prečo bude mlčať, keď zlí nadobudnú prevahu?

10. Prečo sa niekedy možno cítime ako Habakuk?

10 Niekedy sa možno cítime ako Habakuk. Počúvame Jehovu a dôverujeme mu. Čítame a študujeme jeho Slovo a to nám vlieva nádej. Vďaka vyučovaniu, ktoré nám poskytuje jeho organizácia, sa dozvedáme o jeho sľuboch. Ale napriek tomu sa možno pýtame: Kedy sa skončí naše trápenie? Všimnime si, čo urobil Habakuk ďalej a čo sa z toho učíme.

ČAKAJ NA JEHOVU

11. Čo sa Habakuk rozhodol robiť?

11 Po rozhovore s Jehovom nadobudol Habakuk vnútorný pokoj. Preto sa rozhodol s dôverou čakať, kým Jehova nezasiahne. (Hab. 2:1) Nebolo to impulzívne rozhodnutie, pretože neskôr zopakoval, že bude „ticho čakať na deň tiesne“. (Hab. 3:16) Aj iní verní Boží služobníci prejavili rovnakú trpezlivosť a dôveru. Sú pre nás povzbudením, aby sme sa nevzdali a čakali, kým Jehova nezasiahne. (Mich. 7:7; Jak. 5:7, 8)

12. Čo sa učíme od Habakuka?

12 Čo sa učíme z Habakukovho rozhodnutia? Po prvé, neprestávajme sa modliť, nech sa deje čokoľvek. Po druhé, počúvajme, čo nám Jehova hovorí vo svojom Slove a prostredníctvom svojej organizácie. A po tretie, trpezlivo a s dôverou čakajme, kým Jehova vo svojom ustanovenom čase nezasiahne a neodstráni naše trápenie. Tak ako Habakuk zverujme sa Jehovovi, počúvajme ho a čakajme na chvíľu, keď bude konať. Tak aj my nadobudneme vnútorný pokoj, vďaka ktorému dokážeme vytrvať. A vďaka nádeji zostaneme trpezliví a zachováme si radosť napriek všetkým ťažkostiam. Nádej nás tiež napĺňa dôverou, že náš nebeský Otec bude konať. (Rim. 12:12)

13. Ako Jehova utešil Habakuka?

13 Jehova mal určite radosť, že Habakuk sa rozhodol čakať na jeho zásah. Všemohúci Boh presne vedel, ako trpí. Láskavo mu poskytol útechu a uistil ho, že na svoje úprimné otázky dostane odpoveď. Sľúbil mu, že zanedlho pocíti úľavu od svojho trápenia. (Hab. 2:3) V podstate mu povedal: „Buď trpezlivý a dôveruj mi. Moja odpoveď príde, aj keď sa bude zdať, že sa oneskoruje.“ Jehova pripomenul Habakukovi, že svoje sľuby splní v ustanovenom čase. Povzbudil ho, aby čakal na splnenie jeho predsavzatia. Určite nebude sklamaný.

Prečo sme odhodlaní robiť v službe Jehovovi všetko, čo môžeme? (Pozri 14. odsek.)

14. Čo by sme mali robiť, keď znášame utrpenie?

14 My by sme tiež mali trpezlivo čakať na Jehovu, kým nezasiahne, a venovať pozornosť tomu, čo nám hovorí. Tak sa naučíme dôverovať Jehovovi a získame vnútorný pokoj napriek ťažkostiam. Ježiš nám radí, aby sme sa nesústreďovali na „časy alebo obdobia“, ktoré nám Boh ešte nezjavil. (Sk. 1:7) Spoliehajme sa na Jehovu, ktorý vie, kedy je najvhodnejší čas zasiahnuť. Nevzdávajme sa, ale verme Jehovovi a buďme pokorní a trpezliví. A kým čakáme, dobre využívajme svoj čas a robme v službe Jehovovi všetko, čo môžeme. (Mar. 13:35–37; Gal. 6:9)

DÔVERUJ JEHOVOVI A ZÍSKAŠ ŽIVOT

15., 16. a) Aké sľuby nachádzame v knihe Habakuk? b) Čo sa učíme z týchto sľubov?

