Nech vás nič nepripraví o cenu

Nech vás nič nepripraví o cenu

„Nech vás nikto nepripraví o cenu.“ ​(KOL. 2:18)

PIESNE: 32, 55

1., 2. a) Na akú cenu sa tešia Boží služobníci? b) Čo nám pomáha upierať svoj zrak na cenu? (Pozri obrázok v úvode článku.)

KRESŤANIA pomazaní duchom majú úžasnú vyhliadku, o ktorej sa zmienil apoštol Pavol, keď písal o „cene Božieho povolania hore“. (Fil. 3:14) Tešia sa na to, že budú spolu s Ježišom Kristom slúžiť v jeho nebeskom Kráľovstve a budú pomáhať ľudstvu dosiahnuť dokonalosť. (Zjav. 20:6) Boh ich pozval, aby sa usilovali o naozaj nádherný cieľ. Iné ovce majú odlišnú vyhliadku. Tešia sa na cenu večného života na zemi, čo je takisto úžasný sľub. (2. Petra 3:13)

2 Pavol povzbudzoval kresťanov pomazaných duchom, aby zostali verní a získali svoju odmenu, slovami: „Upierajte svoju myseľ na veci hore.“ ​(Kol. 3:2) Mali pamätať na drahocennú nádej, že dostanú nebeské dedičstvo. (Kol. 1:4, 5) Premýšľanie o požehnaniach, ktoré Jehova predkladá svojmu ľudu, pomáha všetkým Božím služobníkom zameriavať svoj zrak na cenu, či už majú nádej na život v nebi, alebo na zemi. (1. Kor. 9:24)

3. Na aké nebezpečenstvá upozornil Pavol spolukresťanov?

3 Pavol však spolukresťanov upozornil aj na nebezpečenstvá, ktoré ich mohli pripraviť o cenu. Napríklad zboru v Kolosách napísal o falošných kresťanoch, ktorí sa pokúšali získať Božiu priazeň skôr skutkami Zákona ako vierou v Krista. (Kol. 2:16–18) Pavol sa venoval aj nebezpečenstvám, ktoré existujú až dodnes a ktoré by mohli pripraviť o cenu i nás. Napríklad vysvetľoval, ako odolávať nemravným túžbam, ako riešiť problémy so spoluveriacimi a ako zvládať rodinné problémy. Jeho rady k týmto veciam sú pre nás veľmi cenné. Preskúmajme teda niektoré Pavlove láskyplné varovania obsiahnuté v liste Kolosanom.

UMŔTVUJTE NEMRAVNÉ TÚŽBY

4. Prečo nás môžu nemravné túžby pripraviť o cenu?

4 Pavol najprv pripomenul svojim bratom ich úžasnú nádej a potom napísal: „Umŕtvujte preto svoje telesné údy, ktoré sú na zemi, čo sa týka smilstva, nečistoty, pohlavných vášní, škodlivej žiadosti a žiadostivosti.“ ​(Kol. 3:5) Nemravné túžby môžu byť veľmi silné a mohli by nás pripraviť o dobrý vzťah k Jehovovi. Keď sa jeden brat, ktorý podľahol nemravným túžbam, vrátil do zboru, povedal: „Nesprávna túžba, ktorá ma ovládala, bola taká silná, že som sa spamätal, až keď bolo príliš neskoro.“

5. Ako sa môžeme chrániť v nebezpečných situáciách?

5 Ostražití musíme byť najmä vtedy, keď sa ocitneme v situáciách, v ktorých by sme mohli byť v pokušení porušiť Jehovove mravné normy. Pre dvojicu je napríklad rozumné, keď si od začiatku známosti stanoví jasné hranice v takých veciach, ako je dotýkanie sa, bozkávanie či trávenie času osamote. (Prísl. 22:3) Situácie nebezpečné z hľadiska mravnosti môžu vzniknúť aj vtedy, keď je kresťan na služobnej ceste alebo keď musí pracovať s niekým opačného pohlavia. (Prísl. 2:10–12, 16) Keď sa ocitneš v takej situácii, predstav sa ako Jehovov svedok, správaj sa úctivo a pamätaj, že flirtovanie môže mať katastrofálne následky. Ešte väčšie nebezpečenstvo nám hrozí, keď sme skľúčení a zraniteľní. Vtedy môžeme túžiť po niekom, kto v nás bude vyvolávať pocit, že sme preňho dôležití. Môžeme tak zúfalo túžiť po citovej podpore, že budeme vďační za akúkoľvek pozornosť, ktorú nám niekto prejaví. Keby sa ti to niekedy stalo, hľadaj pomoc u Jehovu a u spolukresťanov a nedovoľ, aby si prišiel o cenu. (Prečítajte Žalm 34:18; Príslovia 13:20.)

6. Na čo musíme pamätať pri výbere zábavy?

6 Ak máme umŕtvovať nemravné túžby, musíme zavrhnúť nemravnú zábavu. Veľká časť dnešnej zábavy pripomína správanie ľudí v starovekej Sodome a Gomore. (Júda 7) Tvorcovia dnešnej zábavy propagujú svoje názory na mravnosť tak, že vykresľujú sexuálnu nemravnosť ako niečo normálne, čo nemá žiadne bolestné následky. Nemôžeme poľaviť v ostražitosti a pasívne prijímať všetku zábavu, ktorá sa nám ponúka. Musíme si vyberať také formy zábavy, ktoré nám nebudú brániť upierať zrak na cenu života. (Prísl. 4:23)

„OBLEČTE SI“ LÁSKU A LÁSKAVOSŤ

7. S akými problémami sa môžeme stretnúť v kresťanskom zbore?

7 Všetci súhlasíme s tým, že byť časťou kresťanského zboru je veľká česť. Štúdium Božieho Slova na našich zhromaždeniach a láskyplná podpora, ktorú si navzájom poskytujeme, nám pomáha mať zrak stále zameraný na cenu. Niekedy však môže vzniknúť nedorozumenie, ktoré vyvolá medzi členmi zboru napätie. Ak takéto problémy nevyriešime, mohli by viesť až k pocitom nevraživosti. (Prečítajte 1. Petra 3:8, 9.)

8. Vďaka akým vlastnostiam môžeme získať cenu?

8 Čo môžeme robiť, aby nás nevraživosť nepripravila o cenu? Pavol nabádal Kolosanov: „Ako Boží vyvolení, svätí a milovaní, si teda oblečte nežnú náklonnosť súcitu, láskavosť, pokoru mysle, miernosť a zhovievavosť. Ďalej sa navzájom znášajte a ochotne si vzájomne odpúšťajte, ak má niekto proti inému dôvod na sťažnosť. Podobne ako Jehova ochotne odpustil vám, tak robte aj vy. Ale okrem toho všetkého si oblečte lásku, lebo je dokonalým putom jednoty.“ ​(Kol. 3:12–14)

9. Čo nám pomôže zachovať si pokoj, keď nás spolukresťan vyvedie z miery?

9 Keď si budeme rozvíjať lásku a láskavosť, bude pre nás ľahšie vzájomne si odpúšťať. Ak sa napríklad cítime zranení slovami alebo skutkami niektorého spolukresťana, skúsme si spomenúť na situácie, keď sme my povedali alebo urobili niečo neláskavé. Vari si neceníme lásku a láskavosť bratov a sestier, ktorí prehliadli naše chyby? (Kazateľa 7:21, 22) A nie sme vďační hlavne za Kristovu láskavosť, ktorá sa prejavila v tom, že spája pravých ctiteľov v jednote? (Kol. 3:15) Všetci milujeme toho istého Boha, zvestujeme to isté posolstvo a prežívame mnoho rovnakých ťažkostí. Keď jeden druhému ochotne a s láskou odpúšťame, prispievame ku kresťanskej jednote a zameriavame svoj zrak na cenu života.

10. Prečo je žiarlivosť nebezpečná?

10 Varovné príklady z Biblie nám pripomínajú, že aj žiarlivosť nás môže pripraviť o cenu. Napríklad Kain začal žiarliť na svojho brata Ábela a zabil ho. Kórach, Dátan a Abirám začali žiarliť na Mojžiša a odporovali mu. Aj kráľ Saul žiarlil na Dávidov úspech a pokúsil sa ho zabiť. Nie div, že v Božom Slove sa píše: „Kde je žiarlivosť a svárlivosť, tam je neporiadok a každá hanebnosť.“ ​(Jak. 3:16)

11. Čo môžeme robiť, aby nás žiarlivosť nepripravila o našu odmenu?

11 Keď si budeme v srdci rozvíjať lásku a láskavosť, nepodľahneme len tak ľahko žiarlivosti. Božie Slovo hovorí: „Láska je zhovievavá a láskavá. Láska nie je žiarlivá.“ ​(1. Kor. 13:4) Nechceme, aby sa v našom srdci zakorenila žiarlivosť, a preto sa musíme snažiť pozerať na veci z Božieho hľadiska a vnímať našich bratov a sestry ako údy toho istého kresťanského tela. To nám pomôže cítiť spolupatričnosť v súlade s inšpirovanou radou: „Ak je nejaký úd oslavovaný, všetky ostatné údy sa radujú s ním.“ ​(1. Kor. 12:16–18, 26) Teda keď sa druhým dobre darí, nebudeme na nich žiarliť, ale budeme sa tešiť spolu s nimi. Zamyslime sa nad príkladom Jonatána, syna kráľa Saula. Nežiarlil, keď bol Dávid ustanovený za následníka trónu. Naopak, povzbudzoval ho. (1. Sam. 23:16–18) Mohli by sme prejavovať rovnakú láskavosť a lásku ako Jonatán?

ZÍSKAJTE CENU AKO RODINA

12. Aká biblická rada nám pomôže, aby sme získali cenu ako rodina?

12 Uplatňovanie biblických zásad môže členom rodiny priniesť pokoj a šťastie a pomôže im získať cenu. Akú biblickú radu dal Pavol kresťanským rodinám v Kolosách? Napísal: „Vy, manželky, buďte podriadené manželom, ako sa to patrí v Pánovi. Vy, manželia, stále milujte manželky a nebuďte na ne rozhorčení. Vy, deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé v Pánovi. Vy, otcovia, nedráždite svoje deti, aby neboli skľúčené.“ ​(Kol. 3:18–21) Nepochybne budeš súhlasiť s tým, že uplatňovanie Pavlovej inšpirovanej rady prinesie úžitok manželom, manželkám i deťom aj dnes.