15 Jehova sľubuje: „Spravodlivý, ten zostane nažive svojou vernosťou“ a „zem bude naplnená poznaním Jehovovej slávy“. (Hab. 2:4, 14) Každý, kto je trpezlivý a dôveruje Jehovovi, sa bude môcť tešiť z odmeny večného života.

16 Zamyslime sa nad sľubom v Habakukovi 2:4. Môže sa nám zdať, že tento sľub nie je ničím výnimočný. Ale apoštol Pavol považoval toto Jehovovo uistenie za také dôležité, že ho vo svojich listoch citoval trikrát! (Rim. 1:17; Gal. 3:11; Hebr. 10:38) Ak zostaneme verní Jehovovi a budeme mu dôverovať, uvidíme splnenie jeho sľubov, a to bez ohľadu na to, aké trápenie zažívame. Jehova nás povzbudzuje, aby sme sa nesústreďovali na súčasné ťažkosti, ale na krásnu budúcnosť, ktorá je pred nami.

17. O čom nás Jehova uisťuje v knihe Habakuk?

17 Všetci, ktorí žijeme v týchto posledných dňoch, nachádzame v knihe Habakuk dôležité poučenie. Jehova sľubuje večný život každému spravodlivému človeku, ktorý v neho verí a spolieha sa naňho. Teda posilňujme si vieru a dôveru v Boha, nech už zažívame akékoľvek ťažkosti. Prostredníctvom Habakuka nás Jehova uisťuje, že bude stáť pri nás a že nás zachráni. Láskavo nás povzbudzuje, aby sme mu dôverovali a trpezlivo čakali, kým jeho Kráľovstvo nezavládne nad zemou. Potom budú žiť na zemi len mierni ľudia, ktorí sa budú tešiť zo života a budú uctievať Jehovu. (Mat. 5:5; Hebr. 10:36–39)

SPOĽAHNI SA NA JEHOVU A ZACHOVAJ SI RADOSŤ

18. Ako na Habakuka zapôsobili Jehovove slová?

18 To, čo Jehova povedal Habakukovi, naňho veľmi zapôsobilo. Rozjímal o mocných skutkoch, ktoré Jehova vykonal v prospech svojho ľudu v minulosti. Vďaka tomu znovu nadobudol dôveru v Jehovu. Vedel, že Jehova čoskoro zasiahne. Pocítil úľavu, hoci si uvedomoval, že ešte nejaký čas bude musieť znášať ťažkosti. Už ho netrápili pochybnosti, pretože si bol úplne istý, že Jehova ho zachráni. Svoju dôveru vyjadril jedným z najpozoruhodnejších výrokov, aký bol kedy vyslovený. (Hab. 3:16–19) Niektorí učenci si myslia, že 18. verš doslovne znamená: „Budem skákať od radosti kvôli Pánovi; budem tancovať, lebo nachádzam potešenie v Bohu.“ V Habakukových slovách nachádzame veľké povzbudenie! Jehova nám dáva nielen úžasné sľuby do budúcnosti, ale nás aj uisťuje, že pracuje na tom, aby čoskoro uskutočnil svoje veľkolepé predsavzatie.

19. Ako môžeme nájsť rovnakú útechu ako Habakuk?

19 Z Habakukovej knihy sa učíme, že dôverovať Jehovovi je životne dôležité. (Hab. 2:4) Ak mu máme dôverovať za každých okolností, musíme si k nemu posilňovať vzťah. Ako to môžeme robiť? Po prvé, mali by sme sa vytrvalo modliť a zverovať sa Jehovovi so všetkými svojimi starosťami a obavami. Po druhé, mali by sme venovať pozornosť tomu, čo nám Jehova hovorí vo svojom Slove a prostredníctvom svojej organizácie. A po tretie, mali by sme verne a trpezlivo čakať na to, kým Jehova zasiahne. Presne to robil Habakuk. Hoci spočiatku bol utrápený, na konci sa cítil povzbudený a veľmi sa radoval. Keď budeme nasledovať Habakukov príklad, aj my pocítime, že Jehova nás, obrazne povedané, vezme do náručia a objíme nás. Kde v tomto zlom svete by sme našli väčšiu útechu?