13. Ako môže kresťanská sestra získať svojho neveriaceho manžela?

13 Čo ak máš neveriaceho manžela a máš pocit, že sa k tebe nespráva dobre? Zlepšila by si situáciu, keby si sa s ním dohadovala o jeho správaní? Aj keby si dosiahla, aby urobil to, čo chceš, získala by si ho pre pravdu? Asi nie. No ak preukazuješ svojmu manželovi úctu ako hlave rodiny, prispeješ k pokoju, prinesieš tým chválu Jehovovi a môžeš tiež získať svojho manžela pre pravé uctievanie, a tak môžete obaja získať cenu. (1. Petra 3:1, 2)

14. Čo by mal kresťanský manžel robiť, ak mu jeho neveriaca manželka neprejavuje úctu?

14 Čo ak máš neveriacu manželku a máš pocit, že ti neprejavuje úctu? Podnietil by si ju prejavovať ti viac úcty, keby si na ňu kričal, aby si jej ukázal, kto je u vás pánom? Určite nie! Boh od teba očakáva, že budeš svoje postavenie hlavy prejavovať s láskou podobne ako Ježiš. (Ef. 5:23) Ježiš pri zaobchádzaní so zborom prejavoval ako hlava lásku a trpezlivosť. (Luk. 9:46–48) Keď bude manžel napodobňovať Ježišov príklad, môže získať svoju manželku pre pravé uctievanie.

15. Ako kresťanský manžel prejavuje lásku svojej manželke?

15 Manželia dostali radu: „Stále milujte manželky a nebuďte na ne rozhorčení.“ ​(Kol. 3:19) Manžel, ktorý miluje svoju manželku, jej prejavuje úctu tak, že si vypočuje jej názory a uistí ju, že si jej vyjadrenia cení. (1. Petra 3:7) Aj keď nemôže vždy splniť jej želanie, často dospeje k vyrovnanejšiemu rozhodnutiu, ak sa s ňou poradí. (Prísl. 15:22) Milujúci manžel sa snaží získať si úctu svojej manželky skôr tým, že si ju zaslúži, než tým, že ju vyžaduje. Manžel, ktorý miluje svoju manželku a deti, bude mať s väčšou pravdepodobnosťou rodinu, ktorá šťastne slúži Jehovovi a získa cenu života.

Čo môžeme robiť, aby nás rodinné problémy nepripravili o cenu? (Pozri 13. – 15. odsek.)

MLADÍ, NECH VÁS NIČ NEPRIPRAVÍ O CENU!

16., 17. Čo ti ako mladému človeku pomôže, aby si sa zbytočne nerozčuľoval nad svojimi rodičmi?

16 Čo ak si tínedžer a domnievaš sa, že tvoji kresťanskí rodičia ťa nechápu a obmedzujú? Takýto pocit frustrácie ťa môže dokonca priviesť k pochybnostiam o tom, či je služba Jehovovi tou najlepšou životnou cestou. No keby si dovolil, aby si pre pocit frustrácie prestal slúžiť Jehovovi, čoskoro by si zistil, že nikto sa o teba nezaujíma úprimnejšie než tvoji rodičia a tvoj zbor.

17 Keby ťa rodičia nikdy neusmerňovali, mohol by si si klásť otázku, či sa o teba vôbec zaujímajú. (Hebr. 12:8) No možno ti prekáža spôsob, akým ťa rodičia naprávajú. Nerozčuľuj sa nad tým a radšej sa pokús pochopiť, prečo tak konajú. Preto zostaň pokojný a snaž sa vyhnúť neprimeranej reakcii na kritiku. Božie Slovo hovorí: „Každý, kto zdržuje svoje výroky, vlastní poznanie, a muž s rozlišovacou schopnosťou je chladného ducha.“ ​(Prísl. 17:27) Daj si za cieľ stať sa zrelým človekom, ktorý prijíma rady pokojne a má z nich úžitok bez toho, aby sa príliš znepokojoval nad spôsobom, akým sú podané. (Prísl. 1:8) Mať veriacich rodičov, ktorí naozaj milujú Jehovu, je vzácny dar. Určite ti chcú pomôcť získať cenu života.

18. Prečo si rozhodnutý byť stále zameraný na cenu?

18 Je úžasné uvažovať o cene, ktorá je nám predložená, či už je to nesmrteľný život v nebi, alebo večný život na rajskej zemi. Je to istá nádej, založená na sľube samého Stvoriteľa. Boh o rajskej zemi hovorí: „Zem bude istotne naplnená poznaním o Jehovovi.“ ​(Iz. 11:9) Každý, kto bude potom žiť na zemi, bude vyučovaný Jehovom. To je určite cena, ktorá stojí za námahu. Preto zostaňme zameraní na to, čo Jehova sľúbil, a nedajme sa ničím pripraviť o cenu!